PIRKEJ AVOT kap.2

PIRKEJ AVOT
KAPITOLA 2
 
Celý Izrael má podiel na budúcom svete, pretože je povedané (Iz 60.21): "A ľud tvoj, všetci sú spravodliví, naveky obdržia do vlastníctva zem, oni sú výhonok môjho siatia, dielo mojich rúk k mojej oslave."
 
1/Rabi povedal: Aká je správna cesta, ktorou by sa mal človek uberať? Každá, ktorá je okrasou toho, ktorý po nej kráča a ktorá ho krášli pred ľuďmi. A plň pozorne ľahký príkaz ako aj obtiažny, pretože nevieš, aká odmena za obidva prislúcha. A zvažuj újmu spôsobenú splnením príkazu v porovnaní s odmenou a odmenu za jeho porušenie v porovnaní s jeho újmou. A maj na pamäti tri veci a len tak neupadneš do hriechu: pamätaj, čo je nad tebou – oko vidiace a ucho počujúce a všetky tvoje činy sú zapisované do knihy.
2/ Raban Gamli´el III., syn rabiho Jehudy ha-Nasiho, povedal: Je vhodné spájať štúdium Tóry s prácou, pretože námaha vynaložená na oboje dáva zabudnúť na hriech. Avšak každé štúdium Tóry, ktoré nesprevádza práca, nebude mať dlhé trvanie a skončí hriechom. Všetci, ktorí usilovne riešia záležitosti obce, nech tak konajú v mene Božom, pretože zásluhy ich predkov im budú nápomocné a večne potrvá ich spravodlivosť. A čo sa vás týka, veľmi vás za to odmením, akoby ste to všetko činili sami.
3/ Buďte opatrní, keď jednáte s vrchnosťou, pretože tá si volá človeka len vtedy, keď ho potrebuje, chová sa priateľsky, keď má z neho prospech, ale neposkytne mu pomoc, keď sa ocitne v núdzi.
4/ Tiež hovorieval: Konaj Jeho vôľu tak, akoby to bola tvoja vôľa, aby aj On plnil tvoju vôľu tak, ako by to bola Jeho vôľa. Potlač svoju vôľu pred Jeho vôľou, aby aj On potlačil vôľu druhých pred tvojou vôľou.
5/ Hilel povedal: Nestráň sa obci a nedôveruj si až do dňa svojej smrti; nesúď svojho blížneho, dokiaľ sa nedostaneš do jeho situácie a nehovor, že nezrozumiteľnému výroku sa predsa len dá porozumieť. A nehovor, budem sa učiť, až budem mať viac času. Možno, že už nikdy nebudeš mať čas.
6/ Hovoril: Nevedomec nemá strach z hriechu a nevzdelanec nemôže byť zbožný. Ten, kto sa hambí, sa nič nenaučí a kto je prchký, nemôže učiť a ten, kto sa príliš venuje obchodovaniu, nezíska múdrosť. A tam, kde nie sú muži, snaž sa byť mužom.
7/ Tiež videl nejakú lebku plávajúcu na vodnej hladine. Povedal jej: Za to, že si topil, utopili teba, avšak nakoniec tí, čo ťa utopili, budú utopení.
8/ Hovoril: Kto rozmnožuje mäso, rozmnožuje červy, kto rozmnožuje majetok, rozmnožuje starosti, kto rozmnožuje ženy, rozmnožuje povery, kto rozmnožuje slúžky, rozmnožuje neresť, kto rozmnožuje sluhov, rozmnožuje krádeže. Kto však rozmnožuje Tóru, rozmnožuje život, kto rozmnožuje sedenie, rozmnožuje múdrosť, kto rozmnožuje radu, rozmnožuje pochopenie, kto rozmnožuje dobročinnosť, rozmnožuje mier. Kto získal dobré meno, ten získal pre seba. Kto si osvojil slová Tóry, ten má život v budúcom svete.
9/ Od Hilela a Šamaja prijal raban Jochanan ben Zakaj. Hovoril: I keď si veľa študoval Tóru, nechváľ sa tým, pretože k tomu si bol stvorený.
10/ Raban Jochanan ben Zakaj mal päť žiakov. Sú to: rabi Eli´ezer ben Horkenos, rabi Jehošu´a ben Chananja, rabi Josi ha-Kohen, rabi Šim´on ben Natan´el a rabi El´azar ben Arach.
11/ Uvádzal ich prednosti: Rabi Eli´ezer ben Horkenos – dobre postavená studňa, z ktorej sa nestráca ani kvapka vody. Rabi Jehošu´a ben Chananja – šťastná žena, ktorá ho porodila. Rabi Jose ha-Kohen – zbožný. Rabi Šim´on ben Netan´el – vyvarúva sa hriechu a rabi El´azar ben Arach – neustále silnejúci prameň.
12/ Hovoril: Keby na jednej miske váh boli všetci učenci Izraela a na druhej Eli´ezer ben Horkenos, prevážil by ich. Aba Ša´ul hovoril jeho menom: keby na jednej miske váh boli všetci učenci Izraela a Eli´ezer ben Horkenos s nimi a na druhej El´azar ben Arach, prevážil by ich.
13/ Povedal im: Poďte a posúďte, ktorá z ciest je vhodná k tomu, aby sa jej človek držal. Rabi Eli´ezer povedal: dobré oko.  Rabi Jehošu´a povedal: dobrý priateľ.  Rabi Jose povedal: dobrý sused. Rabi Šim´on povedal: ten, kto vidí, čo sa zrodí. Rabi El´azar povedal: dobré srdce. Povedal im: Páčia sa mi slová El´azara ben Aracha, pretože je v nich obsiahnuté všetko, čo ste povedali vy ostatní.
14/ Povedal im: Poďte a posúďte, ktorá z ciest je zlá a človek sa jej musí vyhýbať. Rabi Eli´ezer povedal: zlé oko.  Rabi Jehošu´a povedal: zlý priateľ. Rabi Jose povedal: zlý sused. Rabi Šim´on povedal: Ten, kto si požičiava a nevracia. Pretože ten, kto si požičiava od človeka, sa podobá tomu, kto si požičiava od Boha, pretože je povedané (Ž 37,21): "Hriešnik si  požičiava a nevracia, spravodlivý sa však zľutuje a dáva." Rabi El´azar povedal: zlé srdce. Povedal im: Páčia sa mi slová El´azara ben Aracha, pretože je v nich obsiahnuté všetko, čo ste povedali vy ostatní.
15/Každý z nich prehlásil tri veci. Rabi Eli´ezer povedal: Česť tvojho priateľa nech ti je tak drahá ako tvoja vlastná, nedaj sa ľahko rozhnevať a čiň pokánie deň pred svojou smrťou. Hrej sa pri ohni učencov, avšak dávaj pozor na ich uhlíky, aby si sa nepopálil, pretože ich uhryznutie je uhryznutím líšky, ich bodnutie je bodnutím škorpióna, ich syčanie je syčaním jedovatého hada a všetky ich slová sa podobajú rozžeraveným uhlíkom.
16/ Rabi Jehošu´a povedal: Zlé oko, zlý pud a nenávisť ľudí odvádza človeka z tohto sveta.
17/ Rabi Jose povedal: Majetok tvojho priateľa nech je ti drahý ako tvoj vlastný a pripravuj sa na štúdium Tóry, pretože ona nie je tvojim dedičstvom, a všetko čo konáš, čiň v mene nebies.
18/ Rabi Šim´on povedal: Buď pozorný, keď hovoríš Šema a modlitbu a keď sa modlíš, nerob to len z povinnosti, ale ako výraz prosby o milosrdenstvo a zľutovanie pred Bohom, pretože je povedané: "Lebo on je milostivý a plný zľutovania, zhovievavý a nanajvýš milosrdný, berie Ho ľútosť nad každým zlom." A nebuď hriešny ani sám pred sebou.
19/ Rabi El´azar povedal: Buď vytrvalý pri štúdiu, aby si vedel dať odpoveď neveriacim a maj neustále na pamäti, pred kým sa snažíš a kto je Pánom tvojich činov, od ktorého obdržíš mzdu za svoje konanie.
20/ Rabi Tarfon povedal: Deň je krátky a práce je veľa, robotníci sú pomalí a mzda je veľká a gazda nalieha.
21/  Hovoril: Tú prácu nemusíš dokončiť, avšak ani s ňou nesmieš podľa svojej vôle skončiť. Ak si veľa študoval Tóru, dostane sa ti veľká odmena. Pán tvojich činov je verný a obdržíš od neho mzdu za svoje konanie. A pamätaj: spravodliví obdržia svoju odmenu v budúcom svete.
 
 
Rabi Chananja ben Akašja povedal: Svätý, nech je požehnaný, chcel preukázať priazeň Izraelu a preto mu dal tak veľa zákonov a príkazov, pretože je povedané (Iz 42.21): "Pre vlastnú spravodlivosť sa Bohu zapáčilo dať Tóre veľkosť a silu."
 
 
KOMENTÁR
 
– Jehuda ha-Nasi = hlavný kompilátor Mišny, predstaviteľ tanaitov, syn rabi Šimona Gamliela II.
Kodifikoval Mišnu, ktorá bola spísaná a utvorila Halachu a Hagadu, tvoriacu dokopy Talmud. Bola to prvá kompilácia ústne tradovanej Tóry.
 
– Tóra je základom všetkého. Ňou bol stvorený svet, skrze jej štúdium človek svet udržuje a ona je odmenou. Človeku je údelom, pre jej štúdim bol stvorený. Jeho úlohou je učiť ju. Preto sú znalci Tóry vo veľkej úcte.
Tóra vedie po dobrých cestách a dobrá cesta vypovedá o ľudskom charaktere. Človek pridržiavajúci sa dobrých vlastností, si získavava ľudí. Taký človek je spokojný s tým, čo má a raduje sa zo šťastia blížneho.
 
– Tóra spolu s fyzickou prácou zapudzuje "zlý pud". A to tým, že Tóra dodáva duchovnú silu a práca unavuje telo.
 
– Pri plnení micvot by si mal byť človek vedomý toho, že odmena za plnenie zdanlivo ľahkého príkazu, môže byť omnoho väčšia, než odmena za príkaz, ktorého plnenie sa zdá byť obtiažne.
Sú príkazy, za ktorých plnenie dostaneme odmenu hneď a potom také, za ktoré dostaneme odmenu až v budúcnosti, keď bude na to vhodná doba (Hameiri).
 
– Kto pácha zlo, tomu sa zlo vráti podľa pravidla "mida ke-neged mida" = "miera proti miere". Podľa toho ako človek meria, bude totiž namerané aj jemu (BT, Suka 8b).
Zlo, ktoré činíme, nám je splácané rovnakým spôsobom. Ak teda niekoho okradneme, niekto iný okradne nás. Avšak, tí, čo nás akoby odplatou okradli, budú tiež potrestaní, lebo ľuďom nie je súdené vykonávať súd nad hriešnikmi. Môže sa to zdať ako začarovaný kruh. Možno v tom snáď vidieť náznak podobnosti s nekonečnou samsárou tibetského buddhizmu, v konečnom dôsledku, ľudskej duši je dané konečné spasenie z milosti Božej, lebo Boh súdi každého s milosťou a dobrotou. Učenie o gilgule završuje danú problematiku postupným zdokonaľovaním duše, až do štádia, kedy ona sama už zlo činiť nie je schopná. Tj. zlo si odplácame dovtedy, kým nedokážeme nezištne jeden druhému odpustiť.
 Kniha Jób (34.11) hovorí: "Podľa toho, čo človek urobí, on mu odplatí, s každým naloží podľa jeho cesty."
 
– Študovať Tóru je povinnosť.
"Kniha tohoto zákona nech sa nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj nad ňou deň i noc (Joz 1.8), lebo k tomu si bol stvorený" (Raši).
Keby Židia neboli prijali Tóru, svet by sa bol navrátil do tohu va-bohu.
Človek bol stvorený k tomu, aby sa učil a potom učil druhých (Midraš Šmuel).
Lebo kto študuje Tóru, ale neučí, podobá sa myrte na púšti, z ktorej nemá nikto potešenie (BT, Roš Hašana 23a).
 
– Láska k svetu je podstatou všetkých dobrých vlastností (rabi Eli´ezer).
 
– Každý, kto sa dá strhnúť k hnevu, aj keď je múdry, múdrosť tým stráca. A ak je prorok, stráca prorockého ducha (TB, Pesachim 66b).
Každý, kto podlieha hnevu, zabúda, čo sa naučil (TB, Nedarim22b).
 
– Nakoľko človek nepozná deň svojej smrti, mal by sa kajať nepretržite.
 
– Učenie múdrych, je ako oheň, ktorý nás zohrieva. Nesmieme sa však dotknúť uhlíkov, aby sme sa nepopálili. Rovnako tak sa nesmiemem dotknúť vážnosti múdrych.
 
– Uhryznutie líšky, bodnutie škorpióna a syčanie hada, sú tri druhy klatieb, ktoré môžu byť nad človekom vyrieknuté.
 
– Olam ha-Ba = Svet, ktorý príde. Svet Budúci. Podľa niektorých prameňov stav duše po smrti tela, podľa iných obdobie pozemskej vlády Mesiáša.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: