PIRKEJ AVOT kap.4

PIRKEJ AVOT
KAPITOLA 4
 
Celý Izrael má podiel na budúcom svete, pretože je povedané (Iz 60.21): "A ľud Tvoj, všetci sú spravodliví, naveky obdržia do vlastníctva zem, oni sú vyhonok môjho siatia, dielo mojich rúk k mojej oslave."
 
1/ Ben Zoma povedal: Kto je múdry? Ten, kto sa učí od každého človeka, pretože je povedané (Ž 119.99): "Od všetkých, ktorí ma poučovali, som získal poznanie."
Kto je statočný?  Ten, kto ovláda svoj pud, pretože je povedané (Prísl 16.32): "Lepší je zhovievavý ako hrdina a ten, kto ovláda seba, je nad dobyvateľmi mesta."
Kto je bohatý? Ten, kto sa teší zo svojho údelu, lebo je povedané (Ž 128.2): "Keď budeš požívať plody svojej práce, budeš šťastný a bude ti dobre."
 "Budeš šťastný" – na tomto svete, "bude ti dobre" – vo svete budúcom.
Kto je ctený? Ten, kto ctí iných, lebo je povedané (1S 2.30): Tých, čo ma ctia, budem ctiť, ale tých, čo mnou pohŕdajú, budú zľahčení."
2/ Ben Azaj povedal: Ponáhľaj sa splniť ľahký príkaz rovnako  tak, ako obtiažny a utekaj pred hriechom, pretože za príkazom nasleduje ďaľší príkaz a za hriechom ďaľší hriech a mzdou za príkaz je príkaz a mzdou za hriech je hriech.
 3/ Hovoril: Nikým neopovrhuj a nič nepodceňuj, pretože nie je človeka, ktorého doba by neprišla a nie je veci, ktorá by nebola niekedy potrebná.
4/Rabi Levitas Javne povedal: Buď veľmi pokorného ducha, lebo budúcnosť smrteľníka je hniloba.
5/ Rabi Jochanan ben Broka povedal: Ten, kto v skrytosti znesvecuje meno Božie, toho stihne verejný trest, či už sa to stalo neúmyselne, alebo so zlým úmyslom.
6/ Jeho syn rabi Jišma´el povedal: Tomu, kto sa učí, aby učil, bude umožnené učiť sa a učiť druhých.  A tomu, kto sa učí, aby konal, bude umožnené učiť sa, učiť, zachovávať a konať.
7/ Rabi Cadok povedal: Nevyhýbaj sa obci a nesprávaj sa ako obhajcovia a nečiň z nej korunu, aby si si ju vyvyšoval, ale ani motyku, aby si s ňou kopal. A to isté povedal Hilel: Ten, kto by používal korunu, zomrie. A z toho plynie pre teba poučenie, že ten, kto takto zneužíva slová Tóry, berie zo sveta svoj život.
8/ Rabi Jose povedal: Toho, kto má v úcte Tóru, vážia si aj ľudia, ale ten kto znesvecuje Tóru, bude ľuďmi znevážený.
9/ Jeho syn rabi Jišma´el povedal: Ten, kto sa zdrží vynesenia rozsudku, vyhne sa nepriateľsvu, lúpeži a zbytočnej prísahe. A ten, kto sa z nadutosti hrnie do rozhodovania, je hlupák, bezbožník a nadutec.
10/ Hovoril: nerozsudzuj sám, lebo sám môže súdiť len jeden. A nehovor: príjmite môj názor! – oni sú k tomu oprávnení, nie ty.
11/ Rabi Jonatan povedal: Ten, kto sa zaoberá Tórou, keď je chudobný, bude sa ňou zaoberať aj keď zbohatne. Ale ten, kto zanedbáva Tóru ako bohatý, bude ju zanedbávať aj ako chudobný.
12/ Rabi Me´ir povedal: Snaž sa zaoberať čo najmenej všednou činnosťou, ale zaoberaj sa Tórou. A ku každému sa chovaj s pokorou. A ak si zanedbával Tóru, bude proti tebe stáť veľa ničotného. Ale ak sa budeš Tórou zaoberať usilovne, potom má pre teba pripravenú veľkú odmenu.
13/ Rabi Eli´ezer ben Ja´akov povedal: Ten, kto splní jeden príkaz, získa si jedného obhajcu a ten, kto sa dopustí jedného hriechu, získa si jedného žalobcu.  Pokánie a dobré skutky sú zaštitou pred trestom Božím.
14/ Rabi Jochanan ha-Sandlar povedal: To zhromaždenie, ktoré sa koná v mene Božom, bude mať trvalý význam, ale to, ktoré nie je konané v mene Božom, skončí bez účinku.
15/ Rabi El´azar ben Šamu´a povedal: Maj k svojmu žiakovi väčšiu úctu než sám k sebe a úcta k svojmu druhovi, nech je ako bázeň pred svojim učiteľom, nech je ako bázeň pred nebesami.
16/ Rabi Jehuda povedal: Buď pozorný, keď študuješ, pretože každý omyl v štúdiu je ako zlý úmysel.
17/ Rabi Šim´on povedal: Existujú tri koruny: koruna Tóry, koruna kňažstva a koruna vlády, ale koruna dobrej povesti je nad všetkým.
18/ Rabi Nehoraj povedal: Buď vyhnancom namiesto Tóry a nehovor, že Tóra príde za tebou a že len tvoji druhovia ju môžu pre teba zachovať. A nespoliehaj sa na svoje chápanie.
19/ Rabi Janaj povedal: Nemáme žiadne vysvetlenie pre bezstarostný život bezbožníkov, ani pre utrpenie spravodlivých.
20/ Rabi Matitja ben Chereš povedal:  Každého pozdrav prvý a buď chvostom levov a nie hlavou líšiek.
21/ Rabi Ja´akov povedal: Tento svet sa podobá predsieni Budúceho sveta, priprav sa v nej, aby si mohol vstúpiť do paláca.
22/ Hovoril: Jediná chvíľa pokánia a dobrých skutkov na tomto svete je cennejšia než celý život vo svete budúcom. A jediná chvíľa radosti vo svete budúcom je vzácnejšia  než celý život na tomto svete.
23/ Rabi Šim´on ben El´azar povedal: Nepokúšaj sa ukľudniť svojho druha, keď je rozčúlený a nesnaž sa ho utešiť vo chvíli, keď jeho blízky leží pred ním mŕtvy a neklaď mu otázky vo chvíli, keď skladá sľub  a nesnaž sa s ním stretnúť  v okamžiku, keď zchybil.
24/ Šmu´el ha-Katan povedal: neraduj sa z pádu svojho nepriateľa, a keď pochybí, nech sa neraduje tvoje srdce, lebo Boh to uvidí a bude to zlé v jeho očiach a odvráti od neho svoj hnev (Prísl 24.17).
25/ Eliša ben Avuja povedal: Čomu sa podobá ten, kto sa učí ako dieťa? Atramentu, ktorým je popísaný nový papier.
A čomu je podobný ten, kto sa učí ako starec? Atramentu, ktorým bol popísaný papier, z ktorého bolo odstránené už raz napísané.
26/ Rabi Jose bar Jehuda z Kfar ha-Bavli povedal: Čomu sa podobá ten, kto sa učí od mládencov? Tomu, kto je trpké hrozno a pije víno z lisu.
A čomu sa podobá ten, kto sa učí od starcov? Tomu, kto je dozreté hrozno a pije staré víno.
27/ Rabi Me´ir povedal: Nepozeraj sa na džbán, ale na to, čo je v ňom. Nový džbán môže byť plný starého vína a v starom nemusí byť ani mladé víno.
28/ Rabi El´azar ha-Kapar povedal: závisť, vášeň a ctižiadostivosť odvádzajú človeka z tohto sveta.
29/ Hovoril: Všetko, čo sa narodí, musí zomrieť, a všetko mŕtve čaká na vzkriesenie a všetko živé čaká na súd, aby sme vedeli a zvestovali a tak bolo známe, že On je Boh, On je tvorca, On je stvoriteľ, On je vševedúci, On je sudca, On je svedok, On je žalobca a On bude raz súdiť. Nech je velebený, lebo pred ním neobstojí žiadne bezprávie, zabúdanie, ani stránenie sa osobám, ani úplatkárstvo, lebo všetko je Jeho. A pamätaj, že všetko ti bude zrátané. A nedaj sa uistiť svojim zlým pudom, že sa ti še´ol stane útočiskom, lebo proti svojej vôli si bol stvorený a proti svojej vôli si sa narodil, proti svojej vôli žiješ a proti svojej vôli umieraš a proti svojej vôli budeš skladať účty pred kráľom, ktorý je kráľom kráľov, Svätý, nech je velebený.
 
Rabi Chananja ben Akašja povedal: Svätý, buď pochválený, chcel preukázať priazeň Izraelu, a preto mu dal tak veľa zákonov a príkazov, lebo je povedané (Iz 42.21): "Pre vlastnú spravodlivosť sa Bohu zaľúbil dodať Tóre veľkosť a silu." 
 
KOMENTÁR
 
– Znesvätenie Božieho Mena nie je na úver, tj. s odplatou sa nečaká, ale Boh za tento čin trestá okamžite, aby bol tento čin hneď verejne známy (Kidušin,40a).
Znesvätením Božieho Mena sa chápe verejné páchanie hriechov, tiež krivá, alebo zbytočná prísaha. Tajné a nechtiac učinené hriechy sa do tejto kategórie nezaraďujú.
 
– Múdri vysvetľujú bezstarostný život bezbožníkov a utrpenie spravodlivých, spôsobom, že bezbožník je za dobré odmeňovaný už v tomto svete (olam a-ze) a za zlé vo svete budúcom (olam ha-ba). Naopak, spravodlivých trestá za zlé skutky a omyly hneď vo svete tomto, ale s dobrými a spravodlivými skutkami je na nich pamätané vo svete budúcom (Kidušin 40b; Jb 8.7; Prísl. 14.12).
Kniha Sefer ha-Bahir však tento problém ešte viac upresňuje a úzko korešponduje so zaujímavým pohľadom rabína H.S.Kushnera, ktorý sprístupnil, po svojej veľmi ťažkej životnej skúsenosti, vo svojej knihe "Proč se zlé věci stávají dobrým lidem" (Portál, Praha 2005).
 
– Olam ha-ze = tiež Svet konania (Olam ha-ma´ase). Je v ňom možné pomocou pokánia a dobrými skutkami, dosiahnuť dokonalosť a zásluhy vo svete Budúcom. Inak, človek vo svte tomto, nemôže dosiahnuť úplnú spokojnosť, lebo ho ním sprevádzajú starosti a zlé veci.
– Olam ha-ba = je naopak Svet odplaty a duchovného uspokojenia (olam ha-gmul ve ha-bana´a ha-ruchanit). Duchovný stav človeka v ňom, je priamo úmerný jeho činom v olam ha-ze.
Naprávať (tikun) veci možno len v tomto svete. Čo nenapravíme teraz, vo svete budúcom už napraviť nestihneme.
Život v budúcom svete stojí mimo ľudské chápanie, preto si ho nemôžeme ani nijak predstaviť a to ani približne.
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: