LECH LECHA 3. – ABRAHÁMOVO ZASĽÚBENIE

Zmluva zohráva v Abrahámovom živote veľmi dôležitú úlohu. Abrahám dostáva niekoľko zasľúbení. Zasľúbenie zeme i syna i potomstva ako takého, ktorého bude ako hviezd na nebi. Hviezdy sú symbolom Božej moci (Ž 8.4; Iz 40.26) a toto porovnanie bolo bežné aj v egyptskej, gréckej, mezopotámskej a rímskej kultúre.

Židovská kultúra ešte pridáva, že tak ako si hviezdy nemožno podmaniť a zničiť ich, tak tak sa nikomu nepodarí vyhubiť Izrael  (Pesikta Zutresa).

Zasľúbenie sa netýka len Abrama (ešte pred zmenou mena, ktoré je súčasťou zasľúbenia) , ale aj jeho ženy Sáraj (tiež ešte pred zmenou mena), lebo zasľúbenie dostáva aj ona. Bude rodiť, pre ženu v nezvyklom a súčasne fyziologicky nemožnom veku.

Podľa tradície, keď Boh zvelebil Abramove meno o písmeno HE ( Avram – Avraham) obohatil ho o číslo 5, o ktoré pôvodné meno Saraj (forma ženského mena s koncovkou “-aj” bola dokumentovaná ako pri amoritských menách v textoch z Mari tak aj pri ugaritských menách) pri zmene na Sara, ukrátil. A tak sa do Abramovho mena dostalo HE z Božieho mena a zo Sarajinho mena odišlo JOD a bolo nahradené druhým písmenom HE z Božieho mena. Písmeno WAW  (z Božieho Mena)symbolizuje v kabale vždy spojku, háčik, jednoducho niečo, čo čosi spája. Jedným HE dal Boh plodnosť Abramovi, druhým HE dal plodnosť Saraj. JOD sa ale nestráca, ale nachádza sa opätovne v budúcom, lebo JOD je symbolom sveta budúceho tzn. Olam ha-ba, podobne ako je do budúcnosti zasľúbené už Abrahámovi (po zmene mena), potomstvo.

Abram zozačiatku pochybuje o Božom zasľúbení, zdôvodňujúc svoje obavy svojou bezdetnosťou. Hebrejské slovo “bezdetný” sa používa len v súvislosti s mužom. Príkaz (micva) oženiť sa a mať deti dostal podľa Talmudu len muž, ak sa teda muž neožení a nesplodí potomstvo, porušuje micvu, ak sa nevydá a neporodí dieťa žena, táto je Talmudom spod micvy vyňatá. Pravda ale je, že takéto prípady boli v minulosti ojedinelé, pretože nebolo možné, aby v staroveku niekto ostal sám, cez to všetko, mohli nastať situácie, kedy bolo v populácii žien jednoducho viac ako mužov, konieckoncov aj v súčasnosti je žien v spoločnosti podľa štatistík vždy viac, vzhľadom na zvýšenú mužskú úmrtnosť (a to aj čo sa týka novorodencov mužského pohlavia), takže nie je možné utvoriť presné matematické páry.

Hebrejský termín “bezdetnosti” použitý pri Abramovi, sa nikdy nespája so ženou a nemusí znamenať vždy, že bezdetnosť je trestom (3M 20.20-21; Jer 22.30), ale môže byť plánovaným dôvodom a príležitosťou pre Boží zázrak, kedy sa dotyčný vo vysokom veku stane predsa  len rodičom.

Abram predpokladal, že sa jeho dedičom stane niektorí z jeho sluhov, konkrétne Eliezer  z Damašku. Bol to starý akkadský zvyk. Akkadská spoločnosť predpokladala možnosť úmrtia bezdetnej osoby a umožňovala (archív hlinených tabuliek v Nuzi; polovica 2.tisícročia p.n.l.) v takom prípade adopciu sluhu, ako budúceho správcu a dediča celého majetku. Akkadský termín “MAR BITI” označuje takéhoto sluhu a je ekvivalentom hebrejského termínu “BEN BAJT” – “syn domu”, používaného v tomto kontexte.

Boh však prisľúbil Abramovi  jeho vlastného syna. Abram sa tomuto Božiemu tvrdeniu podriadil, nechal sa Bohom viesť a vložil do neho všetku svoju dôveru (R.Hirsch). Abram uveril a bolo mu to pripočítané ako spravodlivosť.

VIERA – hebrejsky EMUNA je odvodená od slova AMAN, ktoré je vyjadrením istoty, pevnosti, vytrvalosti, stability, niečoho, čo nemožno poškodiť, ani zničiť.

Neeman je ten, kým si môžeme byť istí jeho pravdivosťou a stálosťou.

Keď sa píše o Abrahámovi, že “…vehu heemin ba-JHWH…”znamená to viac, než len “…a on uveril Pánovi…”. Abrahám si bol istý pravdou Božieho výroku. V hebrejčine teda veriť znamená byť si istý pravdou. Hebrejčina kladie vieru vždy do spojitosti s rozumom a poznaním, prístupným všetkým ľuďom. Európska kultúra kladie medzi rozum a vieru veľký predel, sú to pre ňu dva antagonizmy, ktoré nemožno zlúčiť. Tak ako je pre Hebrejca VIERA istotou rozumu a konkrétneho poznania, pre Európana viera NIE JE istotou rozumu.

V európskych jazykoch keď povieme, že v niečo veríme, je v tom vždy náznak aj neistoty. Je to skôr “chcel by som veriť” ako “verím” – “…verím, že sa uzdravím…”, “verím, že príde…”. Vždy za tým verím je pomedzi riadky napísaná aj opačná možnosť a my tak nejak podvedome pripúšťame, že sa aj nemusíme vyliečiť, a že dotyčnému by mohlo do  cesty  niečo prísť…Ak hovorí Európan, že verí, nikdy si tým nie je úplne istý, kdežto keď hovorí Hebrejec, že verí, hovorí o neotrasiteľnej pravde. Nie o tom, že verí, že by čosi mohlo byť, ale že to o čom hovorí, je pevne istá nevyvrátiteľná pravda.

Raši, veľký talmudický komentátor tak učil, že Abramova viera bola prejavom spravodlivosti, kdežto Ramban naopak učil, že to Abram považoval na spravodlivý Boží prísľub.  Avšak, tiež podľa Rašiho, si zároveň zachoval pochybnosti o zasľúbenosti zeme, kvôli hriešnosti jeho potomkov, preto sa neskôr udržiavalo zasľúbenie vďaka obetiam v Chráme, ako učí talmud (TB, Megillah 31b).

Abram vyžadoval na Bohu potvrdenie zasľúbenia. Ten mu prikázal priniesť trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbka, rozťať ich na polovice, uložiť ich naproti sebe a nedovoliť ich dravým vtákom zožrať.

Keď sa zvečerilo, na Abrama doľahol “tvrdý spánok a prepadla ho hrôza” (1JM 15.12) a Boh prehovoril, oznamujúc egyptské otroctvo v budúcnosti, ale aj exodus s veľkým majetkom z otroctva do zasľúbenej zeme (1M 15.13-16).

Nato prechádzali pomedzi rozpoltené zvieratá dymiaca pec a ohnivá fakľa. Tak bola uzavretá zmluva medzi Jahwe a Abramom (1M 15.17-20).

Termín “tvrdý spánok” – hebrejsky TARDEMA, podobne ako v Jóbovi (4.13-14) označuje stav, v ktorom človeka prepadne úzkosť v súvislosti s videním a majestátom Božej prítomnosti. Je to onen stav na pomedzí bdenia a snenia (dnes by sme povedali meditačný stav mysle, kedy mozog pracuje vo frekvencii théta) a kedy je ľudská myseľ schopná prepojenia s nadvedomím a teda aj vnímať Boží hlas – Bat kol. (Za zaujímavosť a možno pre ďalšie rozvedenie stojí zato spomenúť, že rovnaký termín TARDEMA bol použitý aj v 1M 2.21 pri zoslaní spánku na Adama, pri tvorení ženy…).

Spánok a veľká temná hrôza symbolizujú podľa Radaka, udalosti, ktoré ide Boh Abramovi oznámiť, podľa Rambana zas štyri mocnosti, ktoré si v staroveku podmanili Izrael. No ja osobne si myslím, že už samotný Boží Hlas musí bez diskusií vzbudzovať v počúvajúcom bázeň v podobe posvätnej hrôzy. Priznajme si bez debaty, všetci by sme boli v takej situácii vydesení. Vy, čo máte skúsenosti s meditáciami a hlasmi, ktoré sú ich súčasťou, tiež ste boli vydesení, keď sa vám to stalo prvý krát…čo potom Boží Hlas?

Odháňanie dravcov od rozpoltených obetovaných zvierat možno chápať ako symbol zaháňania zlého osudu (urartská mytológia). Samotné dravé vtáky možno vnímať ako národy, ktoré sa budú snažiť zrušiť zmluvu vyhladením Izraela (Radak) alebo aspoň zamedziť jeho službe Bohu (Ramban).

Dymiaca pec a ohnivá fakľa zastupujú v príbehu Božiu Prítomnosť, ktorá prechádzala pomedzi zvieratá a vyjadrovala účasť Boha  na zmluve (Raši). Rituál prechádzania pomedzi rozpolené zvieratá (tiež Jer 34.18), býval v staroveku slávnostným aktom uzatvárania zmluvy. Z textu jednej starej asýrskej zmluvy z 8.stor.p.n.l. je zrejmé, že rozpolené zviera predstavuje osud zmluvného partnera, ktorý by zmluvu porušil. Sú teda akousi kvázi výstrahou.

Zároveň netreba opomenúť, paralelu s ohnivým a oblakovým stĺpom, vedúcimi Izraelitov púšťou z Egypta. Tiež symbolizoval Božiu prítomnosť.

Pec symbolizuje zároveň gehennu, kam zostúpia štyri mocnosti, ktoré si v minulosti podmanili Izrael (Raši).

Termín “gehenna” je výsledkom ľudovej slovesnosti, podmienenej historickými udalosťami a legendou o údolí Himmónovom, kde sa v staroveku prinášali ohňové obete Molochovi, mnohokrát detské, čo silne kontrastoval s charakterom judaizmu.

Južne od Jeruzalema sa nachádza prudká strž siahajúca k údoliu Kidron.

Volá sa “Gej Ben – Hinom” = strž Himónovho syna.

Deti obetované Molochovi boli prevádzané ohňom tak, ako to Tóra zakazuje.

Proti týmto praktikám veľmi bojovali proroci.

Socha Molocha bola obklopená hradbami. Tvár mala podobu teľaťa, ruky mal vystreté dopredu pred seba na prijatie obete. V jeho dutom tele horel oheň.

Dieťa sa kládlo do rozpálených rúk sochy a aby nebolo počuť jeho zúfalý plač, obrad sprevádzalo veľké bitie do bubnov.

Názov “Hinom” vysvetľovali Mudrci aj tak, že je toto odvodené od slovesa “NOCHEM” – stenať v utrpení.

Názov údolia bol v hebrejčine skrátený na Gehinom (ekv. gehenna) a rovnaký názov sa dodnes používa  na označenie miesta, kde sa po smrti dostanú hriešnici. Je to akýsi ekvivalent kresťanského pekla a protiklad záhrady Eden.

Dávni učenci učili, že práve v údolí Hinom, medzi dvomi palmami sa nachádza vstup do Gehenny.

Aj prorok Zachariáš hovorí o tom, ako Hospodin zhromaždí pri Jeruzaleme všetky národy do boja.  A ON sediac, bude priamo počas súdu zlých vrhať rovno  do Gehenny (Zach 14.2; 5M 18.10; TB Eruvim 19a, TB Suka 32b).

Gehenna sa tak stala rozšíreným významom slova šeol.

© chanele

Súvisiace články:

10 Responses to LECH LECHA 3. – ABRAHÁMOVO ZASĽÚBENIE

 1. Tina says:

  Zaujimavu spojitost nam ukazala Judith na numerologickom seminari – napisala na tabulu v hebrejcine pod seba Sarah a Hagar a prepojila ich – z kazdej strany to bolo to iste slovo, podla nej sa jednalo o tu istu osobu. Spocitala ciselnu hodnotu ich mien a potom mien synov – jedno znamenalo duchovne potomstvo a jedno znamenalo materialne (telesne) potomstvo. Neprepisala som si to, ani neodfotila, ak by to bolo pre niekoho zaujimave, mozem sa jej este raz na to spytat v septembri, ked ku nam Judith opät zavita.

 2. chanele6019 says:

  To ma veľmi zaujíma, akú metódu použila, pretože podľa gematrie, ani atbašu to nevychádza.
  Sáraj sa píše hebrejsky: שרי = 510 Hagar zas: הגר = 208

  Ak použijeme metódu ATBAŠ tak to tiež nevychádza:
  buď necháme pôvodnú SARAJ=510, atbašom prevedieme Hagar=293; alebo necháme pôvodnú Hagar= 208 a atbašom prevedieme Saraj=45; ak prevedieme atbašom obidve dostaneme Saraj=45 a Hagar=293

  Úprimne budem rada, ak to overíte.

  Číselné hodnoty podľa gematrie a (podľa atbašu):

  alef 1 (400) nun 50 (9)

  b et 2 (300) samech 60 (8)

  gimel 3 (200) ajin 70 (7)

  dalet 4 (100) pe 80 (6)

  he 5 (90) cade 90 (5)

  waw 6 (80) qof 100 (4)

  zajin 7 (70) reš 200 (3)

  chet 8 (60) šin 300 (2)

  tet 9 (50) tav 400 (1)

  jod 10 (40)

  kaf 20 (30)

  lamed 30 (20)

  mem 40 (10)

  ATBAŠ –jeden zo spôsobov holistickej exegézy (výklad Písma), týkajúci sa zoskupovania písmen Božieho Mena ale aj písmen iných slov. Názov je odvodený od prvého písmena hebrejskej abecedy alef a posledného písmena tav, druhého písmena abecedy bet a predposledného písmena šin a spôsob výkladu sa robí tak, že písmená sa navzájom zamieňajú. Možno takto zamieňať aj ich číselnú hodnotu. Písmená sa zamieňajú nasledovne: alef s Tav, bet so šin, gimel s reš atď., tj. celý princíp je založený na spočítaní vzdialenosti písmena z textu od začiatku abecedy a nahradení písmena rovnakej vzdialenosti, ale od konca abecedy.

  • Tina says:

   ok, vytlacim si tvoj komentar a spytam sa jej. Ako tebe vychadza ciselna hodnota ich synov a potom vyznam tych cisel?

   • chanele6019 says:

    Podľa klasickej gematrie: (שרי) SARAJ=510 ( הגר) HAGAR= 208 (יצחק) JICCHAK= 208
    (ישמעאל) JIŠMAEL = 451
    podľa atbašu: SARAJ = 45
    HAGAR = 293
    JICCHAK = 109
    JIŠMAEL = 479

    Nech to kombinujem ako chcem, nevychádza mi to. Spýtraj sa jej prosím aj na názov metódy, ktorou to robila. napr. notarikon, teruma, atbaš a pod.
    Ďík
    chanele

 3. Tina says:

  Ahoj, tak som sa na to spytala Judith – Sara sa pise nejak inak a ma ciselnu hodnotu 505. Ostatok je napisany v hebrejcine, ty tomu budes najlepsie rozumiet.

  Judith vravi, ze je vidno, ze poznas cisla (ciselne hodnoty pismen), ale asi nevies, co s nimi. Co sa za tymito cislami skryva, ake skryvaju tajomstva. Preco su tie mena vytvorene tak, ako su vytvorene (napr Abram+Hagar=Ismael). Kde sa hovori o materialne, kde sa hovori o duchovne.
  Pytala si sa, podla coho Judith dekoduje – ona hlada suvislosti a pouziva rozne hodnoty (na papieri su niektore napisane). Ide podla hovorenej ako aj pisomnej Thory.

  Ak by si mala zaujem nahliadnut do dalsich tajomstiev cisel, od numerologie III. by to bolo pre teba zaujimave. My mame za sebou zatial jednotku, dvojku mame v decembri – tieto zevraj ty nepotrebujes. Trojka bude buduci rok niekedy. Ak by si chcela, dam ti vediet kedy.

 4. Tina says:

  Pokusim sa prilozit tie papiere este raz:

  • Tina says:

   Nejdu mi pridat tie subory sem, tak som ich dala do tohto clanku:
   http://www.cestaksebe.com/pre-chanele/

   • chanele6019 says:

    Ďakujem. Veľmi zaujímavé. Nestretla som sa s takýmto preskupovaním čísel, ale ja sa gematriou nezaoberám, len okrajovo, nikdy ma to nelákalo. Tvar mena SARAJ som použila úmyselne, lebo som nejak predpokladala , že sa pracuje s menom ešte pred jeho zmenou. Ani neviem, z čoho som vtedy vychodila. SARA dostala HE na konci až po zmene Abramovho mena na Abraham, jeho zasľúbení a obriezke. Následne na to prišlo zasľúbenie o Izákovi. Takže potom naozaj číselná hodnota Abrama (ešte pred zmenou mena) a Hagar dáva vo výsledku číselnú hodnotu Izmaela, ale potom by mal dávať aj súčet mien Abraham a Sara (obidvaja už po zmene), číslo Izákovho mena a to nepasuje. Nestretla som sa v tradícii s takouto interpretáciou, ale nie som vševediaca,to zna,mená, že ju nevyvraciam, mimoto, midraš je typický práve tým, že ponúka niekoľko možných vysvetlení jednej a tej istej veci. To je pre judaizmus typické a aj preto býva označovaný za vyslovene nedogmatické náboženstvo. Aj kabalistické smery a vysvetlenia bývali podmienené tým/ktorým učiteľom a nie vždy sa jednotliví kabalisti zhodovali. Často boli rozdiely v termínoch, aj názoroch. Ešte raz ďakujem, možno sa s tým niekedy stretnem aj priamo v židovskej tradícii a konkrétnejšie. Okrem toho, ak by som chcela byť v číselnom prepise dôsledná, tak koncové písmená nadobúdajú vraj úplne inú hodnotu, takže potom by koncové MEM v mene ABRAM malo hodnotu 600 a nie 40, ale to už sú špekulácie vyššieho rádu.
    Ale je to zaujímavé. Určite si vždy niečo také rada prečítam. Ináč, Midraš hovorí o Hagar ako o faraónovej dcére, ktorý ju dal Saraj (ešte pred zmenou mena) za slúžku, a Raši upresňuje, že lebo keď tento videl, aké zázraky sa okolo Saraj diali, povedal si, že bude lešie, keď sa stane jej slúžkou ako len princeznou u niekoho iného (myslí sa ,manželka niekoho iného). Hagar však nadobudla podobné postavenie ako Eliezer Damašský (texty z Nuzi, Chamurapiho zákonník, Lipit Ištara…). Hovoria o nej aj apokryfné Jubilejné knihy, mimochodom, tam sa Sára nazýva pred zmenou mena Sora a nie Saraj (?). Interpretácií je toľko, koľko je učiteľov. 🙂 Ešte raz ďakujem a veľa šťastia. Budem rada, keď si aj v budúcnosti vymeníme ďalšie info a aj na iné témy.
    Zdraví chanele

   • Tina says:

    Je to cele haluz, uplne ma to chytilo, vcera som “objavila Ameriku” a veelmi som sa tomu tesila, ze:
    Otec (av: 3) + Matka (em:41) = dieta (jeled:44)
    No aka radost 😀 😀 😀

   • chanele3 says:

    Jóóój, takéto veci vedia veľmi potešiť! 🙂 Držím palce aj na ďalšie objavy!

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: