ATIK JOMIN A TÓRA KADMA

Keď sa Starý Starých rozhodol stvoriť Tóru, neurobil to hneď, resp. nedal jej účinnosť od okamihu stvorenia, ale ju ešte na dlhý čas ukryl. Vtedy k nemu Tóra prehovorila: Ak chce niekto čosi utvárať, musí dať najskôr podobu sebe. Preto sa Starý Starých musel dať najskôr v tejto svojej podobe poznať, avšak zostávajúc nepochopený, ostáva vlastne vo výsledku nepoznateľný. Avšak to je iné, ako nepoznaný. Jeho podoba sa odkrýva čiastočne, čím sa stáva rovnako poznateľný ako nepoznateľný.

Zohar ho opisuje ako Bielu Hlavu so zahaleným pohľadom (Zohar, Idra Raba III, 123a), sediaceho na tróne z iskier. Beloba hlavy sa šíri do 40 000 svetov a lesk tejto beloby prijímajú spravodliví 400 svetov pre svet budúci,  odkazujúc na 1M 23,126. Hlava obsahuje 130 000 000 svetov a v súvislosti s ňou sa hovorí o 13 stranách 3x po 4 a jednej samostatnej, z ktorej plynie dĺžka Božej bielej tváre do 3 700 000 svetov – Erech apajim (aram.), hebrej. Arich anpin – Dlhá Tvár, Tvár Zhovievavého, či samotné zjavenie Absolútna (Atik Jomin) v sefire Keter.

Kabala pozná aj Malú, tzv. Prísnu Tvár – Zeir Anpin (s oboma ste sa už stretli v komentároch ku knihe BAHIR), ktorá predstavuje 7 dolných sefirot a ich súhrn býva vyjadrený sefirou Tiferet, podobne ako Hornú Tvár zastupuje Keter.

Táto Pradávna Tóra, nazývaná tiež Prvotná, je prvým lúčom vychádzajúcim z tvorivej ničoty Ajin. Nemožno ju vyjadriť slovami. Talmud o nej priamo nehovorí, ale hovorí o čomsi podobnom, o Tóre predchádzajúcej stvorenie – Tóra Kadma.

Skôr než Starý Starých, či Starý Dní pripravil Korunu Korún, nebolo počiatku ani konca. Vytesala a načrtol v sebe akési základné formy, potom až rozopol pred sebou Keter ako oponu a na ňu nakreslil v návrhu prakráľa (1M 36.29). Všetci ďalší prakráľovia mali svoje mená, ale nemohli obstáť, takže sa Atik Jomin od nich odvrátil a zakryl ich pre neskorší čas. Nato určil pre Keter iný tvar. A vtedy stvoril Tóru Kadma, o ktorej teraz čítate. Táto Prvotná Tóra nie je totožná s Tórou, ktorá sa bežne študuje. Je jej predobrazom, podobne ako je architektonický plán vzorom pre konkrétne postavený dom. Samo slovo Tóra sa prekladá ako Zákon, ale vo význame ide skôr o “učenie” – o poznanie, ktoré nám uľahčuje život v tomto svete. Tóra, či už písaná alebo ústna, je učením, odrazom Tóry Prvotnej, na ktorej stojí fungovanie nášho sveta.

-chanele-

Zdroje:

 • P.C. Matt: Bůh a Velký Třesk, (Volvox Globator 1998)
 • D.Ž.Bor: Kabala a kabalisté (Trigon 1995)
 • Sefer ha Zohar

Súvisiace články:

Reklamy

GLOSÁR Am – Av

Am – Av

AM HAAREC – pôvodne prostý ľud (od  (1M 42.6; 4M 14.9; 2 Kron 23.13; 33.25;Jr 52.25), predovšetkým poľnohospodári. Tento pôvodný výraz sa ale v období formovania Mišny (3. stor.) zmenil a nabral pejoratívny význam, čím začal označovať nevzdelaného človeka, ktorý sa nevyzná v Písme, príp. nemá o toto štúdium záujem, nepoužíva tefilin, mezuzu a nemodlí sa Šema*. Opak = talmud chacham.

AMIDA – tzv. “modlitba postojačky” (hebrej. AMD – stáť). Iný názov Šmone Esre* – modlitba 18-tich požehnaní talmudickej doby ich je 19), prednášaná ráno, na obed a aj večer. Modlí sa, ako už naznačuje názov, postojačky, tvárou obrátenou na Jeruzalem, nakoľko modlitby sú náhradou za obete prinášané do jeruzalemského chrámu. Talmud ju nazýva termínom tefila* . Na šabat a sviatky je jej stredná časť (okrem prvých troch a posledných troch požehnaní) obmenená podľa druhu sviatku. V prípade šabatu sú vynechané prosby za osobné blaho, aby nevyvolávali v modliacom truchlivé myšlienky, lebo na šabat je prikázané radovať sa a smútiť je zakázané.

(viď. článok: MODLITBA)

174ilustr.: autorka

AMORAIM – rabínski učenci, tvorcovia gemary* . Ich komentáre a výklady mišny* a hagadických midrašov sformovali ako palestínsky, tak aj babylonský  Talmud* . Ich diskusie tvoria jeho hlavnú časť.

(viď. tiež článok: TÓRA, TALMUD, MIDRAŠ)

150ilustr.: autorka

016obr.: TB, traktát Pesachim

ANI MAAMIN – modlitba “Pevne verím”, akési židovské vyznanie viery. Obsahuje Maimonidových* 13 článkov viery:

 1. Boh je, bol a bude
 2. Boh je Jediný
 3. Boh je netelesný a preto Ho nemožno zobraziť
 4. Boh je jediný ku ktorému sa máme modliť
 5. Boh sa zjavil prorokom
 6. Mojžiš bol najväčší prorok
 7. Boh daroval Mojžišovi Tóru
 8. Tóra nemôže byť zmenená
 9. Boh je vševediaci
 10. Boh je najspravodlivejší
 11. Boh nám pošle Mesiáša*
 12. Boh vzkriesi mŕtvych

Na prvý pohľad to znie dogmaticky. Trinásť článkov viery vzniklo v dobe, kedy boli dogmy v kresťanstve v móde a Židia samozrejme, žijúci v kresťanskom prostredí, nechceli zostať pozadu. Pôvodne takéto formulácie v judaizme nemali miesto.

Bod 8, 12 a 13 je neortodoxným judaizmom spochybňovaný. Moderný judaizmus je otvorený vede, osvietenstvu a racionalizmu. 8 bod  – Tóra je písaná štyrmi pisateľmi (Jahvista, Elohista, Kňažský a Deuteronomický prameň); 12 bod – Mesiáš nie je konkrétna postava, ale ide o stav ľudstva, ku ktorému sa musí dopracovať; 13 bod – z vedeckého pohľadu fyzicky nemožné, bod ostáva otvorený. Niekto v tom vidí opätovné zrodenie – reinkarnáciu, tj. hebrej. gilgul* .

ANJEL – perzonifikovaná hodnota večného Bytia, nesúca meno, ktoré nie je menom osobným, ale špeciálnym, určujúcim hodnotu. Anjeli sú priamym prejavom pravôľ, myslenie ľudské im je neprístupné. Viď. článok: UČENIE O ANJELOCH

ARBA KANFOT – štyri cípy. Názov pre malý talit, ktorý sa oblieka pod oblečenie. Na štyroch cípoch z neho visia strapce – cicit* (4M 15.39).

ARBAA MINIM – štyri druhy. Štyri druhy rastlín používajúce sa na sviatok Sukkot *(viď. článok: SUKKOT A SIMCHAT TÓRA)

ARON HA-KODEŠ – “svätá skriňa”, v ktorej sa uchováva Tóra. nachádza sa na východnej strane synagógy. Aron ha-kodeš je zakrytá parochetom*  (viď. článok: SYNAGÓGA  )

AŠKENÁZSKI ŽIDIA – východoeurópski. (článok: Kto sú predkovia aškenázskych židov? ; )

ATBAŠ –jeden zo spôsobov holistickej exegézy (výklad Písma), týkajúci sa zoskupovania písmen Božieho Mena ale aj písmen iných slov.  Názov je odvodený od prvého písmena hebrejskej abecedy alef a posledného písmena tav, druhého písmena abecedy bet a predposledného písmena šin a spôsob výkladu sa robí tak, že písmená sa navzájom zamieňajú. Možno takto zamieňať aj ich číselnú hodnotu. Písmená sa zamieňajú nasledovne: alef s Tav, bet so šin, gimel s reš atď., tj. celý princíp je založený  na spočítaní vzdialenosti písmena z textu od začiatku abecedy a nahradení písmena rovnakej vzdialenosti, ale od konca abecedy.

číselné hodnoty jednotlivých písmen viď.: článok GEMATRIA, NOTARIKKON

ATIK JOMIN – “Starý dní” (viď. článok: ATIK JOMIN)

Makroprosopos

ATIKA KADIŠA – “svätý starec”, Boh vystupujúci s transcendencie do podoby (myslí sa mystická podoba). Prvý Praprincíp, odlišný od Boha ako od “Starého dní”.

AV DIN – “otec súdu” – hlava náboženského súdu (sanhedrinu*). Termín pochádza z obcobia 2. Chrámu V súčasnosti označuje rabína, ktorý predsedá Bejt din*.

AVINU MALKENU – modlitba recitovaná na Vysoké sviatky. Talmud uvádza (Taa 25b), že vznikla v čase, keď neprišli dažde, verejné pôsty nepomohli a rabi Akiva predstúpil pred svätostánok a zvolal: “Otče náš, kráľu náš, nemáme iného kráľa okrem Teba…zľutuj sa nad nami!” Nato začalo pršať.

AVIRA – v kabale pravzduch prúdiaci všetkými smermi.

 

chanele-