I – J

IBBUR – termín označujúci privtelenie duše, ktorá sa k už inkarnovanej  duši pripája až v čase dospelosti. Ide o spôsob prevteľovania zosnulej spravodlivej duše, ktorá sa týmto privtelením rozhodne pripojiť k inej, slabšej ľudskej duši, ktorá už žije v tele a nie je schopná sa vysporiadať s novými duchovnými úlohami bez pomoci niekoho iného a pokračovať tak vo svojej náboženskej a duchovnej ceste. Niekedy môže dôjsť k privteleniu aj k zlému človeku, aby  mu táto privtelená spravodlivá duša pomohla vymaniť sa z kolobehu karmických zákonitostí. Niekedy dôjde k ibburu aj vtedy, ak človek urobí dobrý skutok, ktorý má špecifický vzťah k nejakému svetcovi, ktorého neinkarnovanú dušu to potom pritiahne k žijúcemu a následne dôjde k jej privteleniu. Viď. tiež: KABALA A MÁGIA; GILGUL NEŠAMOT; DUŠA

ID – freudovský termín pre nefeš* (môžete sa s ním stretnúť v dielach S.b.Haleviho), inštinktívnu, vitálnu formu duše. Riadi sa zákonmi primitívneho života na princípe pudovosti. Majú ju aj zvieratá a rastliny. Viď. tiež: DUŠA;   MYSTICKÝ VÝZNAM OBRIEZKY;

IJAR – 2. mesic židovského kalendára

ILLÁN – sefirotický strom. Zoskupenie desiatich sefír vo vesmírnom diagrame. Viď. tiež: 4 KABALISTICKÉ SVETY, ILLÁN A SEFIROT

ISPAKLARIJA – trblietavá plocha, ktorá má schopnosť odrážať svetelné lúče a svetlo tejto plochy je svetlom Bahir*. Je opisovaná ako sklo, alebo zrkadlo, v ktorom býva videná mystická vízia. Hovorí o nej Talmud* (Jevamot 49b, Sanhedrin 97b, Raši, Vajikra Raba 1-14, Zohar 1.171a, Sforno k 4M 12.6, Ramban k 1M 18.2) spôsobom, že proroci videli svoje vízie skrze matnú ispaklariju a Mojžiš skrze jasnú. Tosafot Jom Tov ku Kelim (30.2) ju stotožňuje so šošovkou. Podľa r. Moše Chajjim Luzzata je lesklá ispaklarija šošovka a matná ispaklarija je zrkadlo. Midraš rozpráva, že proroci hľadeli cez 9 ispaklarijí a Mojžiš len cez jednu (Vajikra Raba 1.14).

ISRU CHAG – “dodatok k sviatku” (Ž 118.27), deň nasledujúci po niektorom z troch pútnických sviatkov. Sú to tzv. “dozvuky” sviatku a vtedy je zakázaný pôst i pohrebné chválospevy. Doslovný kalk = “prinášať sviatočnú obeť”, “pripútajte sviatok” (Ž 118.27). Vzťahujú sa naň pravidlá polosviatku (chol ha-moed*) a je prechodom medzi posvätným a profánnym.

IRIN – vnútorný rada svätých duchov, strážcov. Sú v priamom kontakte so svetom Olam Acilut. Dohliadajú na dianie a beh stvorenia.

JAD – “ruka”. Myslí sa ukazovátko v podobe ruky s natiahnutým ukazovákom, určené na sledovanie náboženského textu pri čítaní zvitku Tóry*, aby sa ruka nedotkla posvätného textu. Najčastejšie bývalo vyrobené zo striebra. Dnes sa používajú aj iné materiály. Viď. tiež: SEFER TÓRA

 

JACHIN A BOAZ – chrámové stĺpy po bokoch svätyne jeruzalemského chrámu. Podľa Haleviho po bokoch chrámovej opony. Viď. tiež: ŠALAMÚNOV CHRÁM

JÁKOBOV REBRÍK – kabalistický diagram obsahujúci prepojené navzájom sa prestupujúce 4 svety  do jedného objektu. Znázorňuje cestičky stvorenia vedúce dole i hore, cesty evolúcie, pričom sefiry* tvoria jednotlivé priečky. Viď. tiež SEDEM NEBIES

JARCAJT jidiš* termín s významom “výročie úmrtia” blízkeho príbuzného, hlavne rodiča. V spojitosti s rituálmi  súvisiacimi s jarcajtom, je umožnené duši, aby  prešla očistou a došla kľudu a nesmrteľnosti. V čase jarcajtu sa koná návšteva hrobu, zapálenie spomienkového svetla v synagóge (tzv. jarcajtová sviečka, tzv. Ner nešama* – svetlo pre dušu), ktorá sa nechá svietiť 24 hodín podľa Prísl 20.27) – dnes môžu byť aj elektrické. Odrieka sa Kadiš*, pozostalý mužský potomok, ak to vie, vedie bohoslužbu ako šliach cibur*, je predvolaný k čítaniu z Tóry* na šabat* pred jarcajt, alebo priamo na jarcajt, ak tento pripadne na pondelok alebo štvrtok, kedy sa okrem šabatu čítava z Tóry*. Viď. tiež SMRŤ, POHREB, CHEVRA KADIŠA

JAMIM NORAIM – tzv. “hrozné dni”. Zodpovedajú desiatim dňom pokánia medzi Roš Hašana*(vrátane) a Jom Kipur* (vrátane). Iný názov: Aseret jemej tešuva*. Viď. tiež: DESAŤ DNÍ POKÁNIA A JOM KIPUR

JARMULKA – jidiš termín pre obradnú čiapočku (hebrej. kipa*), ktorú nosia zbožní Židia pri modlitbe a pripomína Šechinu* nad hlavami veriacich (TB, Kidušin 31a). Dnes je znakom zbožnosti a nosí sa aj pri jedle, pití, alebo ako prejav vernosti tradíciám. Používa sa tiež pri návšteve cintorína. Na Vysoké sviatky * aj na Pesach* sa nosí v bielej farbe. Viď. tiež: POKRYTIE HLAVY V JUDAIZME

JECER HA-RA – pud k zlému (viď. článok Jecer ha-ra ). Podľa tradície má aj zlý pud svoj zmysel, napr. sexualita, ktorá ak jej človek podľahne, vedie k rôznym priestupkom, ale na druhej strane je v zmysle plodenia a manželského života vnímaná pozitívne. Podobne by sme mohli preklopiť aj túžbu prekonať blížneho (stavba lepšieho domu, kúpa lepšieho auta, dovolenky…) a teda akýsi spôsob povýšenia sa, do podoby civilizačného pokroku a vývoja a pod.

JECIRA – svet utvárania (Olam Jecira*). Ríša foriem, snov, anjelov, nevtelených duší…Svetlom Jeciry je tvorený Ruach ha-kodeš*(chagiga 14b). Podľa raných kabalistov zodpovedá písmenu WAW z Tetragrammatonu*. Viď. tiež: 4 kabalistické svety, Illan a sefirot;

JESOD – Základ, 9. sefira z prostredného harmonizujúceho vyrovnávajúceho stĺpu. Viď. články o SEFIROT

JEŠIVA – vyššia židovská škola, určená na štúdium Talmudu*. Tzv. talmudická akadémia. Pôvodne sa používal termín Metivta*. Po skončení ješivy sa získava rabínsky diplom.

JEŠÚRÚN – poetické biblické meno Izraela. “Úprimný” (5M 32.15; Iz 44.12).

JHWH – Meno Božie, ktorým sa Boh zjavil Mojžišovi a ktoré nesmie byť podľa tradície vyslovené. Je odvodené od “Ehje ašer ehje” (viď. článok: JHWH – Tetragrammaton; Šem ha-meforaš; Midjánci a Boh JHWH ).

JIBUM – levirátne manželstvo, kedy si bezdetná vdova brala brata zosnulého manžela. Z tohto vzťahu narodený syn/dcéra, sa potom pokladal za syna zosnulého. Ak sa švagor sobášu z nejakých dôvodov chcel vyhnúť, konal sa obrad chalica*.

JIDIŠ – jazyk stredo- a východoeurópskych Židov, vzniknutý zo stredovekej nemčiny a miestnych slovanských jazykov.

JIDIŠKAJT – nepreložiteľný jidiš* výraz znamenajúci “judaizmus”. Ide zároveň o koncepciu spôsobu života.

JICHUD – zjednocovanie Božieho Mena, čím dochádza k zjednoteniu Horného s Dolným, mužského princípu so ženským a uvedenie všetkého  v jednotu. Viď. bližšie v článku Bahir § 123

JICHUDIM – metóda zjednocovania súvisiaca s kontempláciou Božieho Mena. Viď. tiež: Meditačné techniky 3 – jichudim

JIZKOR – modlitba za zosnulých. Nazýva sa tiež Mazkir*. Modlí sa na Jom Kipur*, Šemini Aceret*, 8. deň Pesach* a 2.deň Šavuot*. Tí, čo ešte majú rodičov, obvykle počas modlenia synagógu* opúšťajú.

JOM KIPUR– Deň Zmierenia (viď. článok: 10 dní pokánia a Jom Kipur ). Náboženský sviatok slávený 10. dňa mesiaca tišri*

JOM TOV – sviatok, “dobrý deň”

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: