PIRKEJ AVOT kap.6

PIRKEJ AVOT
KAPITOLA 6
 
Celý Izrael má podiel na budúcom svete, lebo je povedané (Iz 60.21): "A ľud Tvoj, všetci sú spravodliví, naveky obdržia do vlastníctva zem, oni sú výhonok môjho siatia, dielo mojich rúk k mojej oslave."
 
Vyučovali učenci v reči Mišny. Velebený buď Ten kto ich vyvolil a ich učenie.
 
1/ Rabi Me´ir povedal: Ten, kto sa zaoberá Tórou len pre ňu samú, získa veľa, ale nie len to, i samotný svet je hodný kvôli nemu svojho bytia. Je nazývaný priateľom, milovaným, milujúcim Boha, pôsobiacim radosť  ľuďom. Oblieka ho skromnosťou a bohabojnosťou, činí ho spôsobilým byť spravodlivým, zbožným, priamym a verným, vzďaľuje ho od hriechu a privádza k záslužným činom. A teší sa z jeho rady a bystrosti, pochopenia a sily, lebo je povedané (Prísl. 8.14): " So mnou je rada i bystrosť, som pochopenie, so mnou je sila."
A prepožičiava mu panovnícku moc a vládu a schopnosť nachádzať právo. A odhaľuje mu tajomstvá Tóry a on sa stáva podobným prameňu, ktorý nikdy nevysychá a stále mohutnejúcej rieke. Napriek tomu ostáva skromným, zhovievavým a odpúšťajúcim urážky. A činí ho veľkým a pozdvihuje ho nad všetky diela.
2/ Rabi Jehošu´a ben Levi povedal: Deň čo deň sa ozýva z hory Chorev Boží hlas, oznamuje a hovorí: beda im, ľuďom, lebo opovrhujú Tórou! Pretože ten, kto sa nezaoberá Tórou, nazýva sa vavrhnutý, lebo je povedané (Prísl. 11.22): "Zlatý krúžok na rypáku brava je žena krásna, ale svojhlavá a rozmarná." A Písmo tiež hovorí (2M 32.16): "Tie dosky sú dielo Božie, i písmo vyryté (charut) na doskách je písmo Božie". Nečítaj "charut" ale "cherut"(sloboda), pretože len ten človek je slobodný, ktorý sa zaoberá štúdiom Tóry. A ten, kto sa zaoberá štúdiom Tóry, sa povznáša, lebo je povedané (4M 21.19): "Z Matany do Nachli´elu, z Nachli´elu do Bamot."
3/ Ten, kto sa od svoho druha naučil čo i len jednu kapitolu, alebo jednu halachu, alebo jeden verš, alebo jeden výrok, alebo dokonca len jediné písmeno, musí mu preukazovať poctu, pretože tak sme to videli u Dávida, kráľa Izraelu, ktorý sa od Achitofela nenaučil viac než len obyčajné dve veci a napriek tomu ho nazýval svojim učiteľom, svojim druhom a svojim priateľom, lebo je povedané (Ž 55.14): "Si to však Ty , človek ako ja, môj druh a priateľ." A to nás vedie k úsudku " ľahšie od jednoduchšieho k zložitejšiemu": keď Dávid, kráľ Izraelu, ktorý sa od Achitofela naučil len dve veci, ho už nazýval svojim učiteľom, svojim druhom a svojim priateľom, potom tým skôr ten, kto sa naučil od svojho druha celú jednu kapitolu, alebo jednu halachu, alebo jeden verš, alebo jeden výrok, alebo dokonca len jediné písmeno, mu musí preukazovať úctu! Avšak pocta nie je nič iného než sama Tóra, lebo je povedané (Prísl. 3.35): "Pocta pripadne múdrym za dedičstvo". A (prísl. 28.10): "dokonalí zdedia dobré". A dobré neznamená nič iné než Tóru, lebo je povedané (Prísl. 4.2): "Veď som vám dal dobré učenie, neopúšťajte moju Tóru."
4/ Toto je cesta Tóry: Jedávaj skyvu chleba so soľou, pi vodu odmeranú, líhaj na zemi, ži v utrpení, ale usilovne sa zaoberaj Tórou. Keď budeš takto jednať, "budeš šťastný a bude ti dobre" (Ž 128.2). "Budeš šťastný"  na tomto svete a "bude ti dobre" na svete budúcom.
5/ Nevyžaduj pre seba pocty a nedychti po sláve. Nech tvoje činy prevažujú nad tvojim štúdiom, nebaž po stole kráľov, pretože tvoj stôl je bohatší než ich stôl a tvoja koruna významnejšia než ich koruna. A pán nad tvojimi činmi je verný, obdržíš od neho mzdu za svoje konanie.
6/ Tóra je väčšia než úrad kňažský i než hodnosť kráľovská. Pretože k získaniu hodnosti kráľovskej vedie tridsať stupňov, ku kňažstvu dvadsaťštyri, avšak k Tóre vedie štyridsaťsedem stupňov a to: štúdium, pozorné počúvanie, stále opakovanie, správne pochopenie, hlboké porozumenie, bázeň, bohabojnosť, skromnosť, radosť, čistota, služba múdrym, starosltivosť priateľov, premýšľanie s žiakmi, vyrovnanosť mysle, znalosť Písma, znalosť Mišny, obmedzovanie obchodu, obmedzovanie svetského konania, obmedzovanie rozkoší, obmedzovanie spánku, obmedzovanie hovorenia, obmedzovanie neviazanej zábavy, zhovievavosť, dobrota srdca, dôvera v múdrych, znášanie útrap. Získa ju ten, kto pozná svoje medze, kto je spokojný so svojim údelom, kto ohradzuje svoje výroky plotom, kto sa nevychvaľuje, kto je milovaný, miluje Boha, miluje ľudí, miluje spravoddlivé činy, miluje priame jednanie, znáša s radosťou výtky, vzďaľuje sa poctám, kto si ani v duchu nezakladá na svojej učenosti, kto sa neteší vynášaním rozsudkov, kto nesie jho so svojim druhom, posudzuje ho z jeho lepšej stránky, vedie ho k pravde, vedie ho k mieru, jeho štúdium je vyrovnané, pýta sa a odpovedá, načúva a pridáva, učí sa tým, že učí, učí sa tým, že koná, napomáha svojmu učiteľovi k múdrosti, a je presný v tom, čo vypočul a prednáša výrok toho, kto ho povedal.  Učil si sa predsa, že ten, kto prednáša výrok menom toho, kto ho vyslovil, prináša spásu tomuto svetu, lebo je povedané (Est 2.22): "A Ester to povedala Mordechajovým menom kráľovi."
7/ Veľká je Tóra, lebo dáva život tým, ktorí ju konajú na tomto svete i na svete budúcom, pretože je povedané (Prísl. 4.22): "Lebo životom sú pre tých, ktorí ich nachádzajú a uzdravenie pre celé ich telo." (Prísl. 4.22): A Písmo hovorí (prísl 3.8): "Bude uzdravením pre tvoje telo a osviežením pre tvoje kosti" A ďalej Písmo hovorí (Prísl 3.18): Stromom života je tým, ktorí sa jej pridržujú, blaho tým, ktorí sa o ňu opierajú." A ďalej Písmo hovorí: (Prísl 1.9): "Budú ti pôvabným vencom na hlave a náhrdelníkom na tvojom hrdle." A ďalej Písmo hovorí (Ptísl 4.9) : "Položí ti na hlavu pôvabný veniec, ozdobnú korunu Ti pridá"  A ďalej Písmo hovorí (Prísl 9.11): "Lebo skrze mňa sa rozhojnia tvoje dni, pribudnú roky tvojho života." A ďalej Písmo hovorí (Prísl. 3.16): "V jej pravici je dlhovekosť, v jej ľavici bohatstvo a česť." A Písmo ďalej hovorí (Prísl 3.2): "Predlžujú ti dni a roky života a pridajú ti pokoj".
8/ Rabi Šim´on ben Jehuda povedal menom rabiho Šim´ona ben Jochaja: Krása, sila, bohatstvo, česť, múdrosť, staroba, šediny a synovia, to je ozdoba spravodlivých a ozdoba sveta, lebo je povedané (Prísl. 16.31): "Šediny sú ozdobnou korunou, možno ju nájsť na ceste spravodlivosti". A ďalej Písmo hovorí (Prísl 20.29): Ozdobou mladíkov je ich sila, dôstojnosťou starcov, sú ich šediny." A ďalej Písmo hovorí (Prísl 14.24): "Korunou múdrych je ich bohatstvo." A ďalej Písmo hovorí (Prísl.17.6): "Korunou starcov sú vnuci, ozdobou synov otcovia." A ďalej Písmo hovorí (IZ 24.23): "Začervená sa mesiac a zahambí sa slnko, lebo Boh zástupov nebeských panuje  na hore Sijon a v Jeruzaleme pred  svojimi starcami v sláve." Rabi Šim´on ben Menasja povedal: Týchto sedem vlastností, ktoré učenci prisúdili spravodlivým, všetky mal rabi a jeho ynovia.
9/ Rabi Jose ben Kisma povedal: Raz som sa prechádzal po ceste a stretol ma nejaký človek. Pozdravil ma a ja som mu na pozdrav odpovedal.  Povedal mi: Z akého mesta si?  Odpovedal som. Z veľkého mesta mudrcov a znalcov Tóry. Povedal: Rabi, nechcel by si bývať s nami v našom meste?  Dal by som ti tisíc krát tisíc dinárov  a vzácne kamene a perly. Povedal som mu. Keby si mi dal všetko striebro a zlato,drahé kamene a perly, ktoré sú na svete, nežil by som inde, ako na mieste Tóry. A tak to tiž napísal Dávid, kráľ izraelský, v knihe žalmov (119.72): "Tóra z tvojich úst je mi drahšia, než tisíc hrivien zlata a striebra." Avšak nie len to, lebo v hodine odchodu človeka z tohto sveta, ho nesprevádza ani striebro, ani zlato, ani vzácne kamene a perly, ale len Tóra a dobré skutky, lebo je povedané (Prísl 6.22): "Keď pôjdeš , povedie ťa, keď budeš ležať, bude ťa strážiť a keď sa zobudíš, bude s tebou hovoriť. " "Keď pôjdeš, povedie ťa" – na tomto svete; "keď budeš ležať, bude ťa strážiť" – v hrobe; "keď sa zobudíš, bude s tebou hovoriť" – vo svete budúcom.
A písmo hovorí (Ag 2.8): "Moje je striebro, moje je zlato, je výrok Boha zástupov."
10/ Päť výtvorov vlastní svätý, buď pochválený, vo svojom svete a to: Tóru – jedno vlastníctvo, nebesá a zem – jedno vlastníctvo, Avraháma – jedno vlastníctvo, Izrael – jedno vlastníctvo, chrám – jedno vlastníctvo.
"Tóru" – z čoho tak usudzujeme? Je napísané (Prísl 8.22): "Pán ma vlastnil na začiatku svojej cesty, ako prvý zo svojich činov odvekov."
"Nebesá a zem" – z čoho tak usudzujeme? Je napísané (Iz 66.1): "Toto hovorí Boh: mojim trónom sú nebesá a podnožou mojich nôh zem".Kde je ten dom, ktorý mi chcete vybudovať? Kde je miesto môjho odpočinutia?
A ďalej Písmo hovorí (Ž 104.24): "Aké mnohé sú tvoje diela, Bože! Všetky si učinil múdro, zem je plná tvojho vlastníctva."
"Avrahama" – z čoho tak usudzujeme? Je napísané (1M 14.19): Požehnal mu a povedal: Požehnaný buď Avraham Bohu najvyššiemu, stvoriteľovi nebies a zeme."
"Izrael" – z čoho tak usudzujeme? Lebo je napísané (2M 15.16): "Dokiaľ Bože, neprejde tvoj ľud, dokiaľ neprejde tvoj ľud, ktorý si si získal." A ďalej Písmo hovorí (Ž 16.3): "Svätým, ktorí sú v tejto zemi a vznešeným ,ktorých som si obľúbil nadovšetko."
"Chrám" – z čoho tak usudzujeme? Lebo je napísané (2M 15.17): "Sídlo k svojmu prebývaniu vytvoril si, Bože, svätyňu, Pane, tvoje ruky prichystali." A ďalej Písmo hovorí (Ž 78.54): "Priviedol ich až k územiu svojej svätyne, na túto horu, ktorú stvorila jeho pravica."
11/ Všetko, čo stvoril Svätý, nech je pochválený, vo svojom svete, stvoril len ku svojej sláve, lebo je povedané (Iz 43.7): "Všetko, čo sa nazýva mojim menom, čo som stvoril k svojej sláve, to som vytvoril a to som učinil." A ďalej Písmo hovorí (2M 15.18): "Boh panuje naveky a navždy".
 
Rabi Chananja ben Akašja povedal: Svätý, nech je pochválený, chcel preukázať priazeň Izraelu a preto mu dal tak veľa zákonov a príkazov, lebo je povedané (Iz 42.21): Pre vlastnú spravodlivosť sa Bohu zaľúbilo dodať Tóre veľkosť a silu."
 
KOMENTÁR
 
– svet bol stvorený len kvôli Tóre (Midraš Berešit Raba 1): "…kvôli Tóre Stvoril svet, ktorá je nazývaná "rešit".
 To isté hovorí Kniha Prísloví (8.22): "…Boh ma vlastnil ako počiatok "rešit" svojej cesty".  Preto sa prvý verš 1M namiesto "Berešit bara elohim et ha-šamajim ve et ha-arec" (Na počiatku stvoril Boh nebesá a zem), číta ako "Be rešit bara…" (V počiatku/pre počiatok stvoril Boh  nebesá a zem).
– Bat kol = hlas Boží. Niekedy býva tiež prekladaný termínom "ozvena".
Podľa Tosafot Jom Tov (Jevamot 16.6) je Bat kol, hlas stvorený Bohom, ktorý je možné počuť odvtedy ako skončilo obdobie prorokov a ktorým Boh prehovára k bohabojným, aby im prezradil niektoré tajomstvá.
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: