SEDEM NEBIES (Ma´ase Merkava a výstup rabi Akivy do siedmeho neba)

Dielo Voza  (Ma´ase Merkava) je opísané v mnohých apokryfných textoch, ale aj v Písme sv.

Základ tvorí vízia proroka Ezechiela a na ňu ďalej nadväzujú predovšetkým knihy Henochove a potom, už menej známe Nanebovzatie Leviho, Abrahama, izajáša, Mojžiša či Barucha, pretože v prípade Ma´ase Merkavy ide vždy zásadne o výstup do vyšších svetov/siení/nebies.

Okrem opisu výstupu rabiho Akivy neexistuje snáď žiadny ucelenejší text zaznamenávajúci túto cestu, čoby referujúci jej priebeh. Židovská literatúra obsahuje väčšinou len fragmenty takýchto a podobných skúseností, nachádzajúcich sa v jednotlivých kabalistických textoch, ale aj v Talmude, no väčšinou sa poznanie odovzdávalo v minulosti len (!) ústne.

Výstup sa začína na kabalistickej úrovni (vo svete Jecira), tam, kde sa prelína hmotný svet Asija so svetom Jecira a pokračuje do beriatickej úrovne (svet Berija) plynule, vďaka prepojenosti jednotlivých svetov vzájomným prekrývaním sa, tj. Tiferet Asija je prekrytá s Malchut Jecira, Tiferet Jecira zas s Malchut Berija a podobným postupom si každý z vás dokáže poprepájať aj ostatné sefiry.

Na obrázku vidíte schému vzájomne prepojených štyroch svetov,

4 svety

ktoré vo svojom vyjadrení dáva Päť tvárí, nazývaných tiež Päť záhrad, ktoré vyjadrujú rozdielne stupne v štyroch svetoch.

Schéma býva tiež nazývaná JÁKOBOV REBRÍK. Práve po tomto rebríku vystupoval rabi Akiva a ako jedinému sa tento výstup podaril bez újmy na zdraví aj živote. Okrem neho sa o výstup snažili ešte traja adepti, avšak bez úspechu. Prvý zomrel, druhý zošalel a tretí odpadol od viery.

Päť záhrad sa prelína so siedmymi nebesami, podobne ako sa prelínajú štyri svety medzi sebou. Sedem nebies nie sú konkrétne miesta – v duchovnom svete nie je priestor ako ho poznáme z nášho hmotného sveta. Ide o sedem rôznych úrovní vedomia, v ktorých možno vnímať rozličné podnety.

1. NEBO – VILON (závoj, záclona, záves) je najnižšie položené a človeku najprístupnejšie. “Závoj” oddeľuje svet vnímaný bežnými zmyslami od sveta nadzmyslového. Ukrýva svetlo vyšších svetov. Býva nazývanú tiež “kráľovstvom nebeským”. Zodpovedá 1.dňu stvorenia. Do tohto neba vstúpil rabi Akiva “v stave zbožnosti”. Viac nebolo treba. Ľudia do neho často vstupujú náhodou. Je to “miesto” kde sa stretávajú ľudia a anjeli, sídlo viery.

2. NEBORAKIJA (“Klenba nebeská”) je hranicou, ktorá chráni človeka pred nahliadnutím do vyšších svetov, aby neutrpelo jeho duševné zdravie. Oddeľuje dva nižšie svety od dvoch vyšších, prirodzené od nadprirodzeného. Je to “priestor” modlitieb anjelov, duchov, nevtelených duší a sem vystupujú tiež modlitby ľudí žijúcich v tele. Zodpovedá 2.dňu stvorenia.

Rabi Akiva sem vystúpil  “v stave čistoty”, aby videl nebeské znamenia a symboly, ktorým sa ťažko rozumie. Chápu ich len proroci a ľudia čistého srdca.Tu duše zomrelých začínajú očisťujúcu cestu.

3. NEBOŠECHAKIM (“Oblaky”). Tu kabalista vníma vzťahy medzi sefirami, má možnosť nahliadnuť do vlastnej psychiky, nachádza sa tu 12 veľkých duchov ľudstva a odtiaľto vyšli prvé stvorenia zeme – ryby a vtáctvo. Dvadsaťdva písmen hebrejskej abecedy riadi odtiaľto vyššie svety. Sú tu tiež nebeské mlynské kamene melúce duchovnú manu – jasnosť a osvietenie, múdrosť, porozumenie a poznanie. 3. deň stvorenia. Rabi Akiva sem vstúpil “v stave úprimnosti”.

4.NEBO – ZEBUL (“Príbytok”) je “miestom” nebeského Jeruzalema, v ktorom sídli Mesiáš a 10 veľkých duchovných majstrov – cadikov. Stráži ho archaniel Michael – strážca Izraela. Tu bol rabi Akiva s Bohom. Najviac sa priblížil k Božiemu Menu ADONAJ, ktoré je “najbližšie” hmotnému človeku.

5. NEBO – MAON (Miesto príbytku”) obývajú anjeli. Tu sa zrodili farby, zvuky a tvary. Zodpovedá 5. dňu stvorenia. Kabalista tu dosahuje psychickú plnosť až svätosť.

Rabi Akiva tu stál pred anjelom prísnosti Samaelom (je to anjel smrti, ktorý nie je zlý, ako si ľudia myslia, ale vyrovnáva nerovnováhu vo svete.Bez smrti by sa nemohlo zrodiť nič nové. Niekedy býva stotožňovaný so Satanom.), anjelom pravdy Michaelom a anjelom svätosti Cadkielom. Všetci traja dohliadajú nad duchovnú mravnosť ľudí. 5. nebo je miestom pre očistené ľudské duše, nanebovzatých patriarchov Izraela a anjeli a archanieli. Zároveň tu možno stretnúť štyri sväté bytosti nesúce nebeský trón tak ako v Ezechielovom videní – býk, lev, orol a človek.

V 6. NEBI – MAKOM (“Miesto”, “Palác”) sa predurčujú odmeny a tresty. Odtiaľto sa šíri Hlas Boží (Bat Kol). Je to “Palác vôle” lebo tu sa uskutočňuje Božský zámer a uskutočňuje sa stvorenie. Pôsobí tu Božie Meno EL CHAJ ŠADAJ a rabi Akiva tu stál pred svätým Duchom – Ruach ha-kodeš a odriekal kedušu – nebeské posvetenie anjelov.

Tu sa najuvedomelejší duchovia spájajú s vôľou  Ruach ha-kodeš , aby sa s ním stali jedno. Možno tu teda stratiť pocit individuality, docieliť výstup z hmotného stavu. Avšak nejde o telesnú smrť, kabalistovi je umožnené slobodne sa rozhodnúť, či pôjde ďalej až do siedmeho neba, alebo sa “vráti”.

7. NEBO – ARAVOT (“Oblaky”, “Nebesia”) je najbližšie k Bohu a tradícia ho opisuje ako šíre nebeské more, či nekonečný mrak, v ktorom sa tvoria duchovia a kam sa po účinkovaní v nižších svetoch opäť vracajú. Tu sa Duch Boží v 1. deň stvorenia vznášal nad “priepasťou”. Je tvorené aktívnym stĺpom sveta Acilut, ktorý sa vzťahuje k ohňu, pasívnym, vzťahujúcim sa k vode a stredným z,loženým zo vzduchu v podobe Ruach Elohim – Ducha svätého.

Tu sú tvorené nové veci slovom a toto slovo je najvyššie Meno Božie – EHJE. Každý tvor pri stvorení toto meno vysloví a rovnako tak pri svojom návrate k svojmu Tvorcovi.

Rabi Akiva stál v 7.nebi “vzpriamený” a zo všetkých síl udržiaval rovnováhu, trasúc sa posvätnou úzkosťou pred najvyššou stvorenou bytosťou – Metatronom – pomenovaným Henochom – archanjelom prítomnosti Božej (šechina) vo stvorení.

Meno EHJE prináleží svetu Acilut, kam ľudský duch nemôže dosiahnúť. Existuje ešte deväť ďalších mien. Zodpovedajú desiatim Sefirám/Iskrám/Nádobám/Silám…a sú vyžarované večne. Keby prestali existovať, svety by sa rozplynuli.

-chanele-

Súvisiac články:

BAT KOL / HLAS BOŽÍ

BAT KOL je termín v judaizme používaný na označenie “Hlasu Božieho”, ktorý oznamuje vôľu Božiu, príp. Božie rozhodnutie, ďalej Božie skutky, prikázania.

Pôvodne sa používal len termín KOL = hlas, avšak história ukázala, že nie vždy ide o hlas bežnej a vyššej hlasitosti, ale aj o šepot, alebo tiché slová. Preto sa vžil termín BAT KOL , ktorý by sa z hebrejčiny dal preložiť ako HLÁSOK. Kalk znie – dcéra hlasu. BAT KOL je hebrejská fráza, ktorú ale doslovne prekladať nemožno. Zároveň tento termín určuje, že počuté má výnimočný charakter a pri rozprávaní o ňom, tak diskutujúci vedia vďaka názvu rozlíšiť, že sa nejedná o normálny hlas (TB, Sanh 96b, Ta´anit 21b, BM 85b, tiež Raši).

Typické pre BAT KOL je to, že pri jeho počutí nevidieť hovoriaceho. Vychádza z neviditeľného zdroja, niekedy má počujúci pocit, že ho počuje za sebou (TB, Meg 32). Verí sa, že ide o Hlas Boží, pretože práve toto sa stalo aj na Sinaji (5M 12.4). V celej biblickej histórii sa Boh zjavuje človeku len prostredníctvom sluchu, nikdy nie zraku. Vidieť Boha je dokonca zapovedané (2M 19.21; Sud 13.22), aby človek nezahynul, ale napriek tomu boli okamihy, kedy videlo Jeho Slávu (kavod) celé zhromaždenie (2M 16.7), alebo aj  jednotlivec(Jób 19.26; 2M 33.11).

Niekedy hovorí Boh aj “tvárou v tvár”(čo presne sa pod tým myslelo, nevedno) (1M 32.31; 2M 33.11), hoci nie vždy je to bezpečné (2M 33.20, 21) a to dokonca aj pre toho, ku ktorému predtým tvárou v tvár hovoril (Mojžiš).

Prostredníctvom sluchu počuli Boha aj proroci (Ez, Eliáš, Jer, Joel, Amos). V súvislosti s nimi býva BAT KOL spájaný s Duchom Svätým, pretože sa verilo, že proroci majú Ducha Svätého.

V Biblii, Talmude a midrašoch sa hovorí, že “Hlas spadol z neba” (Da 4.28…), “prišiel z neba” , “vychádzal z neba”, alebo jednoducho, že ho “bolo počuť” (5M 4.36).

Často býva sprevádzaný hrmením a burácaním (Ez 3.12; 2M 19.16, 19).

Býva mocný (Ž 68.34; Ex R30.20; Sotah 13b; Jozefus Flavius o Mojžišovej smrti) ale aj jemný (1 Kráľ 19.12; Eliáš) ako vánok, alebo cvrlikanie či šepkanie. Jeho sila a intenzita je tak prispôsobená okolnostiam.

Boh prehovára ako k jednotlivcom (Mojžiš, Áron (3M 10.5; 4M 21.8/, Jaakob, Abraham, Hilelova manželka / Jeb 122/, proroci, veľkňaz Jochanan), tak aj k zástupom. Hovorí dokonca s bežnými smrteľníkmi aj s hriešnikmi. Počuť ho vo sv. Zemi, ale aj mimo nej.

Hovorí sa, že po smrti posledných prorokov (Zachariáš, Malachiáš, Aggeas) odišiel Duch Svätý z Izraela avšak BAT KOL bolo ďalej počuť.

Spomína ho aj Talmud V apokalyptickej literatúre ho počuť ako prejav bytosti, ktorá vedie chválospevy nebeských bytostí okolo Trónu Najvyššieho.

Poznajú ho aj iné národy. Pre Arabov je známy pod názvom HATIF a Peržania ho menujú MUNADI a chápu ho ako “hlasy duchov”. Kresťania hovoria o “hlasoch z duchovného sveta – duch sv., anjeli, Boh”.

Psychológovia si myslia, že ide o vnútorný hlas stimulovaný samotou v meditácii, na púšti, hore, tvárou v tvár smrti, počas mučeníckej smrti a pod. Všetko sú to zmenené stavy vedomia. Veda ukázala (psychiater R. Strassman), že v takýchto situáciách dochádza k nadprodukcii dimethyltriptaminu v epifýze ľudského mozgu, ktorý chápe americký lekár a vedec R. Strassman ako akýsi katalyzátor, ktorý umožňuje vyladenie organizmu na rovnakú frekvenciu, kedy je ľudské vedomie schopné vnímať komunikáciu zo sveta nad nami.

BAT KOL počutý počas meditácií môže vyriešiť osobný problém, či nejakú filozofickú otázku. Prichádza nečakane, málokedy sa dá ovplyvniť vôľou.

-chanele-

súvisiace články:

súvisiaca literatúra: