AJIN

Na úvod by som chcela ozrejmiť malý detail. V priebehu ostatného roka som bola návštevníkom tejto stránky upozornená, že neuvádzam správny termín, nakoľko AJIN znamená OKO, a reč je o Ničote a to aj v súvislosti termínom EJN SOF, kde je už (podľa čitateľa) správny termín EJN. Slovo AJIN ale okrem významu OKO, má aj význam ZDROJ. V našom prípade sa jedná o ZDROJ všetkého vo vesmíre. Čiže NIČ/NIČOTA, ktorú Vám tiež vysvetľujem v ďalšom článku pod názvom AJIN AKO ZDROJ.

AJIN –  NIČ, rečou matematiky NULA. Hneď na začiatku treba pripomenúť, že NIČ/NULA v chápaní západnej civilizácie znamená absenciu, akési prázdno, či neexistenciu.  Z pohľadu mystiky východného uvažovania a aj toho kabalistického,  je NULA “absolútne všetko”!!!

Začnem  matematikou, lebo tá je blízka každému už od detstva, kdežto k mystike sa dostane človek až neskôr, ak vôbec. Predstavte si časovú os, tak ako ste s ňou pracovali v škole.

– ← 0 → +

V strede je NULA, vľavo otvorená polpriamka s mínusovými hodnotami, vpravo s plusovými. Všetky záporné hodnoty, keď prirátame ku kladným hodnotám, dostaneme výsledok NULA. Čo teda vôbec nie je nič, aj keď to tak na prvý pohľad vyzerá. V NULE sú obsiahnuté všetky čísla naľavo od nej a aj napravo od nej. Zaniknúť nemôže nič, len to stratí polaritu. Veď nás aj v škole učili zákon o zachovaní hmoty a energie. Takže, ak -2 pripočítame k +2 dostaneme 0, ktorá bude v princípe obsahovať obe dvojky, ktoré už ale budú bez znamienok a bez znamienka môže byť len nula; a teda vytvoria nulu (nech vás nepletie, že kladnú dvojku bežne na poli matematiky píšeme bez znamienka + a toto si len akoby domýšľame), ostanú znegované, ale nezaniknú. Obdobný princíp zaznamenávame aj v chémii pri výmene elektrónov v poslednej vrstve atómu, kedy už ale dochádza k zmenám z jednej látky na druhú a vznikajú známe oxidy, uhličitany, sírany a pod.

Žeby NULA nebola NIČ, ale niečo, to si vie západná civilizácia predstaviť len s veľkými obtiažami, pretože vo výsledku nakoniec aj v tej matematike, znamená v podstate anihiláciu. Pri anihilácii ale dochádza k vyžiareniu energie a teda – nič sa nemôže nestratiť.

NULA teda v rovine mystiky obsahuje všetky mínusové aj plusové polarity. Preto sa o AJIN/EJN – neprejavenom Božstve kabaly, hovorí ako o  absolútnom pohybe i absolútnom kľude (+ ; -), o svetle i temnote (+ ; -) zároveň, je zvukom i tichom súčasne (+ ; – ). Akoby v ňom existovala dualita v komplexnej jednotnej forme a klasickú formu oddelenosti dostáva až stvorením → muž/žena, mokro/sucho, ticho/hluk, tma/svetlo…Preto sa v kabale hovorí o Bohu ako o niekom kto naberá prívlastok “absolútny” – tzn.  obsahujúci všetko. A to je význam slova AJIN/EJN – NIČOTA, inými slovami Neprejavený (transcendentný) Boh. Neobsahuje nič oddelené, nič konkrétne, už vôbec nie v dualite, tak typickej pre náš svet, podobne ako keď v oceáne nevidíte ani pramene, ani rieky, moria, rosu, vodopády, dážď a pod. a predsa sú v ňom všetky tieto prejavy obsiahnuté.

V NULE je teda všetko ešte pred existenciou. Obsahuje potenciu predchádzajúcu existovanie. Ide o “negatívnu existenciu”. Pozor! Nie nulovú v zmysle absencie. Bližšie o nej v článku: ABSOLÚTNA A NEGATÍVNA EXISTENCIA.

Naša západná myseľ po vzoru kultúry, ktorá ju sformovala, vzdoruje NIČOTE akoby zo strachu, napriek tomu, že NULA je súhrnom všetkých čísel a ľudstvo ju, až na duchovne zmýšľajúcich ľudí, nepochopilo. NULA/NIČ sa stala v západnej civilizácii absenciou všetkého len v našich hlavách. Skutočnosť je iná. NULA je najdôležitejším číslom, lebo obsahuje všetky ostatné, podobne ako má Boh v sebe obsiahnuté všetko ostatné; či oceán všetky formy vody. Pochopenie aspoň časti jej pravého významu je vstupom do novej existencie (W.G.Grey). Preto Boha neradno zobraziť, preto bol svätostánok bez Jeho sochy či obrazu. Preto je Jeho Meno opisné a nie také, ako by sme očakávali ( JHWH – TETRAGRAMMATON A JEHO ZNENIE  ), poznajúc a porovnávajúc naše mená s Jeho menom.

EL – Boh ( la ) a jeho opak LO – Nič/-ne ( al ).

Problém ľudského chápania spočíva v neschopnosti vnímať NIČ. Aj preto sa zdá, že Boh nie je. Nevidíme Ho, nevnímame Ho. Ak mystik cíti Jeho blízkosť, je to preto, že pochopil svoju “ničotu” a presunul sa na úroveň vnímateľného pojmu AJIN/EJN.

NIČ nemožno oddeliť od NIEČOHO. Nech som ktokoľvek, nikdy nie som tí ostatní. A to, že nie som ten druhý, ma robí niekým konkrétnym. NIČ je vlastne predpokladom existencie konkrétneho stvorenia, a najvyšším stavom ducha. Komu z vás to v tejto fáze opisu pripomína nirvánu, má pravdu. Je to len iný termín pre to isté. Pre AJIN/EJN.

Pre navodenie pocitu pojmu NIČ sa odporúča pri meditáciách vyprázdniť myseľ. Nie urobiť ju neexistujúcou, len ju vyprázdniť.

V kabale sa cvičenia na dosiahnutie priblíženia sa k NIČ/NULE prevádzajú tak, že si adept predstavuje bezmedzné svetlo, v ktorom sa stáva neviditeľným, pretože ho v ňom nie je možné vidieť – schovať sa možno len do svetla, (Podobne ako keď vesmír po Veľkom Tresku bol tak oslnivý od vysokej teploty a hustoty, že nebolo nič vidieť – bol celý žiarivo biely! Nie čierny alebo temný. Svetlo v ňom prevládalo.), potom sa  vcíti do neobmedzenosti (predstava či pocit nekonečného priestoru) aby sa nato ocitol v prázdnote AJIN/EJN, kedy si uvedomuje len jedno = SOM…kto to zažije, nemá pochýb, že zažil to pravé. Pokiaľ len predpokladáte, že ste to zažili, opak je pravdou. Až pocítite skutočnú emunu (význam slova vysvetlený v úvode lokality CHANELE4  ), budete si na istom.

Hodnota AJIN/EJN spočíva v nulovom bode uprostred dvoch polarít, je to podstata Boha. Vlastne je to neopísateľné slovami a moja snaha vám to priblížiť snáď dodá odvahu hľadať túto skúsenosť, lebo je to len krôčik od pôvodnej podoby každej duše, kedy začnete vnímať všetko v živote inak. Malý zázrak k pochopeniu seba, existencie  sveta i Boha a nášho vzťahu k Nemu. A práve pokoj v tomto NIČ je VŠETKÝM. Zmyslové vedomie* nie je schopné obsiahnuť toto NIČ. Zvládne to len nadvedomie*.

Preto Boha nemožno v rámci zmyslového vedomia ani poznať, ani dokázať. NIČ/NULU nemožno dokázať, keď k tomu používame pre nás normálny, zmyslovým vedomím vyprodukovaný intelekt. Ak sa aj nájdu náhodné záblesky reality NIČOTY, nemožno ich vysvetliť fyzikálnymi zákonmi. Sú pozorovateľné fyzickými zmyslami, ale bežné zákony vesmíru ako ich poznáme na ne neplatia. Vyvracajú ich (bližšie na túto tému začína pracovať nová lokalita  CHANELE9 o kabale a kvantovej fyzike). Je podobne absurdná ako pracovať v matematike s nekonečnom:

  1. Ak od nekonečna všetkých čísel odrátame nekonečné množstvo párnych čísel, získame zas nekonečné množstvo ale čísel nepárnych → ∞ – ∞ = ∞ (!)
  2. Ak od nekonečna odrátame nekonečné množstvo párnych čísel od napríklad čísla 3 vyššie, zostane nám 2 (!) → ∞ – ∞ = 2 (!)
  3. a ak od  nekonečna odrátame všetky čísla párne aj nepárne, pričom každých je nekonečno, ostane nám tentokrát nula → ∞ – ∞ = 0 konečne logický výsledok, ký ľudský mozog očakáva

Tri rôzne výsledky pri tej istej operácii…

Dosiahnutie duchovnej jednoty v AJIN/EJN je cieľom všetkých kabalistov – nájsť všetko v ničom. Je to to isté ako buddhistická nirvána, ako už bolo načrtnuté vyššie. Bytie v skutočnej podobe. Cesta do cieľa vedie cez NULU/NIČ, cez stredový stĺp stromu illán, ktorý vyrovnáva a stabilizuje protiklady. Je to cesta stredu → “kav ha emcaj” = tzv. stredná čiara, ktorá má priemer nulového kruhu, ktorý hľadáme v AJIN/EJN.

Prázdnotu nemožno uchopiť, ale možno do nej vstúpiť. Na to, aby niečo bolo, musí byť najprv prázdno. Jednotka nemôže vzniknúť, pokiaľ ju nepredchádza nula. Inak by nemohlo vzniknúť žiadne ďalšie číslo.

© chanele


*viď článok VEDOMIE z lokality CHANELE9

LITERATÚRA:

  • W.G.Gray: Žebřík světel (Cabala renovata) / Volvox Globator 1998
  • S.b.Halevi: Vesmír v kabale (Volvox Globator 1994)
  • S.b.Halevi: Cesta kabaly (Alternativa 1997)
  • S.b.Halevi: Strom života ( Trigon 1997)
  • G. Scholem: O mystické  podobě božství (Malvern 2011)
  • D.C.Matt: Búh a Velký třsk (Volvox Globator 1998)

SÚVISIACE ČLÁNKY:

SPOJENIE S BOŽSKOU KETER

Ako som uviedla v článku ABSOLÚTNO A NEGATÍVNA EXISTENCIA , KETER je prvým prejavom Božej Absolútnej vôle prejaviť sa a z nej ďalej šíriac sa všetkými smermi vzniká najprv predpoklad pre stvorenie –negatívna existencia, pozostávajúca z troch závojov/úrovní.

Za Božskú KETER ľudský duch nahliadnuť nemôže, pretože to nie je možné, ale môže zažiť spojenie s Božskou Keter. Je to vzácny okamžik, ktorý sa stáva počas meditácie, pričom môžete meditovať roky a nezažijete ho a naopak, stáva sa, že ho môžete zažiť počas prvej meditácie a potom už nikdy viac.

V okamihu spojenia s KETER človek stráca svoju individualitu a prechádza do NIČOTY (AJIN). Tí, čo to zažili, pripodobňujú tento stav k prázdnote, kedy zaniká osobné JA.

Pocit nekonečného prázdneho priestoru, vyvoláva zároveň pocit všadeprítomnosti a pocit čistého konštatovania “SOM”.

Všetci, čo meditujú a nie sú si istí, či tento okamih zažili, znamená, že ho určite NEZAŽILI. Keby sa tak stalo, istota by bola veľmi silná, pochybnosti žiadne.

Poznanie okamihu vtedy meditujúceho zaplní a ten si uvedomí, že v hmotnom svete nič také zažiť nemožno a neexistuje na to žiadna paralela. Prichádza to nečakane, keď to meditujúci obvykle neočakáva.

Môže tomu napomôcť počúvanie meditačnej hudby, hlavne o šumom alfa a theta vĺn (kedysi vydávané nosiče s hudbou Petra Piňosa), alebo používanie AVS prístrojov. Neodporúča sa stav očakávať, lebo akékoľvek očakávanie prináša sklamanie a sklamanie rodí rezignáciu a to nie je cieľ meditujúceho. Očakávanie je napätie. V napätí sa nedá uvoľniť a ani meditovať.

Spojenie s Božskou KETER prichádza spontánne, bez sústredenosti, skôr neznalým a akoby za odmenu, či ako inšpirácia.

Poznanie “SOM” leží v non-sefire DAAT, ležiacej pod KETER a o ktorej sa obyčajne nevie, alebo si ju neuvedomujeme. Je to akýsi most, či prepoj. Za úrovňou DAAT je už len Poznanie a Bytie.

Mnohí ste už určite počuli o tom, že počas meditácie pracuje mozog na inej frekvencii, než v bdelom stave. Bdenie sa vyznačuje dobre zastúpenou beta aktivitou (13 Hz/s a viac), duševné relaxovanie ALFA frekvenciou (8-12 Hz/s, meditácia, hypnóza a snenie má na pozadí theta vlny (4-7 Hz/s) a v hlbokom spánku pracuje mozog v delta režime (0,5-3 Hz/s).

Tieto štyri úrovne vedomia zodpovedajú tak štyrom rôznym duševným a fyzickým stavom, pričom beta nad 20 Hz/s zodpovedá už silnému vzrušeniu, stresu, úzkosti a napätiu, takže beta frekvencia sa delí na dve kvázi frekvenčné oblasti (13-19 a 20-30 Hz/s).

Podobne, rozhranie alfa a theta vĺn sa nazýva Schumannova frekvencia (7, 83 HZ/s).

Theta frekvencia, alebo theta stav mysle, pomáha ľahšie riešiť zložité životné problémy a je najbližšie k podvedomiu. Preto môžu umelo navodzované stavy alfa a theta, priblížiť meditujúceho  do požadovaných stavov mysle a vnímania. Tým, že počúvate frekvenciu alfa, váš mozog sa jej bude snažiť prispôsobiť. Je to ale len barlička. Môže vás to naučiť dostávať sa vôľou do určitého stavu, ktorý sa môže stať odrazovým mostíkom k Poznaniu. Nie je vylúčené, že tieto stavy sú spúšťačom nadprodukcie endogénneho (organizmom produkovaného) dimethyltriptaminu (DMT) v ľudskom mozgu, ktorý sa považuje niektorými odborníkmi za katalyzátor spojenia sa  s inou duchovnou úrovňou (R. Strasmann).

Stav theta frekvencie sám navodí samozrejme a hlavne aj intenzívna sústredenosť, či už na imaginárny predmet pred vašim duchovným zrakom, alebo sústredenosť na NIČ, tak ako to robievali chasidi (Magid z Mezričeva).

Podstata meditácie je založená na jednoduchých faktoch.

Naše vedomie stojí v bežnom živote mimo tzv. nadvedomie a Božskú Keter (vedomie je spojené s mozgom, nadvedomie s duchom a Božská Keter s Absolútnom).

KETER 1

Koncentrovaním sa na niečo/nič sa vedomie prekryje s nadvedomím a to, za určitých podmienok s KETER.

KETER 2

Ak dôjde k prekrytiu vedomia aj s KETER priamo na pozadí nadvedomia, dochádza k priamemu spojeniu vedomia s Božskou Keter a k pocitom spomínaným v úvode.

KETER 3

 

Je to tak intenzívny zážitok, že si ho nemožno s ničím iným spliesť. Kabalisti tento stav nazývajú “PRECHOD DO NIČOTY”.

-chanele-

Súvisiace články:

MEDITÁCIA AKO PRIBLÍŽENIE SA K BOHU CEZ AJIN

Židovský mysticizmus sa snaží anulovať ego, pričom cieľom je pokora, skrze ktorú sa je možné priblížiť k Bohu.

V tomto ponímaní nemožno mysticizmus oddeliť od nemystickej formy judaizmu. To znamená, že ak sa aj veriaci nesnaží o praktický mysticizmus (ma´ase merkava), ba dokonca nie je/nechce byť prívržencom kabaly, už len samotný fakt, že sa plnením micvot približuje k Bohu, je vlastne  “de iure” mystikom, pretože v judaizme ide o čo najtesnejšie priblíženie sa k Bohu a mysticizmus vo všeobecnosti je vnímaný práve ako takýto stav mysle.

Židovský mysticizmus sa zameriava v prvom rade na sústredenie sa na vnútorné Ja – jeho Žriedlo a snahu kultivovať toto Ja do takej miery, až si človek tohto Žriedla začne byť bytostne vedomý – tj. viac vníma NIČOTU (AJIN) ako realitu. Neznamená to ale, že by sa úplne odpútal od fyzického sveta, len zmení svoje nazeranie na seba samého. Pochopí to, že je nad mysľou, nad našim egom, slovami Magida z Mezriča: “…múdrosť sa nájde z ničoty…”. Týmito slovami, mystik – kabalista prekračuje hranice reality a teda ega a približuje sa k NIČOTE tak, že opúšťa myseľ a rozum a vnára sa do NIČOTY čoby v prenesenom význame vlastne akoby do AJIN. Je to niečo nevedomé, čo si bežne neuvedomujeme. Toto NEVEDOMIE stojí nad mysľou, bez neho sa žiadna myšlienka nemôže realizovať (Levi Jicchak z Berdičeva).

Toto nevedomé nemožno bežne obsiahnuť mysľou a židovský mysticizmus vyvinul viacero praktík, ako sa do nevedomia dostať, aby nám bolo umožnené dostať sa do NIČOTY a tak ku svojmu Zdroju.

Jednou možnosťou sú meditácie, tou druhou zmena jadra vlastnej osobnosti – akási služba činu – AVODA – služba Bohu. Jediným prostriedkom ako to dosiahnuť je pokora. Tak sa človek vracia k Bohu. Možno namietnete, že len tak z ničoho nič sa nemožno stať pokorným, lebo si to niekto želá. Áno, je to zdĺhavý proces, v ktorom sa ľudská duša úmyselne rozvíja vo vzťahu k iným a to tak, že čím dlhšie sa snažíme o konkrétny typ správania, tým sa stále viac a viac stáva vlastnejším. Čím dlhšie sa správame určitým spôsobom, tým je pre nás menej náročné sa tak správať, až sa nám to stane bytostne samozrejmým. (Dajte almužnu raz a potom druhý krát a budete ju dávať zakaždým. Potom ju raz vynechajte a aj druhý krát a už ju potom prestanete dávať úplne.)

Čím viac sme pokorní k sebe navzájom, tým viac sa pokora stáva nami samotnými, tým viac je pre nás samozrejmosťou. Stávame sa tak samotnou pokorou a tým Božou súčasťou.

Judaizmus je vlastne v takomto ponímaní pokus zmeniť seba samého formou priblíženia sa k Bohu, k nášmu Zdroju.

V minulosti tu už boli rozobraté niektoré meditačné techniky, budem v nich pokračovať, vrátane vysvetlenia počiatočného meditačného stavu (pre začiatočníkov) i teoretické vysvetlenie ako vlastne meditácia prebieha.

-chanele-

Súvisiace články:

 

KONTEMPLÁCIA 10 SEFÍR CEZ PLAMEŇ

Podľa niektorých diel (Zohar, Šekel ha-kodeš…) bola meditácia nad plameňom veľmi odporúčaná a pravdepodobne aj obľúbená.  Kontempláciou všetkých častí plameňa sa kabalisti napájali na 10 sefír, kontemplujúc jednu za druhou a spájajúc fyzický svet s tým duchovným, lebo len tak môžu na seba pôsobiť počiatok a koniec (Sefer Jecira), tj. fyzické a duchovné, ako knôt a plameň.  Plameň často kabala spája s ľudským duchom podľa toraického príkladu(Prísl. 20.27 “…ľudský duch je svetlom od Boha”). No a knôt je hmotný svet.

Knôt samotný teda pri kontemplácii zastupuje hmotný svet. Modrý plameň v jeho bezprostrednej blízkosti zodpovedá sefire Malchut. Žltý plameň okolo neho je 6 nižších sefír. Plameň nad týmto žltým , ktorý sa dá len ťažko rozoznať a jeho teplota je najvyššia (prejdite prstom cez plameň a nepopálite sa. Dajte ruku len do bezprostrednej blízkosti plameňa a ucítite veľké teplo, ktoré vás môže pri troche nepozornosti aj zraniť) je Bina. Svetlo vyžarované do okolia je Chochma a pojem plameňa ako takého zodpovedá sefire Keter.

Kontemplácia navodzuje stav prepojenosti, akúsi jednotu, ktorú človek poníma vo svojej existencii, kedy spája ducha s hmotou. Lebo telo bez ducha by bolo mŕtve a duch bez hmoty by nemal žiadne skúsenosti, nepoznal by dobro ani zlo, lebo ako bolo už spomenuté v článku  O ANJELOCH, zlo a dobro môže existovať vedľa seba len v hmotnom svete.

-chanele-

 

BOŽIE MENO V MEDITÁCIÁCH

BOŽIE MENO V MEDITÁCIÁCH

Kabala učí, že všetko stvorenie je jedno Jediné Meno, ktorým sa samozrejme myslí Meno Božie.

Meditácia, ako vďačná možnosť na priblíženie sa k Stvoriteľovi, vo veľkej miere používala k jej navodeniu i ako jej cieľ kontempláciu (hitbonenut) troch písmen, tzv. “troch otcov”, z ktorých sa skladá Tetragrammaton. Avšak používali sa v značnom rozsahu aj iné písmená. Tie sa kombinovali so spomínanými “tromi otcami” (JOD, HE, WAW), tzv. spoluhláskami Sveta Nápravy (Olam tikun), v ktorom žijeme i dnes, avšak pred ktorým tu bol Svet Chaosu (Tohu). V tom zaujímali ústredné postavenie spomedzi písmen zas “tri matky” (ALEF, MEM, ŠIN), analogické protiklady k “trom otcom”.

Tradícia tvrdí, že vo Svete Chaosu je ono mystické Meno Božie, zložené z písmen ALEF, MEM, ŠIN a znie EMEŠ. Tak je tiež označovaná tma existujúca pred akýmkoľvek stvorením, pred samotnými sefirami, z ktorej vytrysklo Prasvetlo.

ŠIN – symbol ohňa v protiváhe k MEM – vode, je s ňou vyvážený s ALEF – vzduchom, ktorý vo svojej Prapodstate symbolizuje Dych – zvuk – reč, slová predchádzajúce reč vyslovenú. Je inšpiráciou – Svätým Duchom (Ruach ha-kdeš), ktorý je na počiatku všetkého stvoreného.

Po rozbití nádob (sefír), ktoré neuniesli váhu svetla, pretože ono nebolo možné medzi nimi prevádzať (tak ako sa vo Svete Nápravy deje neustále a to skrze Tóru k človeku), bol stvorený svet nový – Olam Tikun, v ktorom boli ALEF, MEM, ŠIN nahradené písmenami JOD, HE, WAW a tie, zjavené Mojžišovi na hore Sinaj; používali kabalisti ku kontempláciám (hitbonenut), meditáciám (hitbodedut), permutáciám, zjednocovaniu (jichud), koncentráciám (kavana) a pod.

V archaickej aramejskej podobe sa trojica písmen používala k meditáciám na úrovni vedomia Chochma, na ktorého dosiahnutie sa používalo niekoľko techník, medzi inými aj mručivá artikulácia spoluhlásky MEM, alebo upravená koncentrácia na bod v Nekonečne, nazývaná tiež kontempláciou Ničoty, nachádzajúcej s na pomedzí sefiry Keter.

Následná neriadená vizualizácia pohľadu cez vodu (mem =voda = maijm), v ktorej sa kontemplované písmená akoby rozpúšťali, je sprievodným javom úrovne vedomia Chochma (aktivita mozgu vo frekvenčnej hladine alfa-théta).

Ak sa zasvätenec dostane na túto úroveň, môže započať s kontempláciou obrazov (Trón Slávy, Ofanim, Serafim…) i permutáciou samotných písmen a kombináciou JOD, WAW, HE s písmenom ALEF, potom BET atď., v spojitosti s piatimi základnými samohláskami. Tie, sú často sprevádzané aj presne predpísanými pohybmi hlavou.

Podobne vytvárali údajne kabalisti aj mentálny obraz človeka – nazývaného Golem, ktorý potom na astrálnej úrovni bol používaný na cesty do vyšších duchovných svetov.  Po vytvorení každého z jeho orgánov (trvajúce niekoľko hodín!), je možné Golema stiahnuť do hlinenej podoby, o ktorej pravdepodobne hovorí slávna legenda o pražskom Golemovi, stvorenom rabi Lowom.

Pôvodné vytváranie Golema, však ako je zjavné spočívalo v hlbokej meditácii na veľmi vysokej úrovni, zasvätencom s mnohými skúsenosťami.

Najznámejšou meditáciou je meditácia za pomoci mantry (slova, vety) opakovanej po určitú dobu. Možno ju opakovať verbálne, alebo len v mysli. S týmto typom meditácie sa stretávame hlavne v raných kabalistických školách.

Mantrová meditácia je zvonku riadená meditácia. Jej inou podobou môže byť zvonku riadená kontemplácia, prevádzaná upreným pohľadom na určitý obrazec, či skupinu písmen,  očisťujúc tak svoju myseľ od myšlienok.

V kabale je takouto najjednoduchšou pomôckou používanou aj ako mantra aj ako obrazec, skupina písmen, Božie Meno, a to konkrétne Tetragrammaton.

Komplikovanejšou metódou kontemplácie je tzv. JICHUDIM = zjednocovanie, ktoré spočíva v mentálnej tvorbe rôznych kombinácií Božích Mien, vznikajúcich preskupovaním písmen.

Významné miesto zastáva v kabale tiež KAVANA OTIJOT, tj. Kavana písmen, pričom pod termínom kavana rozumieme “koncentráciu”.

Ak sa človek zameria mysľou na určitú vec, môže uzrieť jej podstatu a ak táto koncentrácia nie je rušená žiadnou postrannou myšlienkou, môže nadobudnúť takú intenzitu až je koncentrovaný ovplyvnený samotným Nekonečnom. To je vrchol celej snahy, aký len možno dosiahnuť – dotknúť sa Nekonečna, tým, že sa vôľa Najvyššia odeje do jeho vôle, avšak podľa hĺbky jeho primknutia.

Za pomoci KAVANY tak môže človek dosiahnuť hlbokej meditácie aj pri plnení každodenných povinností.

KAVANA privádza človeka do vyšších svetov a jednou z možností je spájanie Božích Mien. Napríklad pri “meditácii ponárania” je to spájanie mena EHJE s Tetragrammatonom. Koncentrujúci pracuje v mysli s rozloženým menom EHJE, cez rozšírené formy mena JHWH prichádza až k skrátenej forme JAH, na čo v sebe evokuje tajomstvo Šabatu.

Kabalista podľa toho môže silou mysle ovplyvňovať hmotný svet tým, že kontempluje fyzickú podobu písmen, alebo opačne vyslovením zvukov písmen môže ovplyvniť oblasť duchovnú.

Rôznymi kombináciami písmen sa tiež duchovné sily nimi spojené (niekedy dochádza aj k spájaniu sefír) dostávajú do rôznych účinných kombinácií, za ktorých pomoci boli vytvorené aj nebo a zem.

S Tetragrammatonom výrazne pracuje Sefer Jecira, ktorá je mnohými kabalistami chápaná ako kniha meditačných techník.

Často sa vizualizujú písmená JOD, HE, WAW, avšak napísané v aramejskom písme, čiernym ohňom na ohni bielom. Niekedy zas spestrené mystickými ozdôbkami “tagin”, malými korunkami umiestnenými na hornej časti písmen.

Permutácií jednotlivých písmen rôznych Božích Mien je v kabalistickej literatúre nespočetné množstvo a vyjadrené bývajú zväčša v tabuľkách a súvisia s rôznym druhom meditačných tém a cieľov.

-chanele-

in: A.Havlíčková: Sefer ha-Šem, kap. 16 (2004, súkromný náklad)

MEDITAČNÉ TECHNIKY 5

MEDITAČNÉ TECHNIKY 5

D/ INÉ PRÍKLADY MEDITÁCIÍ:

D.1/ Tichý hlas

(pre ľudí s prevahou ľavej hemisféry, potrebujúcich posilniť zbožnú časť svojej osobnosti)

Zaujmeme meditačnú polohu.

Pravidelne dýchame, kým nezačneme počuť zvuky svojho hlasu, objavujúce sa ako mentálny krik.

Ako sa stáva silnejším, rezonuje vo vete “ribono šel olam”. Vydržíme dovtedy, kým ho nezačneme doslova “dýchať”.

Ťaháme dych/krik do pier a cítime ako sa pohybuje nosnými prieduchmi až do mozgu.

Prechádzajúc nervami, môže vytvárať slabý zvuk aktiváciou hlasiviek. Možno tiež prevádzať bez slov.

čas trvania: 25 min.

D.2/ Meditácia na kadidlo

(proti negatívnym emóciám a redukcii hnevu)

Zaujmeme meditačnú pozíciu a zapálime vonnú tyčinku (vôňa by nemala byť príliš silná a ani sladká a nemala by horieť viac ako 25 min.).

So zavretými očami a pravidelným dychom vdychujeme vôňu a vizualizujeme si pritom oheň svojich emócií, ako sa rozpúšťa v dyme. Cieľom je takto rozpustiť všetky negatívne emócie.

D.3/ ŠEFA (Božský príliv)

Zabezpečíme si maximálnu izoláciu od vonkajších zvukov a obrazov. Najideálnejšou dobou na prevádzanie sa odporúča čas po polnoci. Pokiaľ pritom samozrejme nezaspíme. Bez problémov možno robiť večer, keď už utíchne okolitý ruch.

Zavrieme  oči a myseľ očistíme od myšlienok. Pravidelne dýchame.

Predstavujeme si pocit ľahkosti, až dovtedy, kým si telo úplne neuvedomujeme.

Pozornosť upriamime na Chochmu, ako na svoju duchovnú podstatu – koreň svojho bytia.

Vizualizujeme si svoju duchovnú podstatu uprostred sefiry a tiež ako roznáša túto múdrosť do celého vesmíru prostredníctvom svetla.

čas trvania: 25 min.

D.4/ Načúvanie  (Magid z Meziriča)

– skúsenosť “ne-zvuku”, rozpustenie JA v Ničote

– sed ako vyššie, privreté oči, voľný dych

– sústredíme sa na prichádzajúce zvuky

– koncentrujeme sa dokiaľ nepocítime, že celé telo je jedným veľkým uchom

– mysľou nekomentujeme nič, čo sa deje, ak sa myšlienky objavia, koncentrujeme sa na dych. Po skľudnení mysle sa začneme opäť koncentrovať na zvuky.

– čas trvania. 25 min.

 

-chanele-

MEDITAČNÉ TECHNIKY 4

MEDITAČNÉ TECHNIKY 4

“KAVANOT”

Kavana (sústredenie) je v chasidskom ponímaní považovaná za spôsob, akým sa zameriavame na cieľ. Myslí sa tým samozrejme cieľ vedúci k Všemocnému, a to skrze nápravu svet (tikun olam). Chasidi učili, že človek sa musí celou silou sústrediť na spásu sveta.

Všetky duše žijúce v ľudských i zvieracích telách sa usilujú o svoje zdokonalenie. Tie menej schopné žijú v kameňoch, rastlinách a zvieratách. Aj v každom predmete, ktorý existuje sú iskry týchto duší a tieto predmety sú ich väzením. Každá takáto iskra čaká na svoje vyslobodenie, ktoré nie je len cestou k spáse sveta, ale aj cestou k Božej sláve.

A práve úlohou človeka je tieto padlé iskry pozdvihovať a oslobodzovať. Tým činíme spásu sveta.

Každému človeku na svete je pridelená iná oblasť v živote, v ktorej mu je súdené túto spásu konať a tým naprávať svet.

Podľa tradície, mnohí cadikim takto cielene pomáhajú dušiam, ktoré stratili smer cesty. Stretávajú sa s nimi počas modlitieb, alebo ich aj priamo vyhľadávajú.

Najľahšie je pozdvihovať iskry z predmetov našej osobnej potreby. Tým, že sa o ne staráme, šetríme ich a vážime si ich, užívame ich vo svätosti. To isté platí o iskrách v rastlinách a zvieratách, o ktoré sa staráme.

Z písmen sa skladá svet. Písmenami bol svet tvorený. V každom písmenku je svet, duša a Boh.

Zjednotené písmená tvoria slová a slová symbolizujú Božiu Jednotu.

Podstatou chasidského života je tak svet naprávať, tvoriť, byť tvorený, ovládať božské, prijímať božské. Ponoriť sa do absolútna, ako do prázdnoty.

V meditáciách sa tiež ponárame do prázdnoty. Dostať sa do ničoty pomáhajú aj samotné písmenné “kavanot”.

C/ KAVANOT

Ak sa človek zameria svojou mysľou na nejakú vec, môže spoznať jej podstatu. Možno tak spoznať tiež pravú podstatu myšlienky, napr. aj biblického citátu.

Ide o meditáciu, ktorá sa hlavne viaže k náboženským úkonom (napr. upevňovanie tefilin, obliekanie talitu, ponorenie do mikve a pod.).

Väčšina “kavanot” má pôvod v Zohare, podobne ako “jichudim” – avšak len nekonkrétne a v náznakoch.

Kavanot uvádzajú adepta do vyšších svetov za pomoci spájania Božích Mien a gematrie. Tá hrá dosť podstatnú úlohu. Božie Mená a  iné sväté slová sa vyberajú podľa nej. Napr. pri kavane pri ponáraní do mikve, sa Božie Meno rozkladá a dopĺňa o písmená tak, aby jeho číselná hodnota bolo totožná s číselnou hodnotou slova mikve.

Hlavné texty zaoberajúce sa kavanot sú:

Peri ec chajim (Plod stromu života) a

Ša´ar ha-kavanot (Brána kavanot).

-ch-

Súvisiace články:

 

KABALA/MEDITAČNÉ TECHNIKY 3

 

MEDITAČNÉ TECHNIKY 3

“JICHUDIM”

     Slovo “jichud” sa prekladá ako “zjednotenie” a ide o meditačnú techniku, pri ktorej sa “zjednocujú” dva a viac Božích Mien. Spoluhlásky týchto Mien sa spájajú rôznymi samohláskami.

     Chajim Vital hovorí o “jichudim” ako o prostriedku k navodeniu osvietenia.

     O “jichudim” sa podľa znalcov, v náznakoch hovorí aj v knihe Sefer ha-Zohar, ale nie konkrétne ako o meditačnej technike.

     Prax vyzerá tak, že meditujúci si najprv “vyprázdni” myseľ a potom sa pokúša mentálne si predstaviť písmená Božích Mien, ako trojrozmerné predmety, zapĺňajúce celú myseľ.

     Počas “jichudim” môžu k meditujúcemu zostúpiť duše spravodlivých a aj k nemu prehovoriť. Vždy však len duše rovnakého duševného koreňa (viď. článok “DUŠA”)

     Keď sa tak stane, meditujúci dosiahne veľké osvietenie.

     Cieľom meditácie je napraviť horné svety.

B/   JICHUDIM

     B.1/  Zobrazíme si nejaké písmeno v mysli

            Oddelíme písmeno od ostatných myšlienok a zaplníme ním celú myseľ.

           Reč, ktorá predchádza myšlienku je Ruach ha-kodeš (tzv. Božská inšpirácia)

     B.2/  Meditácia (hitbonenut) písmena, alebo jeho kombinácie s iným, dokiaľ všetky iné obrazy a myšlienky nezmiznú z mysle (možno ho tiež monotónne odriekať).

            Písmeno si zobrazíme v priehľadnom vzduchu. Potom sa presunieme do vedomia Chochma (vtedy začíname vidieť písmeno akoby cez vodu, ono sa nám rozmazáva a mizne). Ostane len čerň, zapĺňajúca postupne celý priestor. Vizuálne vnemy miznú, ale pocit vody ostáva. “Voda otehotnela a porodila absolútnu temnotu”. 

             Vrátime sa do vedomia Bina, ktoré sa zobrazuje ako oslepujúce svetlo.

             “Oheň otehotnel a porodil svetlo”. 

             Na úroveň Bina sa dá dostať vizualizáciou trónu Slávy, Serafov, Ofanim, Kadoš Chajot…

             Spojenie šiestich spodných sefír so šiestimi smermi sa dostávame do fyzickej oblasti.

     B.3/ Kontemplovanie  (hitbonenut) JOD HE WAW v aramejskom tlačenom písme, čiernym ohňom (intenzívny, trblietavo čierny) na ohni bielom, až úplne zaplnia myseľ.

025

           Po permutáciách je cvičenie dokončené.

     B.4/ Uprený pohľad

             – turecký sed, alebo sed so spojenými nohami na stoličke. Krk a chrbtica rovno.

             – dýchať potichu; pohľad dole na ruku

             – nádych: “CHE”

             – výdych: “SED”

             – čas trvania : 25 min.

       B.5/Artikulácia MEM a ŠIN:

     Nahlas, alebo v mysli vydávame mručivý zvuk spojený s MEM. Vyslovujeme kľudne. Spája sa s vodou a vedomím Chochma, ktoré ním možno navodiť. Artikulácia MEM je analogická zvuku ÓM.

     S vedomím Bina sa spája syčivý zvuk “ššššššššššššš” (ŠIN).

     Striedaním jedného a druhého zvuku možno prechádzať z jedného vedomia do druhého.

     Styčná plocha medzi oboma vedomiami sa nazýva CHAŠMAL. Toto slovo sa často používa ako mantra, pri prechode z jedného vedomia do druhého. Môže dôjsť až k vizualizácii chašmalu (1./drahý kameň spomínaný Ezechielom – jantár, elektrum

2./ v stredovekej kabale druh duchovného svetla).

     Iný spôsob na plynulé prechádzanie medzi vedomím Chochma a vedomím Bina, je plynulé dýchanie spojené so súčasným vyslovovaním dvoch spoluhlások s piatimi základnými samohláskami.

ŠOMU  ŠOMI  ŠOME  ŠOMA  ŠOMO

ŠAMU  ŠAMI   ŠAME  ŠAMA  ŠAMO

ŠEMU  ŠEMI   ŠEME   ŠEMA  ŠEMO

Š´MU   Š´MI    Š´ME   Š´MA    Š´MO

ŠUMU  ŠUMI  ŠUME   ŠUMA   ŠUMO

         B.6/ Girušin (kontemplácia)

               Zaujmeme meditačnú pozíciu. Otvoríme si hebrejskú verziu Biblie na hociktorej strane.

               Ukľudníme myseľ, uvoľníme dych, kontemplujeme vybranú pasáž.

               Po dosiahnutí kavana (sústredenosť), zavrieme oči a predstavíme si čierne písmená pasáže a biele medzery. Potom si ich vizualizujeme ako menia navzájom miesta a farby.

               Prevádzame dovtedy, kým písmená nezmiznú z nášho duchovného zraku.

               Potom kontemplujeme prázdny priestor.

               Po 25 min. opäť zameriame pozornosť na text v Biblii.

         B.7/ Chacivah (vytesávanie) – čistenie mysle od vonkajších myšlienok                Zaujmeme meditačnú pozíciu.

                Asi 5 min. sa sústredíme na dych.

                Potom si začneme vizualizovať Tetragrammaton a to tak, že rytmus dychu zodpovedá vzhľadu každého písmena. Na jedno písmeno pripadá jeden nádych a výdych. (Je možné, že písmená sa budú pohybovať).

017

        B.8/ Výstup  (mystikovia Merkavy)

               – meditačný sed

               – vizualizácia seba, ako vystupujeme na Sinai (pociťujeme hrejivosť slnka, vôňu vzduchu, šelest vetra). Na vrchole pohľad na prázdnu oblohu. Keď sa oblaky spoja s líniou horizontu a vytvoria tak prázdnotu, vizualizujeme v prázdnote kruh, ktorý obsahuje čierne písmená JOD, HE, WAW, HE na bielom pergamene. Pozorujeme kruh ako vír, dokiaľ sa písmena nerozmažú a nakoniec nezmiznú. Potom nastane prázdnota.

               – pokračujeme v pravidelnom dýchaní a v meditácii na prázdnotu po dobu 25 min.

-chanele-

MEDITAČNÉ TECHNIKY 2

 

MEDITAČNÉ TECHNIKY 2

“KABALA PÍSMEN”

 

     Ďalšou rannou meditačnou technikou, sú permutácie písmen Božích Mien – tzv. “kabala písmen”.

Bola uprednostňovaná Abulafiou, pretože meditácie za pomoci sefír, tzv. “kabala sefír”, ako ich nazýval, považoval za zcestné a vnímal ich veľmi opatrne a vyhýbal sa im. Problém videl v tom, že človek meditujúci o sefirách, by mohol tieto postupne začať považovať za samostatné entity, čím by sa odklonil od základného učenia Božej Absolútnosti a Jedinnosti , odkiaľ by bolo už len na skok k polyteizmu.

Podľa mystickej tradície nachádzame prvé zmienky o permutáciách už v samotnej Tóre, v príbehoch o patriarchoch.

Podľa Abulafia nehovorí biblický verš “Avraham vzýval Meno Božie” (1M 12.8) o tom, že by sa tento praotec modlil k Bohu, ale že toto meno naozaj vyslovoval a za jeho pomoci meditoval a tak dosiahol najvyššie mystické úrovne.

Nepriamo (?) túto jeho teóriu/vieru podporuje vraj aj Sefer Jecira (kap.6, IV), ktorá tvrdí, že:

“A prišiel Avraham otec náš, nech odpočíva v pokoji a pozrel sa a uvidel a porozumel a vytesal (chacav), vyryl (chakak) a spojil (caraf), až všetko docielil a Pán všetkého, nech je jeho meno požehnané sa mu zjavil…”

Práve táto pasáž je považovaná na kľúčové miesto, z ktorého Abulafia odvodzuje systém permutácie písmen Božieho Mena a opiera sa pritom o tri spomínané výrazy (tu v zátvorkách), ktoré vraj opisujú meditačné techniky zoraďovania a premiestňovania jednotlivých písmen.

A Abulafia práve na tejto metóde stavia svoje učenie.

Abulafia však nepermutoval v mysli, ako by sa očakávalo, ale písmená a ich preskupovanie písal(!). Vyvinul tiež spôsob šifrovania a číselného vyjadrenia jednotlivých písmen – gematria.

Písmená sú totiž základom stvorenia (skrze slovo bol stvorený svet) a tak sa, podľa tradície, za pomoci ich permutovania možno dostať do kontaktu s duchovnými silami.

Až keď adept zvládol základné princípy permutovania, mohol prejsť k duchovnému vyslovovaniu Božích Mien a následne k ich “jichudim” (o tom v ďalšej samostatnej časti).

Abulafia túto techniku dopodrobna opisuje vo svojom, v jednom z mála publikovaných spisov – Or ha-sechel. Ide o spájanie štyroch písmen Tetragrammatonu s písmenom “Alef” a piatimi základnými samohláskami (cholem, qamec, cere, chirek, šurek), pričom vyslovenie každej zo samohlások sprevádzajú pohyby hlavy, do podoby pripomínajúcej tvar príslušnej samohlásky. Prirodzene, myslí sa tým tvar hebrejských znakov pre samohlásky.

cholem – pohľad do hora

chirek – oči sklopené

šurek – hlava priamo s natiahnutým krkom

cere – otáčame hlavou zľava doprava

qamec – otáčame hlavou zprava doľava

023

018019024

-chanele-

Súvisiace články:

MEDITAČNÉ TECHNIKY 1

MEDITAČNÉ TECHNIKY 1

    Cieľom židovskej meditácie je rozpustenie JA v NIČOTE.

     Meditácia je prostriedok duchovného oslobodzovania, ktorého cieľom je vyviesť ducha z pút telesnosti a umožniť mu vstúpiť do transcendentálnej duchovnej ríše.

     Jedinec, ktorý toho dosiahne obdrží Ruach ha-kodeš (ducha svätého), čo sa v kabale chápe ako “osvietenie”.

    A/ MEDITÁCIE ZA POMOCI SEFÍR, boli v najrannejších školách, najčastejšie. Dá sa povedať, že prostredníctvom nich to všetko začalo:

 

    A.1/ Meditácia (hitbodedut) o sefirách ako o desiatich hlbinách

    A.2/ Kontemplácia (hitbonenut) bodu v nekonečne, kde sa všetky proti sebe idúce smery spájajú do jedného. Toto nemožno zrealizovať s vedomím Bina (lebo tomu nemožno porozumieť), ale len kontemplovaním s vedomím Chochma (múdrosťou). Tak dôjdeme k jednote. (pozn. veľká podobnosť so zenbuddhistickým kóanom).

          Kontemplácia (hitbonenut) bodu v nekonečne, slúži na trénovanie mysle pre vizualizáciu absolútnej Ničoty. AJIN však nahrádzame termínom EFES (Ničota), ktorú vedomie Bina  nemôže pochopiť!

     “Absolútne nič” je čosi, čo vidíme niekde za našou hlavou.

      Vedomie Chochma stojí nad myšlienkou, mimo myseľ, tj. “za hlavou”; uchopiť ho môžeme len ako odrazené vo vedomí Bina.

      Je to najlepší spôsob ako vizualizovať  Absolútnu Ničotu.

     Keď zasvetenec dosiahne okamih, kedy je schopný udržať stav vedomia Chochma, môže začať stúpať po Illáne.

     A.3/ Meditácia (hitbodedut) o Keter, tj. počiatku “Dychu Živého Boha” . Robíme kontempláciu (hitbonenut) samotných koreňov myšlienky.

     A.4/ Prehĺtanie  (Izák Luria)

               – sed v meditačnej pozícii, zkľudníme dych do pravidelného rytmu

               – vizualizácia pravej ruky ako bielej sefiry CHESED

               – zádrž dychu

               – pohyb hrtanom a jazykom —opakovať 10 x EL

               – potom nádych a znova opakovať EL

               – čas trvania: 25 min.

       A.5/ Výstup  (mystikovia Merkavy)

               – meditačný sed

               – vizualizácia seba, ako vystupujeme na Sinai (pociťujeme hrejivosť slnka, vôňu vzduchu, šelest vetra). Na vrchole pohľad na prázdnu oblohu. Keď sa oblaky spoja s líniou horizontu a vytvorí tak prázdnotu, vizualizujeme v prázdnote kruh, ktorý obsahuje čierne písmená JOD, HE, WAW, HE na bielom pergamene. Pozorujeme kruh ako vír, dokiaľ sa písmena nerozmažú a nakoniec nezmiznú. Potom nastane prázdnota.

017

               – pokračujeme v pravidelnom dýchaní a v meditácii na prázdnotu po dobu 25 min.

        A.6/ Meditácia na Chesed

               Vstaneme za svitania, zaujmeme meditačnú pozíciu a vizualizujeme bielu sefiru Chesed a uprostred nej Božie meno EL.

               Predstavujeme si ako vstupujeme do sefiry  a splývame a zjednocujeme sa milujúcou láskavosťou.

               Koncentrujeme sa pritom na pravidelný dych. Zvuk dychu vnímame ako vyslovovanie mena EL.

               Potom predstavy ukončíme a meditujeme ešte 25 min.

        A.7/ Posvecovanie  (pomáha pri životných zmenách, ktoré si prajeme posvätiť)

               Zaujmeme meditačnú pozíciu a pravidelne dýchame.

               Jeden krát vyslovíme myšlienku o nastávajúcich udalostiach, alebo aktivitách.

              Nato vizualizujeme Chochmu ako kruh a Binu ako štvorec, tesne vedľa seba stojace, až kým nezmiznú.

               čas trvania: asi 25 min.

         A.8/ Kozmický tanec  (pri nekľudnej mysli)         (Moše Leon)

                Zaujmeme meditačnú polohu.

                Vizualizujeme kozmický strom života (illan), tak, aby každá sefira emanovala svoj vlastný farebný paprsok:

                keter             oslnivo biely/čierny

                chochma       farba obsahujúca všetky farby, pod.ako opál

                bina               zelený/žltý

                gevura          červený/zlatá

                chesed           biely/strieborná

                tiferet            žltá/purpurová

                hod                 tmavoružová

                necach           svetloružová

                jesod              oranžová

                malchut        modrá

                Presúvame v mysli sefiry tak, že jednotlivé paprsky  tancujú “kozmický tanec”. Sledujeme ako tieto paprsky splývajú, križujú sa, stúpajú, klesajú a menia smer.

                Potom privedieme každý paprsok na svoje pôvodné miesto.

                doba trvania: 25 min.

             A.9/ Meditácia na stred našeho bytia

            Meditácia (hitbodedut) o strede. Najskôr sa zameriame na  Malchut. Potom možno dosiahmúť aj ostatných sefír.

Farebný Illán

 

-chanele-