PIRKEJ AVOT – kap. 5

PIRKEJ AVOT
KAPITOLA 5
 
Celý Izrael má podiel na budúcom svete, pretože je povedané (Iz 60.21): "A ľud Tvoj, všetci sú spravodliví, naveky obdržia do vlastníctva zem, oni sú výhonok môjho siatia, dielo mojich rúk k mojej oslave."
 
1/ Desiatimi výrokmi bol stvorený svet. Aké ponaučenie z toho vyplýva? Vari nemohol byť stvorený len jedným výrokom? Stalo a to, aby boli potrestaní bezbožníci, ktorí ničia svet stvorený desiatimi výrokmi a aby obdržali dobrú odmenu spravodliví, ktorí udržujú svet stvorený desiatimi výrokmi.
2/ Desať pokolení je od Adama k Noemu, aby bolo zjavené, aká veľká je Jeho zhovievavosť, pretože všetky tieto pokolenia v Ňom vzbudzovali hnev, až na ne nakoniec priviedol vody potopy.
3/ Desať pokolení je od Noeho k Avrahámovi, aby hlásali aká veľká je Jeho zhovievavosť, lebo všetky tieto pokolenia v Ňom vzbudzovali hnev, až nakoniec prišiel náš praotec Avraham a prijal mzdu všetkých.
4/ Desiatim skúškam bol podrobený náš praotec Avrahám, mier s ním, a vo všetkých obstál, aby bolo zjavené, aká veľká je láska našeho otca Avraháma, mier s ním.
5/ Desať zázrakov sa udialo našim praotcom v Egypte a desať na mori.
6/ Desať rán zoslal Svätý, nech je pochválený, na Egypťanov v Egypte a desať na mori.
7/ Desiatim skúškam podrobili naši praotcovia Svätého, nech je pochválený, na púšti, lebo je povedané (4M 14.22): "A skúšali ma už desať krát, ale môjho hlasu nepočúvli."
8/ Desať zázrakov sa udialo našim predkom v Chráme: Nikdy nepotratila žena kvôli zápachu mäsa obeti, nikdy nezosmradlo mäso obeti, nikdy sa žiadna mucha neukázala na mieste porážky, nikdy sa veľkňazovi neprihodila nočná príhoda v Deň Zmierenia, nikdy dážď neuhasil horiacu hranicu, nikdy neodvanul vietor stĺp dymu, nikdy nebola nájdená vada na omere, na dvoch pšeničných bochníkoch a na predkladaných chleboch, aj keď stáli natlačení, mali dosť miesta na klaňanie, nikdy ani had ani škorpión neuškodil v Jeruzaleme a nikdy si nepovedali: nemôžem prenocovať v Jeruzaleme, lebo nie je dosť  miesta.
9/ Desať vecí bolo stvorených za súmraku v predvečer soboty, a to: Ústa zeme, ústa studni, ústa oslice, dúha, mana, palica, šamir, tvary písma, písmo dosiek zákona a dosky zákona. A niektorí dodávajú: tiež škodliví duchovia, hrob Mošeho a baran našeho otca Avraháma. A niektorí hovoria: Tiež kliešte zhotovené kliešťami.
10/ Sedem vecí platí o zmätenom a sedem o múdrom. Múdry nehovorí pred tým, kto ho predčí múdrosťou, neskáče svojmu druhovi do reči, neponáhľa sa s odpoveďou, pýta sa k veci a vhodne odpovedá a hovorí najprv o prvom a naposledy o poslednom. A uznva pravdu. Opak platí o zmätenom.
11/ Sedem druhov trestov postihuje svet za sedem ťažkých hriechov: Jedni odvádzajú desiatok a druhí neodvádzajú desiatok- prichádza hlad spôsobený suchom, jedni hladujú, druhí sú sýti; rozhodli sa neodvádzať desiatok – nastane hlad spôsobený suchom a zmätkom; rozhodli sa neoddelovať chalu – nastane ničivý hlad. Mor prichádza na svet – pre smrteľné hriechy vymenované v Tóre, ktoré neboli odovzdané súdu,  a tiež kvôli plodom siedmeho roku. Meč prichádza na svet, kvôli meškaniu rozsudku a kvôli prekrucovaniu práva a kvôli tým, čo neučia Tóru ako je treba. Divoká zver prichádza na svet pre zbytočnú prísahu a kvôli znesveteniu Božieho Mena. Vyhnanstvo prichádza na svet kvôli modloslužobníkom za smilstvo, za prelievanie krvi a za porušenie odpočinku zeme.
12/ V štyroch obdobiach šíri sa mor: V štvrtom roku, v siedmom roku, na sklonku siedmeho roka a rok čo rok na konci sviatku Sukkot. V štvrtom roku, kvôli desiatku z tretieho roku určeného pre chudobných, v siedmom roku kvôli desiatku pre chudobných zo šiesteho roku a na sklonku siedmeho roku kvôli plodom siedmeho roku, a každého roku na konci sviatku Sukkot, z toho dôvodu, že chudobným neboli ponechané paberky.
13/ Štyri sú typy ľudí: Ten, ktorý hovorí: čo je moje, je moje a čo je tvoje je tvoje, to je povaha prostredná, ale niektorí hovoria, že je to povaha Sodomských.
Moje je tvoje a tvoje je moje – nevzdelanec.
Moje je tvojej e tvoje je tvoje – zbožný.
Moje je moje e tvoje je moje – bezbožný.
14/ Štyri sú typy pováh: Ľahko sa rozhenvá a ľahko sa udobrí. Ztrata je väačšia než zisk. Ťažko sa rozhenvá a ťažko sa udobrí. Zisk je väačší ako strata. ŤAžko sa rozhnevá a ľahko sa udobrí. To je zbožný. Ľahko sa rozhnevá a ťažko sa udobrí. To je bezbožný.
15/ Štyri sú typy žiakov: Ľahko získa a ľahko stratí. Strata je väčšia než zisk.
Ťažko získa a ťažko stratí . Zisk je väčší ako strata.
Ľahko získa a ťažko stratí. To je dobrý údel.
Ťažko získa a ľahko stratí. To je zlý údel.
16/ Štyri sú typy tých, ktorí dávajú almužnu.
 Chce dávať, ale nechce, aby dávali iní. Nepraje ostatným.
 Aby dávali iní, ale on nie. Nepraje sám sebe.
 Aby dal on i ostatní – zbožný.
Aby nedal ani on ani druhí – bezbožný.
17/ Štyri sú typy tých, ktorí chodia do učebne:
Špongia a lievik, sito a rešeto.
 Špongia – ten, ktorý všetko vsiakne.
Lievik – ten, ktorý na jednej strane prijíma a na druhej vypúšťa.
Sito – prepúšťa víno, ale zachytáva kvasinky.
Rešeto – ten, ktorý prepúšťa múčny prach, ale zadržuje dobrú múku.
19/ Každá láska, ktorá je na niečom závislá, pominie s tým, na čom je závislá, ale tá láska, ktorá na ničom nezávisí, nepomíja nikdy. Čo je to za lásku, ktorá je na niečom závislá? To je láska Amnona k Tamar. A tá, ktorá nie je na ničom závislá? To je láska Dávida k Jonatánovi.
20/ Ten spor, ktorý je vedený v mene nebies, bude mať trvalý význam, avšak ten spor, ktorý nie je vedený v mene nebies, skončí bez účinku. Čo je to za spor, ktorý bol vedený v mene nebies? To je spor medzi Hilelom a Šamajom. A ten, ktorý nebol vedený v menen nebies?  To je spor Koracha a celej jeho skupiny.
21/ Ten, kto očisťuje mnohých, neprivodí hriech, ale ten kto zvádza k hriechu mnohých, nestačí učiniť pokánie. Moše bol dokonalý a očistil mnohých, preto ho zdobia zásluhy mnohých, lebo je povedané (5M 33.21): "Vykonal Božiu spravodlivosť a Jeho súdy voči Izraelu."
Jarov´am zhrešil a mnohých zviedol k hriechu, preto na ňom lpí hriech mnohých, lebo je povedané (1Kr 15.30): "To pre Jarov´amove hriechy, ktorých sa dopúšťal a ktorými zviedol k hriechu Izrael."
22/ Ten, kto má nasledujúce tri vlastnosti, patrí k žiakom nášho praotca Avrahama a ten, kto má tri iné, náleží k žiakom bezbožného Bil´ama. Dobré oko, nevypínavý duch a pokorná duša – tie patria žiakom našeho praotca Avrahama. Zlé oko, vypínavý duch a neskromná duša, tie patria žiakom bezbožného Bil´ama. Aký je rozdiel medzi žiakmi našeho praotca Avrahama a medzi žiakmi bezbožného Bil´ama? Žiaci našeho praotca Avrahama jedia plody na tomto svete a majú dedičný podiel na budúcom svete, lebo je povedané (Prísl. 8.21): "Aby obdržali dedičstvo tí, ktorí ma milujú, ja naplním ich pokladnice." Avšak dedičstvo žiakov bezbožného Bil´ama bude gehena a prepadnú sa do jamy skazy, lebo je povedané (Ž 55.24): "Ty ich, Bože, zrazíš do jamy skazy. Tých, kto prelievajú krv a všetko stavajú na lsti, nedožijú sa ani polovice svojich dní. Ja však dúfam v Teba."
23/ Jehuda ben Tejma povedal: Buď silný ako lepard a ľahký ako orol, rýchly ako jeleň a statočný ako lev, keď plníš vôľu svojho otca na nebesiach."
24/ Hovoril: Smelý do geheny a nesmelý do záhrady Eden. Buď vôľa Tvoja, Bože náš, Bože našich predkov, aby bol znova vybudovaný Chrám, skoro, ešte za našich dní a daj nám podiel na svojej Tóre.
25/ Hovoril: Päťročný k Písmu, desaťročný k Mišne, trinásťročný k príkazom, pätnásťročný k Talmudu, osemnásťročný k chupe, dvadsaťročný k zháňaniu, tridsaťročný k zdatnosti, štyridsaťročný k chápaniu, päťdesiatročný k rade, šesťdesiatročný k starobe, sedemdesiatročný k šedinám, osemdesiatročný k sile, deväťdesiatročný k zohnutiu, storočný ako by už zomrel, odišiel a zmizol z tohoto sveta.
26/ Ben Bag Bag povedal: Obracaj ju sem a tam, lebo všetko je v nej, s ňou prehliadneš, zostarni s ňou a zchradni s ňou a neodchýľ sa od nej, lebo niet nič lepšieho okrem nej.
27/ Ben He He povedal: Aká námaha, taká mzda.
 
 
Rabi Chananja ben Akašja povedal: Svätý, buď pochválený, chcel preukázať priazeň Izraelu a preto mu dal tak veľa zákonov a príkazov, lebo je povedané: Pre vlastnú spravodlivosť sa Bohu zaľúbilo dodať Tóre veľkosť a silu".
 
KOMENTÁR
 
– 10 vecí stvorených v predvečer soboty:
A/ ústa zeme – ktoré pohltili Koracha (4M 16.32)
B/ ústa studni – čo dala vodu pre izraelitov na púšti (2M17.6)
C/ ústa oslice – myslí sa tým Bileámova oslica (4M 22.28)
D/ dúha – tá po potope (1M 9.13- 16)
E/ mana – (2M 16.15)
F/ palica – Mojžišova (2M4.17)
G/ šamir – drahokam, ktorým sa rezali kvádre pre stavbu Chrámu a kamene do veľkňazovho náprsníku (chešen) a náramenníku (efod) (2M 25.7; Sota 48b)
H/ tvary písma (ha-ktav) – ktorými bolo vyryté Desatoro. Posľa Rambama sa tým myslí text Tóry.
I/ písmo Dosiek Zákona (ha-michtav) – podľa Bertimora sa dalo čítať z oboch strán. Podľa Rambama sú to tvary písmen, ktorými bola napísaná Tóra.
J/ dosky Zákona – prvé dosky, ktoré Moše v rozčúlení nad zhotovením zlatého teľaťa, rozbil (2M 32.16). Podľa Avot de-rabi Natan boli napísané po šiestom dni stvorenia. Tie druhé, ktoré dostal Moše po rozbití prvých, boli vytesané už samotným Mošem (2M 34.1)
K/ škodliví duchovia – tzv. "šedim" a duchovia stvorenia
L/ hrob Mošeho – (5M 34.5) dodnes nie je známy, aby nebol uctievaný a Izrael tým nezišiel z cesty. Napriek tomu, v Tóre je jeho miesto naznačené: v údolí moábskom naproti Bét-peóru
M/ baran praotca Avrahama – ten, čo sa zachytil v kroví a zastúpil v obeti Jicchaka (1M 22.13)
N/ kliešte zhotovené kliešťami – a to preto, že žiadne kliešte nemožno vyrobiť bez toho, aby ich pri výrobe nedržali iné kliešte (Pesachim 54a)
– oddeľovanie chaly – micva o oddeľovaní chaly z kysnutého cesta pri pečení barchesu. Podľa  4M 156.20 sa pôvodne pred pečením oddelí od cesta 1/24 cesta a tá sa samostatne spáli, ako obeť určená pre kňazov v chráme. Dnes je jej oddeľovanie a pálenie symbolickou spomienkou.
 
 
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: