E – G

EC CHAJIM – strom života. V kabale je tak nazvaný Illán* (viď. články ). Tiež drevená tyč (pl. ecim) zdobená vyrezávaním, na ktorej je navinutý pergamenový zvitok Tóry*, pretože Múdrosť (a Tóra je múdrosť) je podľa Prísloví (3.18) nazývaná stromom života. Preto sa tento termín niekedy zvykne tiež používať na označenie Tóry ako Zákona. Viď. tiež: ŠTYRI KABALISTICKÉ SVETY, ILLAN A SEFIROT, SEFER TORAH

TORAH 10 dní pokánia a Jom Kipur ILLAN-2.jpg

EHJE – SOM. Božie meno. Zodpovedá prvej sefire Keter*. Viď. JHWH – TETRAGRAMMATON A JEHO ZNENIE

EJN SOF – nekonečné absolútno v zmysle neobmedzenia. Tiež Božie mystické Meno. Viď. AJIN, EJN SOF, EJN SOF ÓR

EJN SOF ÓR – nekonečné svetlo. Viď. AJIN, EJN SOF, EJN SOF ÓR

EJCHA – hebrejský termín pre biblickú knihu Pláč Jeremiášov (Žalospevy). Kniha sa predčítava v predvečer pôstneho dňa 9.av* a patrí medzi päť sviatočných zvitkov* ( Ester, Kohelet, Ejcha, Rút, Šir Haširim).

PAPYRUS, PERGAMEN, PAPIER

 

EL CHAJ – Boh živý. Meno Božie.

ELOHIM – Božie meno, ktorým sa Boh prejavuje v prírode a teda aj pri stvorení. Zrkadlí mnohosť síl. Viď. EL, ELOAH, ELOHIM

ELUL – 6. mesiac, v ktorom sa modlia v ranných hodinách kajúcne modlitby slichot*, a ktorý predchádza prvý mesiac tišri*. Je zvykom v tomto období už trúbiť aj na šófar*, čoby predzvesť Vysokých sviatkov*.Viď. tiež: SLICHOT, ROŠ  HAŠANA, 10 DNÍ POKÁNIA A JOM KIPUR,

EMANÁCIA – vyžarovanie. V kabale tiež Boží prejav pri stvorení.

EMANENTNÝ BOH – Boh prejavený vo svete

EMET – pravda

EPIKOROS – dosl. “epikurejec”. Termín v čase Mišny* označujúci každého, kto podceňuje autoritu Tóry*, Talmudu*, či prorokov a judaizmus všeobecne. Epikurejci podľa tradície prichádzajú o podiel na budúcom svete (olam ha-ba*) /Sanh. 10.1/. Od stredoveku sú takto nazývaní skeptici a ľudia s výrazným odklonom od náboženskej praxe.

EREC JISRAEL – krajina izraelská (1S 13.19). Označenie biblickej zeme Izraelcov.V minulosti sa tiež používal termín Palestína.

069_thumb.jpg

ERUV – “zmiešanie”. Myslí sa tým metóda obradného zmiešania skutkov (zväčša varenia) zákonom zakázaných konať na sviatok, so skutkami robenými v bežný deň, aby neboli porušené prikázania. Poznáme eruv (spojenie) dvorov a chodieb, verejných priestranstiev, potravy, hraníc miest a obcí. Pravidlá eruvu rieši traktát Eruvim v Babylonskom Talmude*. Pozri tiež: PESACH

ESCHATOLÓGIA – koncept viery vzťahujúcej sa k posledným veciam a dňom sveta. Eschatologické úvahy sú zakotvené v Biblii, apokryfoch a rozvedené sú v midrašoch*, aj oboch Talmudoch*. Pozri tiež: ESCHATOLÓGIA

ETROG – citrusový plod, tzv. cedrát, používaný pri sviatku Sukkot*. Že sa jedná o citrus medica cedra, deklaruje Talmud* (Sukkot 34b). Plod nesmie byť poškodený, preto sa ukladá do krásne zdobených (pôvodne strieborných) krabičiek, ktoré ho chránia. Je radený medzi 4 druhy*(arba′ a minim). Biblia strom, z ktorého pochádza, menuje ” krásny strom” (3M 23.40). Pozri tiež: SUKKOT A SIMCHAT TÓRA

EZRAT NAŠIM – “nádvorie žien” – časť jeruzalemského chrámu, vedúca do ezrat Jisrael – nádvoria Izraelitov, do ktorého už ženy vstúpiť kvôli možnej rituálnej nečistite, nesmeli. Neskôr po churbane, sa termín začal používať aj na pomenovanie synagogálneho priestoru v ortodoxných komunitách, vyhradeného ženám.

Pozri tiež: ŠALAMÚNOV CHRÁM

GABAJ

  1. pokladník ŽNO
  2. dohliadateľ nad každodenným chodom synagógy, správca

GADLUT – vyšší stav vedomia, vyššia bdelosť, kedy človek vníma vyššie svety. Hlboký vhľad. Opak katnut*

GAN EDEN – rajská záhrada (1M 2.8-3,24). Tiež príbytok spravodlivých v olam ha-ba* (Miš.Avot 5.23). Pozri tiež: KDE LEŽAL EDEN?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

GALUT – vyhnanstvo. Hebrejský termín pre grécky výraz “diaspóra”. Dôsledkom 2.churbanu* a porážky bar Kochbovho povstania bolo obmedzené až znemožnené židovské osídlenie v Palestíne, čo spôsobilo rozšírenie židovského obyvateľstva, najprv na územie Stredomoria a neskôr aj do severnejších častí Európy.

GAON – učenec, titul predstavených ješív*, ktoré sa používalo od 6. do 11.stor.n.l.

GEHINOM –  doslovne “údolie Himmónovo”, ležiace neďaleko Jeruzalema, kde boli v staroveku prinášané detské obete pre modlu Moloch (1 Kr 33.10; 2 Kron 28.3). Neskôr vo význame “peklo” (hebrej. šeol*), kde sú po smrti trýznení hriešnici (Miš. Avot 15, 5.22, TB Eruvim 19a). S výrazom “podsvetie” (šeol) sa prvý krát stretávame v 1M 37.35. So slovom Gehinom, ako s peklom, až v období 2. chrámu. Pozri tiež: GEHINOM

GEMARA – “ukončenie” či “doplnenie tradície”. Zároveň časť Talmudu, obsahujúca “dokončujúce” komentáre k Mišne*. Poznáme gemaru babylonskú a jeruzalemskú, podľa toho potom aj Talmud. Učenci, ktorí sú autormi týchto komentárov sa nazývajú amoraim*. Komentáre boli tvorené okolo rokov  200 – 500 n.l.. Gemara je tiež synonymom pre slovo Talmud*. Pozri tiež: TÓRA, TALMUD, MIDRAŠ

016.jpg

GEMATRIA – správnejšie GIMATRIA. Predpokladá sa, že slovo vzniklo z gréckeho “geometria”, čo značí “počítanie a meranie”. Ide o rabínsku exegézu (výklad) založenú na skutočnosti, že každému písmenu zodpovedá aj číslica a teda každé slovo možno “prečítať” aj jeho číselnou hodnotou a potom významovo spojiť s iným slovom rovnakej číselnej hodnoty.

א – 1

ב – 2

ג – 3

ד – 4

ה – 5

ו – 6

ז – 7

ח – 8

ט – 9

י – 10

כ, ך –  20

ל – 30

מ – 40

נ, ן – 50

ס – 60

ע – 70

פ, ף – 80

צ, ץ – 90

ק – 100

ר – 200

ש – 300

ת – 400

Gematria sa stala súčasťou Midrašu* aj Talmudu*. Dôkladne ju rozpracuváva kabala.  Pozri tiež: GEMATRIA, NOTARIKON

GENÍZA – miesto úschovy pre poškodené knihy, zvitky Tór*, či iný materiál obsahujúci Božie meno. Geníza sa nachádza obyčajne v blízkosti synagógy. Po naplnení sa geníza zamuruje. Iný spôsob je, poškodené texty raz za čas obradne pochovať do zeme, podobne ako keď sa pochováva človek. Viď. HEBREJSKÉ RUKOPISY, GENÍZA

GET – rozvodový list

GER CEDEK – konvertita. dosl. spravodlivý cudzinec

GEVURA – sefira. Viď. SEFIROT

GIJUR – konverzia k judaizmu, ktorú posudzuje rabínsky súd, z dôvodu, či sú pohnútky nezištné bez postranných úmyslov. Samotná konverzia je jednoduchá, pozostáva z ponorenia do mikve*, u mužov z obriezky* a prijatia nového mena s prídomkom ben Avraham, čoby prvého konvertitu na judaizmus. Konverziu však predchádza zdĺhavý, niekoľko ročný proces odhovárania od úmyslu. K realizácii dôjde len v prípade, že to dotyčný nevzdá a vytrvá do konca.

GILGUL – reinkarnácia, prevteľovanie. Viď. GILGUL NEŠAMOT (PREVTEĽOVANIE)

GILUJ ROŠ – pokrytie hlavy čiapkou, šatkou a pod. Viď. POKRYTIE HLAVY V JUDAIZME

GLILA – zabalenie Sefer Tóry po jej čítaní opäť do pláštika (meil*) a ozdobí sa štítom, korunou a ukazovátkom. Viď. SEFER TORAH

GMILIUT CHASADIM – dobročinné skutky. Spolu so štúdiom Tóry* a modlitbami, tvoria základné piliére judaizmu. Zahŕňa sa do nich napr. návšteva chorých, pochovanie zosnulých, utešovanie pozostalých (Pirkej Avot* 1.2)

GÓJ – národ. Používa sa na označenie inovercov. Samo slovo nemá a nikdy nemalo hanlivý význam, ako sa žiaľ mnohí ľudia domnievajú. Viď. LECH LECHA 5. – ZMENA MENA Z ABRAM NA ABRAHAM

GOLEM – nesformovaná existencia, bezduchý stav. Tiež umelý človek, za ktorého tvorcu sa predpokladá rabbi Löw ben Becalel, pražský Maharal*

GUF HAŠECHINA – telesný vzhľad Božej slávy = telo šechiny*. Viď. tiež ŠECHINA

GUF NE´ELAM – skryté telo, tiež celem*, astrálne telo

-AnHa-

 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: