SEDEM NEBIES (Ma´ase Merkava a výstup rabi Akivy do siedmeho neba)

Dielo Voza  (Ma´ase Merkava) je opísané v mnohých apokryfných textoch, ale aj v Písme sv.

Základ tvorí vízia proroka Ezechiela a na ňu ďalej nadväzujú predovšetkým knihy Henochove a potom, už menej známe Nanebovzatie Leviho, Abrahama, izajáša, Mojžiša či Barucha, pretože v prípade Ma´ase Merkavy ide vždy zásadne o výstup do vyšších svetov/siení/nebies.

Okrem opisu výstupu rabiho Akivy neexistuje snáď žiadny ucelenejší text zaznamenávajúci túto cestu, čoby referujúci jej priebeh. Židovská literatúra obsahuje väčšinou len fragmenty takýchto a podobných skúseností, nachádzajúcich sa v jednotlivých kabalistických textoch, ale aj v Talmude, no väčšinou sa poznanie odovzdávalo v minulosti len (!) ústne.

Výstup sa začína na kabalistickej úrovni (vo svete Jecira), tam, kde sa prelína hmotný svet Asija so svetom Jecira a pokračuje do beriatickej úrovne (svet Berija) plynule, vďaka prepojenosti jednotlivých svetov vzájomným prekrývaním sa, tj. Tiferet Asija je prekrytá s Malchut Jecira, Tiferet Jecira zas s Malchut Berija a podobným postupom si každý z vás dokáže poprepájať aj ostatné sefiry.

Na obrázku vidíte schému vzájomne prepojených štyroch svetov,

4 svety

ktoré vo svojom vyjadrení dáva Päť tvárí, nazývaných tiež Päť záhrad, ktoré vyjadrujú rozdielne stupne v štyroch svetoch.

Schéma býva tiež nazývaná JÁKOBOV REBRÍK. Práve po tomto rebríku vystupoval rabi Akiva a ako jedinému sa tento výstup podaril bez újmy na zdraví aj živote. Okrem neho sa o výstup snažili ešte traja adepti, avšak bez úspechu. Prvý zomrel, druhý zošalel a tretí odpadol od viery.

Päť záhrad sa prelína so siedmymi nebesami, podobne ako sa prelínajú štyri svety medzi sebou. Sedem nebies nie sú konkrétne miesta – v duchovnom svete nie je priestor ako ho poznáme z nášho hmotného sveta. Ide o sedem rôznych úrovní vedomia, v ktorých možno vnímať rozličné podnety.

1. NEBO – VILON (závoj, záclona, záves) je najnižšie položené a človeku najprístupnejšie. “Závoj” oddeľuje svet vnímaný bežnými zmyslami od sveta nadzmyslového. Ukrýva svetlo vyšších svetov. Býva nazývanú tiež “kráľovstvom nebeským”. Zodpovedá 1.dňu stvorenia. Do tohto neba vstúpil rabi Akiva “v stave zbožnosti”. Viac nebolo treba. Ľudia do neho často vstupujú náhodou. Je to “miesto” kde sa stretávajú ľudia a anjeli, sídlo viery.

2. NEBORAKIJA (“Klenba nebeská”) je hranicou, ktorá chráni človeka pred nahliadnutím do vyšších svetov, aby neutrpelo jeho duševné zdravie. Oddeľuje dva nižšie svety od dvoch vyšších, prirodzené od nadprirodzeného. Je to “priestor” modlitieb anjelov, duchov, nevtelených duší a sem vystupujú tiež modlitby ľudí žijúcich v tele. Zodpovedá 2.dňu stvorenia.

Rabi Akiva sem vystúpil  “v stave čistoty”, aby videl nebeské znamenia a symboly, ktorým sa ťažko rozumie. Chápu ich len proroci a ľudia čistého srdca.Tu duše zomrelých začínajú očisťujúcu cestu.

3. NEBOŠECHAKIM (“Oblaky”). Tu kabalista vníma vzťahy medzi sefirami, má možnosť nahliadnuť do vlastnej psychiky, nachádza sa tu 12 veľkých duchov ľudstva a odtiaľto vyšli prvé stvorenia zeme – ryby a vtáctvo. Dvadsaťdva písmen hebrejskej abecedy riadi odtiaľto vyššie svety. Sú tu tiež nebeské mlynské kamene melúce duchovnú manu – jasnosť a osvietenie, múdrosť, porozumenie a poznanie. 3. deň stvorenia. Rabi Akiva sem vstúpil “v stave úprimnosti”.

4.NEBO – ZEBUL (“Príbytok”) je “miestom” nebeského Jeruzalema, v ktorom sídli Mesiáš a 10 veľkých duchovných majstrov – cadikov. Stráži ho archaniel Michael – strážca Izraela. Tu bol rabi Akiva s Bohom. Najviac sa priblížil k Božiemu Menu ADONAJ, ktoré je “najbližšie” hmotnému človeku.

5. NEBO – MAON (Miesto príbytku”) obývajú anjeli. Tu sa zrodili farby, zvuky a tvary. Zodpovedá 5. dňu stvorenia. Kabalista tu dosahuje psychickú plnosť až svätosť.

Rabi Akiva tu stál pred anjelom prísnosti Samaelom (je to anjel smrti, ktorý nie je zlý, ako si ľudia myslia, ale vyrovnáva nerovnováhu vo svete.Bez smrti by sa nemohlo zrodiť nič nové. Niekedy býva stotožňovaný so Satanom.), anjelom pravdy Michaelom a anjelom svätosti Cadkielom. Všetci traja dohliadajú nad duchovnú mravnosť ľudí. 5. nebo je miestom pre očistené ľudské duše, nanebovzatých patriarchov Izraela a anjeli a archanieli. Zároveň tu možno stretnúť štyri sväté bytosti nesúce nebeský trón tak ako v Ezechielovom videní – býk, lev, orol a človek.

V 6. NEBI – MAKOM (“Miesto”, “Palác”) sa predurčujú odmeny a tresty. Odtiaľto sa šíri Hlas Boží (Bat Kol). Je to “Palác vôle” lebo tu sa uskutočňuje Božský zámer a uskutočňuje sa stvorenie. Pôsobí tu Božie Meno EL CHAJ ŠADAJ a rabi Akiva tu stál pred svätým Duchom – Ruach ha-kodeš a odriekal kedušu – nebeské posvetenie anjelov.

Tu sa najuvedomelejší duchovia spájajú s vôľou  Ruach ha-kodeš , aby sa s ním stali jedno. Možno tu teda stratiť pocit individuality, docieliť výstup z hmotného stavu. Avšak nejde o telesnú smrť, kabalistovi je umožnené slobodne sa rozhodnúť, či pôjde ďalej až do siedmeho neba, alebo sa “vráti”.

7. NEBO – ARAVOT (“Oblaky”, “Nebesia”) je najbližšie k Bohu a tradícia ho opisuje ako šíre nebeské more, či nekonečný mrak, v ktorom sa tvoria duchovia a kam sa po účinkovaní v nižších svetoch opäť vracajú. Tu sa Duch Boží v 1. deň stvorenia vznášal nad “priepasťou”. Je tvorené aktívnym stĺpom sveta Acilut, ktorý sa vzťahuje k ohňu, pasívnym, vzťahujúcim sa k vode a stredným z,loženým zo vzduchu v podobe Ruach Elohim – Ducha svätého.

Tu sú tvorené nové veci slovom a toto slovo je najvyššie Meno Božie – EHJE. Každý tvor pri stvorení toto meno vysloví a rovnako tak pri svojom návrate k svojmu Tvorcovi.

Rabi Akiva stál v 7.nebi “vzpriamený” a zo všetkých síl udržiaval rovnováhu, trasúc sa posvätnou úzkosťou pred najvyššou stvorenou bytosťou – Metatronom – pomenovaným Henochom – archanjelom prítomnosti Božej (šechina) vo stvorení.

Meno EHJE prináleží svetu Acilut, kam ľudský duch nemôže dosiahnúť. Existuje ešte deväť ďalších mien. Zodpovedajú desiatim Sefirám/Iskrám/Nádobám/Silám…a sú vyžarované večne. Keby prestali existovať, svety by sa rozplynuli.

-chanele-

Súvisiac články:

MÚDROSŤ ŠALAMÚNOVA

MÚDROSŤ ŠALAMÚNOVA

Ide o typickú pseudoepigrafnú knihu, teda knihu napísanú pod iným menom a teda Šalamúnovi ako najmúdrejšiemu mužovi Izraela, len prisúdená.

Autor bol dosť pri jej písaní  a ovplyvnený helénskou kultúrou a filozofiou, čo sa odzrkadľuje v učení o duši (Platón?), záhrobí a posmrtnom spoločenstve s Bohom.

Celá kniha stojí na interpretácii múdrosti v celých izraelských dejinách od počiatkov ľudstva.

Naproti tomu zaráža rozdielnosť v interpretácii 10-tich egyptských rán, odzrkadľujúca inú verziu tradície.

-ch-

 

vydaná v: Apokryfy/Mimokanonické (deuterokanonické) spisy SZ podľa Septuaginty (Vesna Bratislava pre Tranoscius Liptovský Mikuláš 1990)

EZDRÁŠ APOKRYFICKÝ

EZDRÁŠ APOKRYFICKÝ

Ezdráš, prorok žijúci v 5.stor.p.n.l., veľký znalec Zákona, bol hlavnou osobnosťou pri obnove náboženského života po návrate z babylonského zajatia.

Pôvodne sa Knihou Ezdrášovou nazývala kanonická kniha Ezdráš, kanonický Nehemiáš a pridávaný k nim býval ešte aj nekanonický Ezdráš. A práve túto máme teraz na mysli. Spísaná bola, rovnako ako všetky apokryfné knihy na prelome 2. a 1.stor.p.n.l.. Niektoré jej časti sú totožné s úryvkami z Nehemiáša a 2.Kronickej. V podstate ide o vyrozprávanie tých istých historických udalostí, len v inom poradí. Obdobie po babylonskom zajatí bolo veľmi bohaté na udalosti, či už išlo o návrat do Jeruzalema, znovuzasvätenie Chrámu, uvedenie náboženského života do pôvodných koľají a očistenie izraelského ľudu od neprijateľných osôb – judaizmus tohto obdobia nepripúšťal zmiešané manželstvá, ani možnosť splynutia s okolitými národmi (napr. problém so Samaritánmi, ktorých náboženská čistota bola spochybnená).

-chanele-

vydaná v: Apokryfy, Mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej Zmluvy podľa Septuaginty (Vesna Bratislava pre Tranoscius Liptovský Mikuláš, 1990)

PRÍDAVKY KU KNIHE ESTER

PRÍDAVKY KU KNIHE ESTER

Základom pre tieto texty je kanonická kniha ESTER, čítavaná na sviatok PURIM a opisujúca dôvod slávenia sviatku.

Prídavky nie len dopĺňajú hlavné udalosti, ale narozdiel od  kanonickej ESTER, spomínajú hojne Božie meno a všetky udalosti vkladajú do božích rúk.

Dodatkov je sedem:

  • Mordechajov sen, v ktorom sa zrkadlia Božie úmysly a anbáda Izraelcov k dôvere v Boha,
  • kráľov list, v ktorom sú vyrátané dôvody na vyhladenie
  • Mordechajova modlitba
  • Esterina modlitba
  • Prosba za ľud (myslí sa Esterina u kráľa)
  • kráľov list v prospech Židov je obdobou prvého listu avšak tu je v zlom svetle na oplátku opisovaný Haman a všetky národy perzskej ríše sú nabádané stáť na strane židovského národa, krivo obvineného a slúžiaceho jednému, “najvyššiemu a najmocnejšiemu” Bohu
  • Mordechaj vykladá svoj sen

-ch-

PRÍDAVKY KU KNIHE DANIEL

PRÍDAVKY KU KNIHE DANIEL

Kniha sa skladá z troch príbehov, ktoré nepriamo dopĺňajú hlavnú knihu Daniel.

  1. Príbeh o troch mládencoch v ohnivej peci
  2. Príbeh o Zuzane
  3. Príbeh o Danielovi a jeho neochote klaňať sa Bélovi

Všetky tri príbehy sú s hlavným príbehom spojené slovnými výrokmi, ktoré ich medzi sebou reťazia.

-ch-

(vydané v: Apokryfy. Mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej Zmluvy podľa Septuaginty (Vesna Bratislava pre Tranoscius Liptovský Mikuláš, 1990)

-ch-

SÍRACH

SÍRACH

Pôvodný text knihy Sírach v hebrejčine bol nájdený v káhirskej geníze a spolu s nájdenými textami z Qumránu, dáva dnes k dispozícii 2/3 pôvodného textu.

Text je koncipovaný ako “vyučujúci” a rabínsky judaizmus ho mal vo veľkej úcte. predovšetkým bol inšpiráciou a návodom k boju proti helénizmu šíriaceho v Egypte Ptolemaiovcami a v Sýrii Seleukovcami. Text bol veľmi obľúbený aj medzi rannými kresťanmi.

vydaný v: Apokryfy. Mimokanonické (deuterokanonické)spisy Starej Zmluvy podľa Septuaginty (Vesna Bratislava pre Tranoscius Liptovský Mikuláš, 1990)

-ch-

LIST JEREMIÁŠOV

LIST JERMIÁŠOV

Pravdepodobne ide o neskoršie rozvedenie knihy Jeremiáš a prorokovo učenie o “iných bohoch”.

List vyzýva kňazov odvlečených do Babylonie, aby sa nepoddali božstvám a modlám uctievaným v Babylonskej ríši.

Napísaný bol pravdepodobne počas babylonského exilu. Vedú sa spory, či bol pôvodný jazyk hebrejčina alebo gréčtina.

 

(vydaný v: Apokryfy. Mimokanonické (deuterokanonické)spisy Starej Zmluvy, podľa Septuaginty (Vesna, Bratislava pre Tranoscius Liptovský Mikuláš, 1990)

 

-ch-

BARUCH

                    BARUCH

Autorstvo knihy sa pripisuje Jeremiášovmu pisárovi Báruchovi, avšak podľa textovej analýzy knihu Báruch napísali s najväčšou pravdepodobnosťou štyria rôzni, na sebe nezávislí autori. Kniha pochádza pravdepodobne z 2.stor. p.n.l., pretože sa našli jej fragmenty aj v Kumráne.

Kniha opisuje život Izraela, hlavne vplyv Jeremiáša na  obnovu osídlenia Jeruzalema a obnovenie Chrámu, po skončení Babylonskej nadvlády.

-ch-

(vydaný v: Apokryfy. Mimokoanonické (deuterokanonické) spisy Starej Zmluvy podľa Septuaginty (Vesna pre Tranoscius, Bratislava 1990)

TOBIÁŠ

                     TOBIÁŠ

Kniha bola napísaná pravdepodobne v babylonskej diaspóre, okolo 2.stor. p.n.l. a je teda tým pádom značne ovplyvnená miestnou vierou v zlých duchov, ktorí pôvodne v judaizme nemali miesto, a v anjelov.

Má podobu historického románu s ponaučeniami. Hlavnou postavou je Tobiáš odvlečený do Ninive, kde napriek prenasledovaniu, ostal verný Bohu aj Zákonu. Paralelne s jeho príbeh je rozprávaný príbeh Sáry v Ekbatane, prosiacej o pomoc Boha a s ktorou sa Tobiáš nakoniec ožení.

Kniha má byť príkladom vernosti Bohu, k cnostnému životu a láske k blížnemu.

-ch-

 

(vydané v: Apokryfy. Mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej Zmluvy podľa Septuaginty (Vesna pre Tranoscius, Bratislava 1990)

JUDIT

                      JUDIT

Kniha opisuje záchranu židovského národa vdovou Juditou, pred pohanským dobitím Betulie (mesto, kde žila Judita). Vpád viedol Holofernes, ktorého Judita lsťou zabije a tým jeho prívržencov deklasuje, tí sa stiahnu a  nakoniec zutekajú.

Jej hrdinský čin je prirovnávaný k hrdinským činom Makabajcov a preto sa kniha Judit číta na Chanukku a na jej pamiatku sa na tento sviatok jedia mliečne jedlá, ktoré zohrali významnú úlohu pri Juditinej lsti, vďaka ktorej sa jej Holofernesa podarilo zabiť.

Kniha neopisuje historické udalosti presne, skôr je oslavou Božej moci, i keď tá je v knihe Judit skôr spodobnená do myšlienky :”…človeče pomôž si, aj Boh Ti pomôže…” a vznikla pravdepodobne až v Makabejskom období.

-ch-

(vydaná v: Apokryfy, Mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej Zmluvy podľa Septuaginty (Vesna pre Tranoscius, Bratislava 1990)