KABALA ALEBO CABAL?

Viete prečo bola kabala v minulosti často označovaná kresťanským svetom za intrigánske praktiky Židov?

Pôvodne znamená slovo “kabala” ústne prijatá tradícia. (Dnes sa pod týmto termínom označuje tiež “recepcia” v izraelských hoteloch – “príjem” hostí”.)

Myslí sa tým samozrejme tradícia duchovno mystická, v užšom zmysle “tajná”, pretože  pôvodná židovská mystika bola študovaná v študijných krúžkoch jednotlivcov, narozdiel od kresťanského, alebo muslimského sveta, kde sa zakladali pevné organizácie na výučbu mystiky. Tak nadobudla charakter “tajnosti”.

Avšak v žiadnom prípade neznamená ani “úklady” ani “intriky” v zmysle  Schillerovho diela “Úklady a láska” (Kabale und Liebe). Nemecké slovo Kabale aj anglické Cabal nemá ten istý pôvod ako hebrejské Kabala. Slovo Cabal vzniklo v 17.stor.  ako pejoratívne označenie ministerského kabinetu stuartovca Karla II.  usilujúceho o opätovnú rekatolizáciu krajiny. Slovo vzniklo z počiatočných písmen mien členov tohto kabinetu – Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington a Landerdale. Takto umelo vytvorené slovo sa dostalo do slovníkov vo význame “úklady, konšpirácia” a splynulo v povedomí nežidovského obyvateľstva so židovským termínom pre mystiku – kabalah.

Príbuzenský vzťah angličtiny a nemčiny myslím, že v dnešnej dobe netreba nijak zvlášť vysvetľovať.

-chanele-

zdroj: V. Sadek: Židovská mystika v Praze (SŽK 1992)

Reklamy

DELENIE KABALY

Pôvodná židovská mystika pochádzajúca z raného rabínskeho obdobia sa delí na Ma´ase Berešit (Dielo Stvorenia) a Ma´ase Merkava (Dielo Vozu).

Ma´ase Berešit sú rabínske špekulácie o stvorení sveta a jeho priebehu (často aj o tom, čo mu predchádzalo) vychádzajúce z farizejských podrobných štúdií prvej knihy Mojžišovej a jej prvej kapitoly. Farizeji boli známi veľmi dôkladným štúdiom Písma. Išlo výlučne o teoretické štúdie.

Tak sa teoretická kabala začala zaoberať kozmológiou, ale aj poznaním Boha a jeho podstaty až do štúdia jeho slávy (kavod) a podoby, aj keď Šiur Koma  spadá viac do štúdia hejchalot (Paláce), tj Merkavy.

Ma´ase Merkava sa naopak považuje za praktickú kabalu a vychádza zo štúdia prvej kapitoly knihy Ezechiel, v ktorej je opísaný Boží voz (preto Dielo Vozu), ktorý mal Ezechiel možnosť vidieť. V náväznosti na to, tvoria základ Ma´ase Merkavy hejchalotické texty a knihy apokryfné, napr. Henoch.

Prax Merkavy spočíva v extatických stavoch rabínov, počas ktorých sa dostávali v meditačnej extáze cez jednotlivé úrovne až do neba. Na výstup im slúžili sefiry alebo sedem nebies (viď. článok MENÓRA ). Používal sa na to celý súbor meditačných  techník.

Podkapitolou praktickej kabaly je tzv. Teurgia, ktorá je založená na vyzívaní Boha na “spoluprácu” pri niektorých magických úkonoch, ale aj “donucovanie” k spolupráci anjelov a démonov, prostredníctvom ich mien. Bližšie o teurgii píšem v rubrike TEURGIA. Do kategórie spadá okrem mágie ovplyvňujúcej cez duchovnú úroveň veci hrubohmotné, aj liečiteľstvo za pomoci Božieho Mena, príp. používanie talizmanov a amuletov ( viď. aj článok Božie Meno v talizmanoch  ), ktoré sa do kabaly dostali pod vplyvom helénizmu, zoroastrizmu a teda hlavne pôvodnej perzskej démonológie a angeológie (predtým nemali démoni v judaizme miesto a anjeli boli vnímaní len ako starovekí Boží poslovia, ktorí pomáhali formovať dejiny).

Rabíni boli často liečitelia, divotvorci, mudrci znalí exotických vied ako astrológia a pod.

Na ľudovej úrovni sa praktiky mystiky dostali len do podoby výroby amuletov (= predmet prinášajúci ochranu pred zlom) a talizmanov (= predmet prinášajúci šťastie) s rôznym stupňom pôsobnosti, ktorých prax bola jednoznačne prebratá od Peržanov. Písali a ryli sa na ne hlavne biblické verše, Božie mená a symboly ako napr. Magen David (článok KABALA A MÁGIA ).

-chanele-