HRIECHY A NÁVRATY K BOHU

Do akej miery ovplyvňuje hriešnosť návrat k Bohu, prijatie Boha, či Jeho odmietnutie?

Človek je telesná bytosť (Baal Guf), preto všetko telesné môže aj meniť. Vstupuje do sveta hriechu, ako aj do sveta cnosti.

Vo svete duality (svet hriechu i cnosti), svete dobra a zla,  dokonca nemožno existovať bez hriechu a teda nemožno od človeka očakávať, aby nehrešil. Nemá totiž na to vhodné podmienky. Možno ho teda právom za jeho hriechy trestať? Nie je tvrdenie o nutnosti hriechu alibizmus?

Judaizmus rozlišuje hriechy úmyselné (avon) a neúmyselné (chataa). A potom ešte čin, spáchaný úmyselne pre nahnevanie toho druhého (peša). Už táto kategorizácia dáva odpoveď a do popredia sa dostávajú také Božie vlastnosti ako milosrdenstvo a spravodlivosť (rachamim a cedaka).

Boh aby bol spravodlivý, musí byť súčasne milosrdný. Jedno bez druhého existovať nemôže. Avšak spravodlivosť je u Boha pravdepodobnosťou na prvom mieste. Lebo ak je spravodlivý, musí byť adekvátne k tomu aj milosrdný. Milosrdnosť však nie je podmienkou k spravodlivosti. To len spravodlivosť je dôvodom pre milosrdenstvo. Inak povedané, milosrdnosť môže existovať bez spravodlivosti, ale spravodlivosť bez milosti nie. A vo svete, aby obstál, musí byť rovnováha.

Z dôvodu nutnosti hriechu v hmotnom svete, ako jeho súčasti a jeho podstaty, je Boh milosrdný k našim prehreškom, čo je svojim spôsobom aj Jeho spravodlivosť, lebo keby milosrdný nebol, nebolo by to vlastne z Jeho strany spravodlivé, keby nás bezhlavo trestal za niečo, čo je súčasťou sveta. Naviac ale, tento nízky svet, by pri jeho absolútnom súde neobstál (viď. tiež rovnováha sefirot – ROVNOVÁHA SEFIROT A DUALITA ). Ako sa ale potom dívať na hriechy a porušovanie micvot?

Hriechy sú slabosťou duše uväznenej v tele.  Pokiaľ v ňom žije, podlieha mu. Človek bol stvorený pre dva svety.  Tento (olam ha-ze) a budúci (olam ha-ba). Micvot sú na to, aby podliehanie hriechu korigovali, oslabovali a eliminovali na minimum a voviedli do sveta budúceho. To “minimum” je odpúšťané a cielený úmysel trestaný. Ak dieťa nerozumie látke a dostane zlú známku, je v inej pozícii ako dieťa, ktoré sa úmyselne na hodinu nepripraví.

Milosrdenstvo rachamim, je inými slovami súcitnosť. To bezprostredne súvisí so slovom maternica (rechem). Milosrdenstvo je teda súcit, veľmi blízky materskému citu. Na mieste je tiež súvis so slovom chanum=dobromyseľnosť, čo je vlastne obdarúvavanie zadarmo (chinam). Odpúštanie hriechov je naozaj čin zadarmo.

Podľa judaizmu však hriešnici cez to všetko trestaní bývajú. Boh každého varuje jeden krát, dva krát, tri krát. Ak sa človek nenapraví, na štvrtý krát je už trestaný zlom (hriechy otcov trestám na synoch do štvrtého pokolenia 2M 34.7 ). Tradícia vidí za týmto trestom choroby, až smrť, v prípade, kedy spáchané zlo nemožno inak vykúpiť. O tom sa rozhoduje vždy v období Desiatich dní pokánia. Preto sa aj vykupovanie otrokov (50-ty jubilejný rok Jovel) vyhlasovalo vždy na Jom Kipur ( 10 dní pokánia a Jom Kipur ).

Boh je dobrý (tov) a priamy (jašar), preto ukazuje hriešnikovi cestu. Tou cestou je návrat (tešuva, niekedy prekladané aj ako pokánie) a bude mu odpustené (Ž 25.8).

Ak však človek má možnosť hriech napraviť a neurobí to, dokazuje tým, že jeho hriech pramení z rozumového rozhodnutia (Prísl 1.24-28; micad hasechel).

Ak sa hriešnik ale navráti k Bohu, je prijatý bez rozdielu, či hrešil neúmyselne, alebo z rozhodnutia.

Judaizmus tak rozoznáva tri skupiny hriešnikov. Petajim (primitívov) – ľudí nasledujúcich telesné žiadosti, nedbajúc pri tom rozumu, lecim (ľahkovážnych) – žijúcich svoje dni v márnostiach a bezvýznamných veciach a raim (zlích) – zlích vo svojej podstate, pretože hrešia preto, aby škodili druhým. Nakoľko poznanie vedie ku konaniu dobra, oni pre konanie zla, čiže opaku, sú preto nazývaní tiež hlupákmi.

Náprava každého hriešnika je možná a tou je práve návrat k Bohu. Priblíženie sa k Nemu. Už v staroveku toto priblíženie zastupovali obete prinášané na oltár, lebo nimi hriešnici priznávali vinu vykonaného hriechu. Samotné slovo korban (obeť) súvisí so slovami karov – blízko a lehitkarev – priblížiť sa. Obeť teda približuje hriešnika k Bohu, približuje vzdialené hriechom. Je nástrojom k návratu (tešuva) a teda k pokániu, k ochote sa zmeniť, napraviť, vrátiť sa na pôvodnú cestu. A priblížením sa k Bohu sa hriech stráca.

Ak však hriešnik úmyselne odmieta návrat, midraš ho dáva do pozície prenasledovaného zlom, pretože napriek nutnosti hriechu vo svete duality, musí byť tento zo sveta odstránení, pretože je jeho omylom, nedokonalosťou a robí ho chybným. Z tohoto pohľadu, by každý hriešnik mal za svoje opakované hriechy (viac ako tri krát, lebo tri krát zopakovaná vec, je už pravidlom) zomrieť, aby bolo zlo zo sveta odstránené. Avšak, svetu bola daná Tóra, ktorá je nástrojom nápravy, lebo hľadá cestu, ako človeka očistiť. Boh vyžaduje len obyčajný návrat na pôvodnú správnu cestu.

Midraš Jalkut Šimoni hovorí o veľkosti ľudí so zlomeným srdcom (lev nišbar)! Kladie zlomené srdce nad zápalnú obeť (Ž 51.19) lebo zlomené srdce je samotnou obeťou Bohu, už len tým, že je zlomené a automaticky zo seba vypúšťa pokánie, ktorého následkom je automatický návrat k Bohu.

Charvona povedal: “Kto sa navráti, akoby vystúpil do Jeruzalema, vybudoval Chrám i oltár a súčasne obetoval”. Zlomeným srdcom hriešnik obetuje sám seba, je teda sám Chrámom. Hriechom znečistený Chrám svojou nápravou očistí a prinesie tú najvyššiu obeť. Zlomené srdce je možnosťou, ktorou sa hriešnik približuje Bohu (Kaz 12.7).

Návrat k Bohu privádza na svet vykúpenie (IZ 56.1; 59.20). Vykúpenie (geula) je vyslobodenie z nadvlády zlého pudu (jecer ha-ra).

-chanele-

SÚVISIACE ČLÁNKY:

 

PREČO BIBLIA ZAKAZUJE TETOVANIE?

“Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky; ja som Hospodin.” (3M 19.28)

Hoci táto pasáž jasne zakazuje tetovanie, zároveň neposkytuje dôvod prečo sa tak nemá činiť.

Mark W. Chavalas, profesor dejín na Wisconsin Universite, zisťoval, čo znamenalo tetovanie pre staroveké národy Blízkeho Východu. Nakoľko kap. 19 spomína modlárstvo a praktiky pohanských smútočných obradov, zameral sa práve na túto oblasť ako možný dôvod. Nenašiel však žiadny relevantný dôkaz ako v Levante, tak v celej Mezopotámii a dokonca ani v Egypte.

Na Blízkom Východe sa ale tetovanie používalo na označovanie otrokov. Na čelo alebo ruku sa im tetovala buď značka, alebo meno vlastníka aby v prípade úteku mohol byť otrok vrátený majiteľovi.

Podľa Chavalasa by to mohol byť hlavný dôvod pre biblický zákaz. A to nie len preto, že 3M odsudzuje otrokárstvo, ale aj preto, že Izraeliti boli sami otroci v Egypte.

Jediný spôsob tetovania, ktorý bol starovekou izraelskou spoločnosťou tolerovaný, bolo vytetovanie Božieho Mena na ruku, ako znak vyjadrujúci, že jeho nositeľ patrí Bohu (Iz 44.5).

-chanele-

ZDROJ:

 

VAJERA 3. / AKEDAT JICCHAK

AKEDAT JICCHAK – ZVIAZANIE IZÁKA

Na mieste Gézer, významnom starokanaánskom stredisku,  jednom z kultových stredísk, boli nájdené okolo predhistorického kamenného stola, vázy obsahujúce kostry malých detí, ktoré mali menej ako 8 dní(!). Mohlo ísť len o skoro zomrelé deti, ktoré boli takto pochované v blízkosti oltáru, aby boli čo najbližšie božstvu, ale mohol to byť aj obvyklý zvyk obetovať deti a dokonca prvorodené. Aj iné archeologické výsledky dokazujú, že Kanaánčania prinášali ľudské obete, predovšetkým obete malých detí, ale i väčších, celkom bežne.  Robievali napr. tzv. “obete založenia” a to tak, že do základov nejakej budovy dali ľudskú obeť v nádeji, že táto budova bude mať ochranu zo strany tejto obete. Takéto obete sa našli napr. v lokalite Megiddo, konkrétne to bola kostra asi 15-ročného dievčaťa zamurovaná v kamennej stene domu, alebo to boli kostry detí pod mestskou bránou v Tell el-Far‘ah.

Bežné bývali obete pre Molocha v údolí Gehinom. (viď. článok GEHINOM)

Či bol tento zvyk predsemitského charakteru, alebo bol výlučne semitským “výmyslom”, nevedno. Obete detí bola modloslužba, ktorá starovekých Izraelcov pod vplyvom okolitých národov veľmi priťahovala a boli ňou výrazne ohrození (2 Kr 3.27; 16.2; 23.10 …), preto bývali prorokmi často upozorňovaní na nesprávnosť týchto úkonov (5M 12.31;  Jer 7.31, 32.35 …) a na zástupnú obeť bývali predurčené zvieratá bez vady.

Abrahám pochádzal z polyteistického kmeňa (Joz 24.2, 14). V 1M 14.13 je nazývaný Hebrej (Chabiru?). Cez brata Náchora je strýcom praotca Aramejcov (1M 22.20), prostredníctvom Izmaela (Hagar)  je praotcom bojovného nomádskeho kmeňa Izmaelitov (1M 21.15; 25.12, 18). Cez ženu Ketúru je spojený s inými východnými a južnými semitskými kmeňmi (1M 25.1-4). Je typickým beduínskym šejkom, žijúcim v prostote – hostí sám obsluhuje, zabíja býka a núka im mlieko. Izák sa už stáva poľnohospodárom a nepije mlieko, ale víno. Jakub sa stáva už mestským usadlíkom. Nepatrný vývoj ľudskej spoločnosti na pozadí jednej rodiny…

Hebrejské slovo IVRI=Hebrej, pochádza zo slova EVER = strana, a je to chápané tak, že Abrahám sa držal na strane Boha, avšak zbytok sveta na strane druhej. Patriarchovia ale nežili ešte v čistom monoteizme, tak ako ho vnímame dnes. Monoteizmus bol ešte len na začiatku svojho formovania sa v ľudských mysliach. Ich viera pozostávala v rešpektovaní skutočnosti, že existuje mnoho bohov, ale uctievať treba len kmeňového ochranného Boha. A tak je Abrahámov Boh v Biblii aj vykresľovaný – ako kmeňový Boh, ktorý sa stará o dobro a úspešnú budúcnosť svojho kmeňa/ľudu.

Abrahám pochádzal z chldejského Uru, mesta, ktorého hlavným božstvom bolo mesačné božstvo Nannar, ktorého uctievanie sa prenieslo aj do mesta Chárán(!), kde praotec neskôr presídlil, takže aj po vyjdení z Uru, žil zase len v tom istom kultúrnom a náboženskom prostredí ako dovtedy. Nezačal žiť teda na mieste zbaveného modlárstva alebo detských obetí. V Cháráne bolo po tejto stránke všetko tak ako v Ure. Chárán paril do štátu Mari (korešpondencia medzi Egyptom a Mari nájdená v egyptskej Amarne). Na tabuľkách nájdených počas vykopávok na pahorku Tell Chariri (medzi Mosulom a Damaškom) sa našla úradná korešpondencia, kroniky a iné záznamy, ktoré obsahovali mená, nápadne pripomínajúce tie z Biblie. Machur (Náchor?), Turachu (Tarech?), Sarugi (Serug?).  Kmene Avam-ram, Jakob-el, Benjamin…znejú tiež povedome.  Lingvistický rozbor tabuliek z Mari dokázal, že Izraelci boli veľmi blízki Amorejcom, dokonca tvorili pravdepodobne jednu ich vetvu. Boli to práve Amorejci, ktorí vytlačili Sumerov a zabrali takmer celú Mezopotámiu. Jedným z ich panovníkov bol aj známy Chamurapi, ktorého ešte známejší zákonník (pripravujem jeho slovenské znenie a bude zaradené do rubriky “Pomocné texty”) nápadne pripomína starozákonné zvyklosti Mojžišovho zákona. Aj vďaka týmto nálezom môžeme dnes nájsť bezprostredné súvislosti života praotcov s mezopotámskou kultúrou a aj s jej najstaršími náboženskými kultami.

Ur je identifikovaný ako súčasný TELL EL-MUQAJJAR, nachádzajúci sa 9 míľ západne od NASIRIJEHU na rieke Eufrat v Južnom Iráku.

V hroboch mesta Ur bol medzi inými predmetmi nájdený malý baranček, zachytený rohami v kriakoch. Môže byť baranček zachytený v kriakoch ako náhrada za Izákovu obeť, pôvodne stará sumersko-babylonská tradícia prerozprávaná Abrahámom, či niekým z jeho potomkov? Prejav zmeny v náboženských pojmoch a tradíciách a počiatky odmietania ľudských obetí?

Prečo izraelský Boh vyžadoval obetovanie Izáka? A  prečo Abrahám neoponoval, keď predtým bojoval o záchranu obyvateľov Sodomy a Gomory?! A za vlastného syna sa postaviť nevedel? Nechcel? Nemohol? Podľa Midrašu dodržoval zákony Tóry skôr, než bola táto daná Izraelu. Nepredpokladal vari, že v židovskej tradícii aj Boh musí dodržiavať svoje micvot dané ľudu? (Nebudeš zabíjať!)

Ale nakoľko prostredie Abraháma bolo zvyknuté na ľudské obete, tak práve toto mohlo Abraháma ovplyvniť. Jednoducho sa akoby od neho žiadalo niečo celkom bežné. Možno bol Abrahámov zamýšľaný čin snahou o skopírovanie kultu, na ktorý bol vo svojom prostredí, v ktorom sa narodil a vyrástol a aj žil, zvyknutý, ako na čosi samozrejmé. Možno to spoločnosť, v ktorej fungoval vyžadovala/očakávala. Možno Boh nežiadal Izákovu obeť priamo. Možno len Abrahám predpokladal, že by ju aj jeho Boh žiadať mohol…a Ten v poslednú chvíľu Zasiahol…

Príbeh je označovaný za najväčšie tajomstvo židovskej histórie a judaizmu. V judaizme nie je miesto na smrť človeka, ktorá má poslúžiť Bohu a jeho oslave.

Ide o prečudesnú komunikáciu s Bohom. O stretnutie dvoch, akoby rovnoprávnych strán, lebo Midraš interpretuje Božie slová Abrahámovi ako: “…ani jechidi ve-atá jechidi…” – “…Ja som sám a ty si tiež sám…”. Legenda hovorí, že pôvodne Boh vládol len na nebesiach. To Abrahám rozšíril jeho vládu na celú zem.

Midraš vysvetľuje nezmyselnú Božiu požiadavku zabiť zasľúbeného syna, ako Satanovo vyprovokovanie. Satan riekol Bohu, ako je možné, že keď dal Abrahámovi dieťa vo veku 100 rokov, on mu za to neobetoval ani len hrdličku.  Na čo Boh namietol, že keby chcel, mohol by žiadať od Abraháma obetovať samotného syna, a ten by to bez váhania urobil (TB, Sanhedrin 89b). Satan provokoval ďalej a tak slovo dalo slovo a Boh vyriekol Abrahámovi svoju žiadosť. Midraš pokračuje ďalej Abrahámovou otázkou: -Ktorého? Mám dvoch synov. -Ten, čo je jediný. – Každý je jediný od svojej matky. -Koho miluješ. – Mám rád oboch. – Izáka.

Gemara vysvetľuje takto pomalé oznámenie z dôvodu nevystrašiť Abraháma náhle (TB, Pesachim 4a; Joma 28b).

Talmud interpretuje žiadosť o zviazanie nasledovne: podľa rabbi Jona ibn Janacha žiadal Boh len symbolickú obeť. Rabi Josef H. Hertz uvádza, že u semitských národov boli v staroveku detské obete tak bežné (viď. môj komentár k Bahir § 104), že Izákovo neobetovanie bolo na tú dobu unikátne! Rabbi Josef ibn Caspi je presvedčený, že Boh nemohol tak odporný čin prikázať. Veď už Jer 32.35 píše, aké sú detské obete pre Molocha, Bohu ohavné.

Iné rabínske komentáre tohto kontroverzného príbehu vysvetľujú, že sa jednalo o trest za Abrahámovo zlé zaobchádzanie s Izmaelom, keď bol vyhnaný spolu s Hagar na Sárinu žiadosť, aj keď to boli vtedajšie bežné zvyky starovekej spoločnosti a judaizmus vždy prihliada na spoločenské limity, pri posudzovaní morálky osôb z biblických príbehov; a všeobecne sa má za to, že Boh so Sárou súhlasil, takže táto interpretácia viedla v rabínskych kruhoch aj k vážnym rozporom.

Cemach Cedek (Derech micvotechá 186b) cituje rabína Menachema Mendela Vitebsba, že akedat Jicchak, bola v skutočnosti skúška pre Izáka, a síce, či by bol ochotný obetovať svoj život za účelom Kiduš Hašem (posvätenie Božieho Mena). A to aj napriek tomu, že Tóra tvrdí (1M 22.1), že skúšaný bol Abrahám. Išlo o skúšku viery, či možno pochybovať o Božích slovách, keď Boh predsa predtým sľúbil, že “tvoje potomstvo bude prostredníctvom Izáka…”(1M 21.12), tzn. Izáka a nie Izmaela!

Maimonides zas v Sprievodcovi blúdiacich (zv.2, Kniha III) uvádza, že akedat Jicchak obsahuje dva veľké pojmy:

 1. ochotu Abraháma obetovať Izáka, ktorá určuje hranicu ľudskej lásky a bázne pred Bohom
 2. že Abrahám konal prorockú víziu niečoho, čo Boh žiadal, čím proroctvo získalo hodnotu pravdy ako filozofického argumentu, s istotou bez ohľadu na to, ako to dopadne

Midraš o akede opisuje celý príbeh nasledovne:

Cestou na horu Moria stretáva Abrahám Satana, vydávajúceho sa za starca. -Kam ideš? Pýta sa Satan.-Modliť sa. Odpovedá Abrahám. – Ideš sa modliť s nožom v ruke? S ohňom a drevom? -Možno sa zdržíme a budeme si musieť pripraviť jedlo. Nato sa mu Satan ukáže vo svojej pravej podobe a vykríkne: -Úbohý starec! Ty si myslíš, že ma oklameš? Nevieš, že som bol pri Bohu, keď ti dával tento rozkaz? Stratil si rozum? Vyprázdnil svoje srdce od citu?  V sto rokoch si mal šťastie, že sa ti narodil syn a teraz ho chceš zabiť? -Áno. Odpovedá Abrahám. -A keď ti Boh zajtra pripraví oveľa ťažšie skúšky, aj tie splníš? -Dúfam, že áno. -Lenže zajtra ťa On obviní z vraždy, ktorú ti sám prikázal! Odsúdi ťa za vraždu syna, aj keď ti ju prikázal. To chceš? -Áno. Musím predsa poslúchnuť. Chcem ho poslúchnuť.

Na to Satan odíde, premení sa na mladíka a ide k Izákovi.

-Kam ideš? Pýta sa ho. -Učiť sa Tóru. -A budeš sa ju učiť ešte teraz, alebo až po smrti?

-Čo sú to za otázky? Pravdaže teraz, veď Tóra je určená živému, čo to nevieš?

-Úbohý chlapec! Tvoja matka si ťa vymodlila a tvoj bláznivý otec ťa chce zabiť, aby ťa obetoval.

Izák neverí a Satan pokračuje.

-A vieš, kto bude z tvojej smrti najviac profitovať?  Tvoj brat Izmael. Všetka pozornosť venovaná doteraz tebe, bude patriť jemu.

To Izáka spochybní a prehovorí k otcovi, aby si vypočul Satanove slová. Ten namieta, že sú to len slová, aby ich nepočúval.

Satan odmieta prijať porážku a tak sa premení na rieku, ale Abrahám zaženie jej vlny. Premení sa na hmlu, ale Abrahám ju rozptýli. Nakoniec Satan vsadí na pravdu, odhalí obom pravdu, ako príbeh začal aj ako skončí, že obetovaný bude nakoniec baranček a že sa ani jeden nemusí báť.  Je to len skúška.

Abrahám však nepočúva a kráča ďalej. Stáva sa osamelým. Čo keď Satan hovorí pravdu?  To v ňom vzbudzuje úzkosť, ale kráča ďalej.

Prečo putovali tri dni? Midraš to vysvetľuje tak, že aby druhí nemohli povedať, že konal pod vplyvom šoku a upozorňuje na maximálnu blízkosť oboch zúčastnených. Jeden aby vraždil a druhý, aby bol zavraždený. A pritom sú obaja obeťou.

Počas príprav oltára  sa Izák spýta, čo bude otec robiť s matkou potom?

-Ten, čo nás utešoval doteraz, nás bude utešovať aj naďalej.

Izák prosí otca, aby keď bude matke oznamovať svoj čin, aby bol opatrný, aby si v šoku neublížila.

Až keď Izák leží spútaný, Abrahám emočne zlyháva a začína srdcervúco plakať. Precitá hrôzou a vtedy zaznie z nebies anjelský hlas, aby syna nezabíjal.

Prečo anjelský a nie Boží? Lebo k smrti je potrebného Boha, k záchrane života stačí anjel.

A tu začína Abrahám vyjednávať. Vyžaduje od anjela, aby sa predstavil, potom vyžaduje dôkaz, že nie je poslaný Satanom a nakoniec aj tak odmieta prijať počuté. Keď mu syna prikázal zabiť Boh, tak nech to teraz odvolá tiež On sám. A vtedy Boh ustúpi a sám prikáže Abrahámovi, aby syna nezabíjal.

A tu začína Abrahám voči Bohu hovoriť. Vysvetľuje, že Boží príkaz si od začiatku protirečil s jeho zasľúbením potomstva, ale že túto bolesť vo svojom srdci potlačil a nevyčítal mu nič. Na oplátku žiada, aby až raz v budúcnosti jeho potomstvo bude konať  proti Božiemu zákonu, Boh mlčal. Bude im odpustené, stačí, keď si budú rozprávať tento príbeh. Boh súhlasil. Mal radosť, že ho jeho deti porazili.

Biblia neuvádza Izákov vek v čase zviazania. Rabíni ale učia, že mal 37 rokov, čo odvodzujú od Sárinho veku keď ho porodila(1M 17.17, 21) a veku v čase jej smrti (1M 33.1). Midraš upresňuje Sárinu smrť  príbehom, že v okamihu, keď mal Abrahám obetovať Izáka a anjel ho zastavil, zostúpil Satan k Sáre v podobe Izáka a povedal jej, že ho Abrahám vzal na horu za účelom obetovania. Akonáhle dohovoril, Sára od ľaku vypustila dušu a umrela (midraš Tanchum Vajera).

Hora, na ktorej mal byť Izák obetovaný, bola pôvodne v krajine Amorejcov a hebrejská tradícia ju identifikovala s horou Sion, horou, na ktorej neskôr postavil Šalamún Chrám (2 Kron 3.1), a Boh to videl. Keď Dávid nariadil sčítanie ľudu (2Sam24.1-16), Boh potrestal Izraelitov morom (1Kron 21.15) a potom “…Boh to videl a oľutoval to…”. Gemara učí, že to, že videl je, že videl popol Izákov (a teda zásluhy obete), príp. že videl Chrám. Preto dal tej hore Abrahám meno MORIJA – tam, kde Pán bude vidieť. Tradícia ju teda stotožňuje s horou Sion, kde neskôr v Chráme, Bohu prinášali zápalné obete. Boh tam teda uvidel aj zásluhy chrámových obetí (TB, Berachot 62b). Kto mal možnosť vidieť skalu v Omarovej mešite, o ktorej sa traduje, že je oným balvanom, na ktorom mal byť obetovaný Izák a na ktorom neskôr stála archa zmluvy (aron brit) si určite vybaví aj pozostalé jamky na krv…

Izáka nakoniec naozaj nahradil baran. Rabín Jašiah učil v mene svojho otca, že Boh stvoril barana (1M 22.13) na tento účel, v predvečer prvého Šabatu za súmraku (TB, Pesachim 54a).

Abrahámovu oddanosť Bohu vyjadrenú zviazaním syna Izáka (1M 22.1-19) chápali rabíni ako dôvod pre získanie milosrdenstva pre Abrahámových potomkov, keď sú v núdzi. A tak v 16.stor. v Safede Rabbi Eliezer Azikri vyťažil z tohto výkladu, aby vyprosil milosť pre Abrahámových potomkov v kabalistickej básni Jedid nefeš (Milovaná duša), ktorá sa spieva pravidelne pred Kabalat Šabat v piatok večer (Reuven Hammer: Or chadaš – komentáre k sidur Sim Šalom pre Šabat).

Od Abrahámovej ochoty obetovať Izáka sa zároveň očakáva Božie milosrdenstvo a väčšia inšpirácia veriacich k láske k Bohu a očista kajúcneho (sidur pre všedné dni).

-chanele-

LITERATÚRA:

 • Pět knih Mojžíšových včetně haftarot ( Praha 2012)
 • Biblia, Písmo Starej a Novej zmluvy (Liptovský Mikuláš 1989)
 • Komentáre ku Sterému Zákonu, Genesis (Trnava 2008)
 • Samuel J. Shultz: Starý Zákon mluví (1991)
 • Daniel Rops: Biblia a jej ľud (1991)
 • Elie Wiesel: BIBLE, postavy a příběhy (Praha 1994)
 • Výklady ke Starému zákonu (Praha 1991)
 • Zenon Kosidowski: Příběhy Mrtvého moře (Praha 1988)
 • Talmud Bavli (1932)
 • Midraš Berešit Rabba
 • Megiddo – http://www.netours.com/content/view/139/26/1/2/
 • Gezer – http://www.timesofisrael.com/discover-gezer-israels-lost-city/

PRIAMO I OKRAJOVO SÚVISIACE ČLÁNKY:

KLIPOT a SITRA ACHRA

Luriánska kabala disponuje vierou v obrátený , akoby zrkadlením otočený svet (antihmota? paralelný svet? svet spoza čiernych dier? tmavá hmota? ), nazývaný Sitra Achra, tzv. “Druhá Strana“.

Ide o odvrátenú stranu Stromu Života. Tradícia o nej hovorí, že nemôže byť nikdy v tomto svete  premožená prirodzenou formou, ale len vo svete budúcom – olam ha-ba. Chápe to ako správne, lebo tento svet musí fungovať v dualite, inak by v ňom nebol možný život.

Sefer ha-Zohar spomína, že Druhej Strane je zo zákona pridelené svoje miesto, na ktoré je nie len viazaná, ale je tam aj v súčasnom čase (olam ha-ze) chránená pred zničením. K zmene tohto zákona má dôjsť až v mesiášskej dobe.

Sitra Achra býva nazývaná niekedy aj Božia čierna tvár, protipól sveta božského, oblasť démonických tvorov, svet črepín – kelipot (alebo kelifot, či klifot – zvyknú sa používať všetky tri výrazy; hebrejsky  קליפזת).

Kelipot je názov pre vesmírne zlo.

Sú dve teórie. Že vesmír je usporiadaný ako sada orieškov či škrupiniek (podobne ako matrioška) a čím bližšie k hmote, tým sú škrupinky hrubšie (viď. pripravovaný článok o ABIJOT). Slovami kresťanskej mystiky – niečo na spôsob vyjadrení o jemnohmotnom svete a hrubohmotnom svete.

Druhá teória hovorí, že čokoľvek sa môže stať klipot, pokiaľ sa toto vychýli so stredového harmonizujúceho stĺpu rovnováhy, a vtedy môžu démonické sily spoza bočných stĺpov získať prevahu a vtedy človek, či udalosť stráca svoj smer. Rečou Junga ide o zmocnenie sa funkčného archetypu Nevedomia vlády nad človekom. Shimon Halevi udáva ako príklad pre túto nerovnováhu a prevahu démonických síl, napr. schizofréniu.

Tieto prvky zla sú zbytkami zaniknutých svetov, ktoré tu už boli pred našim svetom. Pred našim vesmírom totiž podľa tradície existovali už iné vesmíry, nazývané “edómski králi”. Zohar ich prirovnáva k iskrám vyletujúcim spod kladiva  udierajúceho na rozžeravený kov a po chvíľke zanikajúce.  Zanikli z dôvodov neharmónie medzi všeodpúšťajúcou láskou (sefira Chesed) a neúprosným súdom (sefira Din). Predstavte si svet s prevahou súdu – neobstáli by sme so svojimi činmi a trestom za ne by svet prestal existovať a naopak, predstavte si svet, v ktorom by nám boli všetky zlé činy odpustené. Až po akú hranicu by sme boli schopní zájsť bez zničujúcich následkov? Takže opäť koniec existencie.

Luriánska kabala učí, že prvky zla vznikli počas vesmírnej prakatastrofy, ktorá vznikla počas  formovania sa prvotných duchovných svetov. Túto prakatastrofu nazýva “rozbitím nádob” – ševirat ha-kelim. Tieto nádoby boli tvorené z o niečo hrubšieho duchovného prvku než duchovné svetlo v nich obsiahnuté a tak neboli schopné ho udržať. Táto prakatastrofa – rozbitie nádob, postihla len 7 niťších sefír (Zeir Anpin). Ich deformovaním sa svetlo stiahlo späť, no jeho zbytky ostali na črepinách (kelipot) rozbitých nádob, ako ostane olej na črepinách rozbitého pohára (V. Sadek). To je duchovné premiešanie sa dobra a zla, svetla a temnoty, ktoré ale bolo v princípe nutné pre existenciu nášho sveta.

Po rozbití nádob všetky svety poklesli, lebo stratili svoju pôvodnú jednotu, podobne ako exil Šechiny.

Niekedy býva prakatastrofa spájaná s pádom Prvotného človeka – Adama Kadmona do démonizovaných črepín – kelipot a človek sa vtelil do hmotného tela, aby roztrúsené iskry Adama Kadmona zhromaždil.

Až dôjde k zavŕšeniu spasenia a nápravy sveta (tikun olam), všetky ľudské duše dospejú k jednote v pôvodnom Adamovi (Adam Kadmon – niečo ako kolektívna duša). Potom sa aj Šechina navráti z exilu späť k Bohu a dôjde k znovuzjednoteniu a až vtedy bude svet existovať vo svojej skutočnej podobe.

Iskry Božieho svetla uväznené v črepinách kelipot sú úplne vo všetkom a zmyslom ľudskej existencie je prinavracať tieto iskry na svoje pôvodné miesto, naprávať svet a následky prakatastrofy (tikun olam).

Dobrým a mravným životom, plnením micvot, tak človek oddeľuje svetlo polapené na črepinách.  Svet zla (Sitra Achra) sa ale snaží brániť tejto náprave a pokúša sa celý svet stiahnúť na svoju stranu. Úlohou človeka je tieto zámery kaziť, iskry oslobodzovať (pozdvihovať) a tým zjednocovať duchovné svety. Ak človek hreší, podporuje Sitru Achru. Už rabbi Low hovoril: “Hriešnici spôsobujú skazu sveta” (in: Derech chajim). Osud vesmíru stojí na človeku. Činy, slová a myšlienky sa nestrácajú, z tohto pohľadu náprave sveta napomáha aj gilgul.

© chanele

SÚVISIACE ČLÁNKY:

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA:

 • V. Sadek: Židovská mystika (Agite/Fra 2003, 2009)
 • Z. ben S. Halevi: Vesmír v kabale (Volvox Globator 1994)
 •            ”                : Strom života (Trigon, 1997)
 • G. Scholem: Kabala a její symbolika (Volvox Globator 1999)

KAŠRUT 3. – ČISTÉ A NEČISTÉ ZVIERATÁ Z POHĽADU VEDCOV

Dr. David Macht, vedec výskumných laboratórií Research Pharmacological Laboratories pri Sinai Hospital v Baltimore v Maryland, zisťoval závislosť medzi hladinou toxicity a čistými a nečistými zvieratami z pohľadu Biblie a zistil, že najmenší podiel toxicity má z dobytka ovca, po nej hovädzí dobytok, koza, jeleň a telce. Pol na pol sa nachádza pes, potom medveď, krysa, brav, mačka, vačica, líška a najhoršie sú na tom zajac, morča, škrečok, veverica a kôň. Jednoznačne z toho vyplýva po porovnaní s biblickým textom, že najnižší podiel toxicity majú zvieratá s rozdelenými kopytami (párnokopytníky) a súčasne prežúvavce a tie s najväčším podielom toxicity majú naopak labky a neprežúvajú, poprípade prežúvajú, ale sú nepárnokopytníky.

004

Toxicita dobytka, ktorý súčasne neprežúva a nemá rozoklané kopytá sa vysvetľuje tým, že nakoľko nie sú prežúvavce, potravu fermentujú až v slepom čreve (krava tak robí napr. v sérii svojich žalúdkov a natrávenú ju spätne prežúva), to znamená, že takýto živočích, nakoľko sa slepé črevo nachádza až za tenkým črevom, môže z takto upravenej potravy absorbovať živiny len za využitia kaprofágie, tj. opätovného trávenia výkalov (svojich i cudzích), čím ale dostanú do tela aj iné, škodlivé metabolické produkty. Kaprofágia je typická napr. pre psy, svine, kone, zebry a oslov. Sviňa je naviac ešte aj prenášač trichinózy prenosnej na človeka. Dnes bývajú samozrejme prasnice proti tejto nákaze veterinárne ošetrené.

Zaujímavým príkladom nečistého zvieraťa je ešte ťava, ktorá síce prežúva, ale sa radí do skupiny tzv. mozolochodcov, spolu s lamami. Tvar krviniek cicavcov sú sploštené gule. Ťava má krvinky sploštené ovály, to znamená, že majú iný pomer difúzie plynov. To ťave pomáha prežiť podmienky, v ktorých by iné cicavce umreli v dôsledku nedostatku vody, na zlyhanie krvného obehu. Ťava dokáže recyklovať vodu z ľadvín, čím dokáže vo svojom tele zhromaždiť také množstvo metabolických toxických odpadov, pri ktorom by iný cicavec zomrel. Preto nie je z medicínskeho hľadiska vhodné jesť jej mäso.

Podobný výskum sa robil s rybami a aj s vtáctvom. Výsledky boli opäť v súlade s Bibliou. Najnižší podiel toxicity u rýb mal morský vlk, sleď, šťuka, losos, treska, tuniak, halibut, okúň a pstruh; naopak najvyššiu hladinu toxicity mal žralok, rejnok, štvorzubec,  sumec a úhor. Našiel sa súvis medzi šupinami a plutvami, tak ako uvádza Starý Zákon a môžeme z toho vyvodiť, že ryby, ktoré nemajú šupiny bývajú mäsožravé alebo mrchožravé, takže prijímajú vyšší podiel toxínov. Rybia koža slúži k odstraňovaniu týchto toxínov, čiže ryby ktoré nemajú šupiny majú toxínov veľa a absencia šupín zabezpečuje, že sa ich môžu cez kožu rýchlo zbaviť. Preto vývojom stratili šupiny.

Fotografie-0237

Fytotoxický index vtákov opäť, rovnako ako pri iných zvieratách, súvisí s potravou, ktorú vták konzumuje.

Sova1

Najmenej toxínov majú holuby, kačice, prepelice, labute, husy, morky, kačice divé a sliepky. Najviac toxínov majú neprekvapivo jastrab, sova, vrana, kaňa.

010

Hmyz obsahuje veľmi vysoké hladiny toxínov, preto ho zjavne Biblia tiež zakazuje.

040

Aký z toho vyvodiť záver? Ortodoxný judaizmus nepripúšťa takéto špekulovanie nad Božími príkazmi a zákazmi. Avšak, ja si myslím, že žiadne Božie nariadenie nie je vyslovené pred človekom z rozmaru. A ak aj nie je vysvetlené, má veľmi rozumný dôvod.

© chanele

 

Zdroj:

 • Konflikt Genesis

Súvisiace články:

 • KAŠRUT 1.
 • KAŠRUT 2.

MICVOT (TARJAG)

MICVOT (613 – TARJAG)

MICVOT prekladáme z hebrejčiny ako “príkazy”. Sing. MICVA – príkaz.

MICVOT sú hlavným pojítkom medzi Bohom a človekom.

Sú piliérom Mojžišovho judaizmu,  na ktorom stoja základy rabínskeho normatívneho judaizmu. Sú záväzné len pre Židov a konvertitov na judaizmus.

MICVOT predstavujú službu Bohu, sú nástrojom zdokonalenia človeka, vďaka nim môže človek dosiahnuť maximálneho naplnenia.

MICVOT delíme podľa rôznych hadísk. Poznáme MICVOT pozitívne  ( MICVA ASE, tj. príkazy) – tých je 248  a negatívne (MICVA LO TAASE, tj. zákazy) v počte 365. Dokopy ich je 613 (Talmud Mak 23b), ale vzhľadom na zbúraný Chrám, je v dnešnej dobe možné plniť len 270 MICVOT, z toho 48 pozitívnych a 222 negatívnych. Počet kladných, podľa tradície, zodpovedá počtu údov a orgánov ľudského tela a počet záporných, počtu dní v solárnom roku.

MICVOT ďalej delíme podľa charakteru, do štyroch kategórií:

1./ torot (doktríny a inštrukcie)

2./ chukim  (štatúty a nariadenia)

3./ mišpatim (súdy) a

4./ edot (svedectvá).

Ďalej sa delia na tie, ktoré riadia náboženské vzťahy medzi človekom a Bohom (MICVOT ADAM LA-MAKOM) a vzťahy medzi ľuďmi navzájom (MICVOT BEJN ADAM LA-CHAVERO).

MICVOT rozlišujeme aj podľa toho, či ide o prikázania Tóry (MICVOT DE ORAJTA), alebo o rabínske prikázania (MICVOT DE RABANAN), ktoré vytvárajú rabíni, ako jediní kompetentní odovodzovať z už existujúcich príkazov nové, podmienené novým okolnostiam, času a prostrediu a tak vlastne promtne reagovať na premenlivosť každodenného života v toku času od minulosti do prítomnosti a riešiť tak novovzniknuté situácie, ktoré kedysi (aj vzhľadom na technický rozvoj) riešiť nebolo potrebné.

Zaujímavosťou sú niektoré fakty podľa Tóry. Napr.:

– obriezka sa začala praktikovať za Abraháma,

– zákaz jesť bedernú šľachu za Jákoba,

– levirát bol zavedený za Júdu,

– zákony o manželstve a rozvode boli sformulované v Egypte,

– Sobotu držali Hebrejci už pri zbieraní many, čo bolo ešte pred Sinajom, rovnako tak ako aj niektoré súdne nariadenia a zákony o ctení rodičov. Všetky sa stali záväznými ale až po Sinaji.

Okrem toho poznáme  7 noachických prikázaní

( 1 – zákaz modloslužby; 2 – zákaz bohorúhania; 3 – zákaz prelievania krvi (tj.vražda); 4 – zákaz smilstva; 5 – zákaz krádeže; 6 – zákaz brutality voči zvieratám (toto zahrňuje aj požívanie krvi) a 7 – príkaz zriadiť spravodlivé súdnictvo),

ktoré, narozdiel od MICVOT, platia univerzálne pre všetky národy a ktoré dostali už Adam a Noach. Tradícia učí, že Žid, aby si zabezpečil život v Budúcom svete (olam ha-ba), musí plniť všetkých 613 MICVOT. Príslušníkom ostatných národov k tomu stačí 7 noachových zákonov.

Konvertita predtým, než oficiálne prestúpi na judaizmus, kedy sa na jeho život začnú vzťahovať všetky MICVOT, musí podstúpiť obriezku (v prípade, že sa jedná o muža) a potom mikve (rituálny kúpeľ). Je tak dodržaný postup v akom prijímali MICVOT aj Izraeliti. Najprv sa museli obrezať (Abraham) a pred výstupom na Sinaj a prijatím MICVOT, sa museli všetci rituálne očistiť.

– chanele-