Bi – Boch

BIKUR CHOLIM – návšteva chorých. Jedna z najdôležitejších micvot* (Šabat 127a). Maimonides učil, že základ tohto zvyku je zakotvený v 3M 19.18. Bikur cholim konajú väčšinou členky ženských združení a sociálne spolky. Ide o jednu z hlavných cností.

BIKURIM – prvotiny z úrody, prinášané do Chrámu* ako obeť *(2M 23.19). Týkali sa len  Erec Jisrael. Plodiny sú určené Tórou* (5M 8.8) a ide o pšenicu, jačmeň, vinnú révu, figy, dranátové jablká, olivový olej a ďatlový med (v Izraeli pôvodne nepoznali klasický včelí med). Prinášali sa do Chrámu počas sviatku  Šavuot* , preto sa tiež zvykne nazývať Sviatkom prvotín . Chag ha-bikurim *(súvisiaci článok: ŠALAMÚNOV CHRÁM;  ŠAVUOT)

BIMA – synagogálne centrálne umiestnené pódium, na ktorom je umiestnený stôl na položenie zvitkov Tóry*, z ktorého sa táto predčíta. Pôvodne boli  odtiaľto vedené aj bohoslužby (TB, Suk 51b) na to určenou osobou, či oznamované rôzne verejné vyhlásenia. Dnes na bimu vystupujú všetci, ktorí čítajú z Tóry*, vrátane chazana*. Nazýva sa tiež almemor* , v sefardských* komunitách teva* a tam býva umiestňovaná na západnej strane synagógy oproti svätostánku (aron ha-kodeš*) obsahujúcemu zvitky Tór*. V aškenázskych* komunitách bývala vždy orientovaná k Jeruzalemu, v dnešnej dobe, v niektorých reformovaných spoločenstvách k počúvajúcemu publiku. (článok: SYNAGÓGASEFER TORAH ).

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt staronová synagóga

BINA – tretia sefira na sefirotickom strome ILLÁN* , prislúchajúca porozumeniu, ženskémiu aspektu, tvoriaca spolu s Chochmou* a Keter* hlavnú triádu*.

illan_thumb.jpg  P1012283_thumb.jpg

BIUR CHAMEC – spálenie kvaseného pred sviatkom Pesach* . Robí sa 14,niasanu deň po Bedikat chamec* , najneskôr do 10:00 hod. a po tomto obrade už nemožno jesť nič kvasené. Ak pripadne 14.nisan na sobotu* , oba obrady (Bdikat aj Biur) sa presúvajú o deň neskôr, pretože na Šabat* je zakázané zakladať oheň (2M 35.3).

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kvások

(článok: PESACH )

BOH – najvyššie súcno, stvoriteľ sveta a všetkého v ňom. Judaizmus je monoteistický. (článok: BOH V RABÍNSKOM JUDAIZME )

BÓCHER – žiak Talmudu* alebo ješivy* . Názov je odvodený od hebrejského bachór = mladík. V minulosti boli študenti  ješív* počas štúdia odkázaní na dobročinnosť spoluveriacich. Bolo zvykom, že sa stravovali aj bývali v miestnych rodinách. Každá takáto rodina mala “svojho” bóchera. Pekne je tento zvyk stvárnený v poetickom filme YENTL s B. Streisandovou v hlavnej úlohe.

BRIT MILA – doslova zmluva obriezky, ktorú uzavrel Boh s Abrahámom a jeho potomstvom (1M 17.1-14). Spočíva v odstránení predkožky (circumcisium). Pôvodne sa obriezka robila aj u starých Egypťanov (niektorí odborníci sa domnievajú, že sa do judaizmu dostala práve odtiaľ), Arabov a niektorých afrických kmeňov. U týchto národov bola vždy posvätná, uvádzajúca chlapca do dospelosti a za právoplatného a plnohodnotného člena spoločenstva. V judaizme je jej symbolika odlišná, je znamením Božieho prisľúbenia. (článok: BRIT MILA ; LECH LECHA – OBRIEZKA ).

 

-chanele-

Reklamy

Ba-Bech

Ba – Bo

BAAL HABAJT – “pán domu”. Označenie “hlavy rodiny”. V minulosti slúžil termín na označenie Žida vykonávajúceho svetské povolanie, ktorý sa tým pádom nemal čas venovať  štúdiu Tóry. Dnes sa používa tiež na označenie váženého človeka.

BAAL KRIJA – “pán čítania”. Muž – predčítač predpísanej časti Tóry* na Šabat*, pondelok a štvrtok, sviatky a pôstne dni.

148005

BAAL TKIA – “pán trúbenia”. Človek poverený trúbením na šofar* počas elulu*, Roš Hašana* a na koniec Jom Kipur*. (súvisiace články: Slichot; Roš Hašana; Jom Kipur a 10 dní pokánia).

145

BAAL TEFILA – “pán modlitby”. Muž ovládajúci postup odriekania modlitieb.

174

BAAL TEŠUVA – človek, ktorý zhrešil a chce svoj hriech napraviť – kajúcnik. V súčasnosti tiež človek navrátivší sa k viere. (súvisiaci článok: Tešuva).

BAAL NES – “pán zázraku”. Divotvorca. Bol ním napr. Rabi Meir.

BAAL ŠEM – “ pán Božieho Mena”. Človek poznajúci tajomstvo a význam Božieho Mena. Napr. Baal Šem Tov, tzv. “Bešt” (viď. článok: Baal Šem Tov) – rabi Izrael ben Eliezer. Po 13. stor. n.l. sú týmto termínom označovaní aj ľudia zhotovujúci amulety, lebo tieto obyčajne toto meno niesli.

001 (3)162

BAR MICVA – náboženský rituál dosiahnutia náboženskej dospelosti u chlapcov vo veku 13 rokov. (viď. článok: Bar micva / Bat micva – syn prikázania/dcéra prikázania). Odvtedy musí chlapec dodržiavať všetky micvot* (viď. článok: Micvot / Tarjag) a je privolávaný do minjan* (článok: Modlitba)

BARAJTA – rabínske diskusie nezaradené do Mišny* (článok: Tóra, Talmud, Midraš).

BARCHES – sobotný chlieb. Viď tiež CHALA*. Názov je odvodený od slova beracha – požehnanie. Má podobu vianočky, ale nie je tak sladký, lebo nahrádzal chlieb aj k slaným jedlám. Na Roš Hašana* je jeho tvar guľatý.

003 (2)

BARUCH HA-BA –pozdrav, ktorým sa víta príchodiaci, alebo novorodenec pri obriezke (viď.: Brit Mila). Jeho základ nachádzame v Žalme 118.26.

BAT KOL – “ozvena”. Nebeský, alebo Boží hlas, oznamujúci človeku Božiu vôľu, udalosť, ktorá zmení jeho osud (článok: BAT KOL )

BAT MICVA – obrad podobný Bar micve, ale robený pre dievčatá vo veku 12- rokov v neologických komunitách (článok: BAR MICVA / BAT MICVA )

BATEL BE ŠIŠIM – “zrušený v 60-tich častiach”. Ak zakázaná, nekóšer potravina (trejfe) zaujíma v povolenej kóšer potravine menej ako 1/60 celkového objemu, zmes potravín sa smie jesť (Chul. 98b) (články: KAŠRUT 1.KAŠRUT 2.KAŠRUT 3. )

BeDIKAT CHAMEC –hľadanie čohokoľvek kvaseného 13.nisanu večer, konané za svitu hviezd. Všetko nájdené sa na druhý deň do 10:00 spáli. Toto spálenie sa nazýva biur chamec* (články: PesachMacot šel PesachVývoj séderu )

BERIJA –svet stvorenia. Je to svet archanjelov, uvádzajúcich na pokyn Boha plánované procesy. Tvorivý potenciál tesne pred vyrieknutím (článok: 4 kabalistické svety, illan a sefirot).

143

BESAMIM – hebrej. korenie; názov pre koreničky používané na obrad havdala* na konci šabatu*

BEJT DIN – židovský súd, sanhedrin*

BECHOR –prvorodený. Prvorodený získaval v biblickej dobe otcovské požehnanie a získava dvojnásobný podiel dedičstva. Býva po narodení v chráme/synagóge vykupovaný ako náhrada za staroveké kanaánske obety. V čase Chrámu sa vykúpenie prevádzalo prinesením obete, dnes v synagógach sa platí symbolické výkupné.

BINA – 3. sefira na pasívnom stĺpe – porozumenie, intelekt, má ženskú polaritu matky (článok: Sefirot )

 

illan

BOŽSKÁ KETER –termín súvisiaci s meditačným stavom, splynutie s Ničotou, prežitie Prázdna, kedy Ego zaniká (viď. článok: SPOJENIE S BOŽSKOU KETER )

-chanele-

CHOCHMA A BINA / JEDNOTA A MNOHOSŤ

Pod Múdrosťou (Chochma) rozumie kabala čistú, ničím nerozdelenú myseľ, ktorú charakterizuje čistá jednotná myšlienka. Múdrosť stojí nad akýmkoľvek rozdelením, ide ruka v ruke s Absolútnou Jednotou. Na úrovni Chochma existujú všetky časy súčasne. Minulosť splýva s budúcnosťou aj s prítomnosťou.

Pod úrovňou Chochma dochádza k rozdeleniu – vody od vôd, mužského od ženského, svetlo od tmy, dobra od zla…vzniká svet duality.

Porozumenie (Bina – sefira pod Chochmou) má rovnaký základ ako slovo “bejn”ktoré používa hebrejčina na vyjadrenie oddelenia niečoho od niečoho.

Tu dochádza k rozdeleniu. Ľudské duše, predtým tvoriace súčasť Boha (Sefer ha-Bahir § 54) nadobúdajú svoju individualitu a fungujú ako oddelené bytosti. Preto tiež 1M používa Božie Meno ELOHIM, čo je plurál a vyjadruje “mnohosť síl” prejavených v prírode.

Boh je ako more a my sme kvapky padajúce z oblohy.

Múdrosť (Chochma) a Porozumenie (Bina) chápe zároveň kabala ako Otca (muža) a Matku (žena)  – ľavý stĺp na sefirotickom strome zodpovedá mužskému princípu, kdežto pravý ženskému. Oba sú vo vzájomnej rovnováhe za pomci stĺpu stredu.

-chanele-