PIRKEJ AVOT kap.1

PIRKEJ AVOT
KAPITOLA 1
 
1/ Moše prijal Tóru na Sínaji a odovzdal ju Jošuovi, Jošua starším, starší prorokom, a proroci ju odovzdali mužom Veľkého zhromaždenia. Tí predniesli tri výroky: Súďte s rozvahou, vychovajte veľa žiakov a ohraďte Tóru plotom.
2/Šimon Spravodlivý, bol jedným z posledných členov Veľkého zhromaždenia. Hovoril: Svet spočíva na troch veciach: na Tóre, na bohoslužbe a na konaní skutkov milosrdenstva.
3/ Od Šimona Spravodlivého ju prijal Antigonos zo Socho. Hovoril: Nebuďte ako služobníci, ktorí slúžia pánovi len za plat, ale buďte ako služobníci, ktorí nečakajú na plat a cíťte bázeň pred nebesami.
4/ Od nich ju prijal Jose ben Jo´ezer z Credy a Jose ben Jochanan z Jeruzaléma. Jose ben Jó´ezer z Credy povedal: Nech sa tvoj dom stane zhromaždiskom učencov, nech ťa pokryje prach z ich nôh a ako smädný, pi ich slová.
5/ Jose ben Jochanan z Jeruzalema povedal: Nech je tvoj dom dokorán otvorený, chudobní nech sú ako tvoja rodina a neveď zbytočné reči so ženou. Toto povedal o vlastnej žene, o to viac to platí o cudzej. Preto učenci prehlásili: Každý, kto vedie zbytočné reči so ženou, spôsobí si zlo, zanedbáva pritom slová Tóry a nakoniec si vyslúži pekelný trest.
6/ Od nich to prijali Jehošu´a ben Perachja a Nitaj z Arbely. Jehošu´a ben Perachja povedal: Zadováž si učiteľa, získaj si druha a posudzuj každého z jeho lepšej stránky.
7/ Nitaj z Arbely povedal: Drž sa od zlého suseda a nespolčuj sa s bezbožníkom. A nemysli si, že sa dá vyhnúť trestu.
8/ Od nich prijali Jehuda ben Tabaj a Šim´on ben Šatach. Jehuda ben Tabaj povedal. Nesprávaj sa ako obhajcovia, a keď pred tebou budú stáť súdne strany, považuj obidve za vinné, avšak, keď budú od teba odchádzať, potom, čo prijali výrok súdu, považuj obidve za nevinné.
9/ Šim´on ben Šatach povedal: Dôkladne sa pýtaj svedkov, a dávaj si pozor na to, čo hovoríš, pretože z tvojich slov by sa mohli priučiť klamstvu.
10/ Od nich prijali Šema´ja a Avtaljon. Šema´ja povedal: Maj v obľube prácu a protiv si moc a nevyhľadávaj priateľstvo s vrchnosťou.
11/ Avtaljon povedal: Učenci, buďte opatrní na svoje slová, mohli by ste byť vinní trestom vyhnanstva a sami byť vyhnaní do miesta zlej vody. A žiaci, ktorí vás budú nasledovať, by sa mohli napiť a zomrieť. A tým by bolo znesvätené Meno Božie.
12/ Od nich prijali Hilel a Šamaj. Hilel povedal: Buď jedným zo žiakov Aharona, miluj mier a usiluj oň, maj ľudí v láske a privádzaj ich k Tóre.
13/Tiež hovorieval: Ten, kto sa snaží presláviť svoje meno, ztráca ho a ten, ktorý nepridáva, uberá a ten, kto sa neučí, zaslúži smrť. A ten, kto by používal "korunu" zomrie.
14/ A tiež hovorieval: Ak nie som pre seba, kto je pre mňa? A keď som len kvôli sebe, kto som? A ak nie teraz, kedy?
15/ Šamaj povedal: Tóru študuj pravidelne, menej hovor a viac konaj a každého prijímaj s prívetivou tvárou.
16/ Raban Gamli´el povedal: Zožeň si učiteľa a zbav sa tak pochabostí. A neodvádzaj príliš často desiatok len podľa odhadu.
17/ Jeho syn Šim´on povedal: Počas všetkých svojich dní som vyrastal medzi učencami a nenašiel som pre človeka nič lepšieho, ako mlčanie. Dôležitejšie než skúmanie je konanie a ten, kto príliš veľa rozpráva, spôsobuje hriech.
18/ Raban Šim´on ben Gamli´el povedal: Svet existuje vďaka trom veciam: pravde, súdu a mieru, pretože je povedané (Zachariáš 8.16): Vynášajte vo svojich bránach pravdu a pokojný súd".
 
Rabi Chananjaben Akašja povedal: Svätý, buď pochváulený, chcel preukázať priazeň Izraelu a preto mu dal tak veľa zákonov a príkazov, pretože je povedané (Iz 42.21): "Pre vlastnú spravodlivosť sa Bohu zapáčilo dodať Tóre veľkosť a silu."
 
KOMENTÁR:
-Podľa toho, že sa slovo Tóra nachádza v plurále (ha-Torot) tradícia usudzuje, že boli na hore Sinaj prijaté dve Tóry – ústna a písaná
 
– pod "staršími" sa rozumejú "Sudcovia" (Sd 3.7-11)
 – Sanhedrin (sanhedrin gdola) bol najvyšší židovský súd (bejt din), sídliaci v Jeruzaleme, ktorý pôsobil na území Izraela v čase rímskej nadvlády. Skladal sa zo 70 sudcov, čiže starších, predsedu (nasi=knieža) a podpredsedu (av bejt din=otec súdu /Miš.Sanh.1.6; Chag. 2.2/).
Sanhedrin vyhlasoval zákony, riešil halachické záležitosti, ale aj národné veci. Zasadal každý deň od rána do popoludnia. Nikdy nie po západe slnka, ani na šabat, či sviatky. Každý jej člen musel mať smichu.  
V ostatných mestách zasadal Sanhedrin ktana, pozostávajúci z 23 členov. V jeho právomoci bolo udeľovať pokuty i vynášať štyri druhy hrdelných trestov (ukameňovanie, upálenie, sťatie mečom a uškrtenie obesením) za prečiny cudzoložstva, modloslužobníctva, vraždy a znesvetenia šabatu. Avšak vykonávané bývali len veľmi zriedka. Ak Sanhedrin vykonal takýto trest čo i len raz za 70 rokov, už bol nazývaný ako "vražedný".
 
– obdobie prorokov začína prorokom Samuelom a končí Malachiášom. Ten spolu s Chagajom a Zacharjom patrili k členom Veľkého Sanhedrinu (obdobie 2.Chrámu).
K prorockým knihám sa radí ale aj Jozue a knihy Kráľovské a teda tam spadá aj toto obdobie.
 
– Ohradenie Tóry plotom znamená "neprekračovať zákony Tóry" a teda, de facto chrániť jej dodržiavanie. Termín sa vysvetľuje dvomi spôsobmi.
1/ "Budete zachovávať to, čo máte odo mňa prikázané zachovávať." Podľa výkladu učencov: postavte stráž (v hebrejčine je slovo "strážiť" to isté ako "dodržiavať", podobne ako v češtine "střežit" – hebr. "šamar"). Strážiť, značí to, že Bejt Din má za úlohu postaviť nariadenia tak, aby ich človek nemohol prekročiť, tj. nedodržať. Ide o "din Tóra" – právo stanovené Tórou.
2/ "Ohraď plotom svoje slová, tak ako aj Hospodin ohradil svoje slová plotom" (Avot de-rabi Natan).
 
– Tri veci, vďaka ktorým stojí svet a stále vďaka nim trvá, je Tóra, bohoslužba a konanie dobrých skutkov. Človek vlastne pokračuje v Božom konaní a prispieva tým k náprave sveta. Opak týchto troch vecí, vedie k uničeniu sveta.
Gamliel učil, že pod existenciou sveta, treba chápať ľudskú spoločnosť, založenú na pravde, súde a mieri. Ich protiklady by zničili ľudí navzájom.
 
– Boh je niekedy nazývaný termínom "nebesá". Preto "mať v bázni nebesá", znamená to isté, ako mať v bázni Boha" .
Láska k Bohu nás vedie k plneniu pozitívnych prikázaní (micvot ase) a bázeň pred Bohom zas k plneniu negatívnych príkazov (micvot lo-ta´ase) a tým je avoda (služba k Bohu) úplná.
 
– Človek by mal mať 1/ učiteľa, ktorý by ho učil Tóre a privádzal ho k správnemu mysleniu
2/ verného druha, čo ho povzbudzuje v štúdiu Tóry a je mu pomocou v živote
3/ dobrý vzťah ku všetkým ľuďom a nsmie byť podozrievavý.
To je záruka, že nikdy neostane osamelý.
 
– Človek sa má stále báť Boha, lebo "…Hospodinova ruka nie je krátka na spasenie" (Iz 59.1) a trestu sa nedá vyhnúť nikdy.
– Duša je svetlo od Boha.
Moje svetlo (Tóra) je v tvojej ruke a tvoje svetlo (duša)  je v mojich rukách. Keď budeš strážiť moje, ja budem strážiť tvoje. A keď ty zhasneš moje, ja zhasnem tvoje.
 
– Náprava (tikun) človeka, je v jeho rukách. Pokiaľ sa človek stará len o seba a nie aj o svojho blížneho, stráca svoju hodnotu. Človek nie je pánom času a preto každý okamih bez zjavného úžitku, predstavuje v jeho živote veľkú stratu.
 
"Ak sa nestarám o svoju nápravu, kto sa teda postará? Ak sa starám o svoju nápravu, ale nestarám sa o druhých, akú mám potom hodnotu? Keď neurobím hneď to, čo je mojou povinnosťou, kedy to potom urobím? Čas predsa tak letí a ktovie či budem mať príležitosť to ešte urobiť?"
 
– Šamajova prísnosť nebola zlou vlastnosťou, ale skôr opatrnosťou a obavou o Tóru. Preto tiež nebol veľmi naklonený k adeptom na konverziu.
 
– Štúdium Tóry je základ, všetko ostatné je okrajové (Rambam).
 
– Od Hilela a Šamaja sa už nepoužíva slovko "kibel" – "prijal" (myslí sa tradícia, učenie), lebo podľa tradície sa medzi ich žiakmi rozpútal spor a Tóra sa rozdelila na dve. A preto sa už na ozančenie ústnej tradície nepoužíva termín "kabala" (Tosafot Jom Tov).
/V dnešnej dobe slúži termín na označenie židovskej mystiky/.
 
– Keď je mlčanie dobré pre múdrych, o to viac je dobré pre hlúpych. Lebo "aj hlúpy, keď mlčí, môže byť považovaný za múdreho (Prísl. 17.28) a opačne (Raši). Kto totiž stráži svoj jazyk, stráži svoju dušu. Ak stretneš človeka v Babylone, ktorý je mlčanlivý, je to človek dobrého rodu (Berachot 17a).
 
-Mier je veľký, lebo keď aj Izraelci slúžili modlám, no zachovávali medzi sebou mier, nestihol ich trest (Oz 4.17).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: